Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Katechetické a pedagogické centrum - Oblastní setkání katechetů

Oblastní setkání katechetů

Oblastní setkání katechetů
a pracovní setkání kněží a pastoračních asistentů 

Oblastní setkání je otevřené všem, kdo se nějakým způsobem podílejí na katechezi, výuce náboženství, náboženském vzdělávání dětí a dospělých nebo mají o tuto činnost zájem.

Pro „nové“ kolegy a kolegyně připomínáme, že k účasti na těchto setkáních jste se zavázali při podpisu žádosti o kanonickou misi.

Během "Oblastních setkání katechetů" jsme se potkávali osobně ve všední dny navečer. V době "kovidové" jsem se začali setkávali online, tato forma se nám osvědčila a účastnilo se více katechetů. Proto jsme se rozhodli, že tzv. Oblastní setkání katechetů budou i nadále probíhat v online prostoru. 

K osobnímu setkání využijeme Diecézní setkání katechetů, Duchovní obnovu, Letní katechetický seminář nebo různé semináře, které pořádáme. 

Témata, materiály a pomůcky z OSK:

 • 2017  Hudba v katechezi, Velikonoce, způsob práce v tzv. malotřídce 
 • 2016  Rok milosrdenství:
  • podněty a pravidla pro mravní výchovu dětí a dospívajících; Křest a angažovanost pro Boží království (děti i dospělí); podněty pro prožívání Roku milosrdenství s dětmi; na metodických stránkách kpcpodpora.webnode.cz jsou umístěny metodické materiály a texty připravené k tématu Mravní postoje a jednání  a materiály, které vznikly o Boží lásce a projevech milosrdenství 
  • Specifický přístup k dětem v mimořádných podmínkách a situacích (možnosti řešení aktuálních obtíží, diskuse); Didaktika: způsob práce se zážitkovými hrami v rámci výchovy ke společenství a k životu ve společnosti - ke stažení Hry pro život z webu kpcpodpora.webnode.cz. 

 • 2015
  • Liturgická výchova k činné účasti na mši svaté, jednotlivé etapy uvádění do slavení mše svaté, metodické materiály, pomůcky; připravené podněty najdete v rubrice Liturgická výchova  na stránkách kpcpodpora.webnode.cz. 
  • Rok milosrdenství: Misericordiae Vultus, Bible a morálka - výklad Desatera; příprava dětí a mladých lidí ke svátosti smíření - metodické materiály;
 • 2014  Rok povolání, Rok rodiny, 350. výročí diecéze; Postní doba a Velikonoce – metodické materiály; názorné pomůcky k prezentaci tématu Stvoření a Boží plán spásy
 • 2013  témata k Roku víry, k cyrilometodějské tradici a k Roku eucharistie
  • Materiály na dobu adventní viz kpcpodpora.webnode.cz (jedná se o programy Tajemství dítěte Ježíše a Kdo je to dítě? Proroctví o příchodu Ježíše Krista.)
  • 2012  Jak učit porozumění textům včetně aplikace na biblické texty; Aktuální podněty z Druhého vatikánského koncilu a jeho dědictví
  • 2011  Liturgická výchova v katechezi; Mystagogie svátosti pokání; Církev a svět
   • Svátost smíření a pokání:  materiály viz kpcpodpora.webnode.cz (jedná se o texty Průběh a význam slavení SSP, Pokání dětí, Doporučení k přípravě dětí k SSP, Kolečko - pomůcka pro děti k průběhu svátosti smíření a komentář pro katechezi v rodině)
  • 2010  Obnova katechetické činnosti ve farnostech – obsah a metoda; schéma katechetické činnosti ve farnosti; Výuka náboženství – představení nové koncepce; Pokušení na poušti – podněty pro dobu postní; Úkoly katecheze vzhledem k poslání církve a každého křesťana, modely katecheze; Dějiny spásy v liturgickém roce (ikonostas, židovský rok)
  • 2009  Podpora výchovy víry v rodině a ve farním společenství; Katechetický program pro farní společenství na dobu postní (Setkat se s Bohem); Křest a křesťanská iniciace – teologie křtu, obnova křtu ve farnosti
   • Křest a obnova křtu: pomůcky k tomuto tématu viz kpcpodpora.webnode.cz
   • Výsledek práce past. asistentů - pokus nástin scénáře katecheze pro rodiče dětí připravujících se k prvnímu svatému přijímání; pro starší děti na obnovu křestních slibů a pro mladé lidi, jejichž vrstevník se připravuje ke křtu
  • 2008  Uvádění dětí do svátostného života; Katechetický projekt farnosti; Svatý Pavel jako katecheta; Etapy vytváření společenství
  • 2007  Evangelizace ve školách, reforma školství (RVP, ŠVP), Projektové vyučování;  Četba Bible v rodině; Farní projekt: Den Bible
   • 2006  Výuka náboženství – průzkum, Ježíš jako Učitel
    • 2005  Projekt „Služba v církvi“, projekt Poselství křesťanských svátků