Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Lidové misie - Lidové misie

Lidové misie

Předkládaný text má sloužit jako základní informace o tom, čím jsou lidové misie redemptoristů, jak vypadá příprava těchto misií ve farnosti a jaký je aktuální program našich misií. Při psaní jsem čerpal ze zkušeností polských, slovenských a rakouských misionářů, spolubratří z Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele - redemptoristů a také z vlastních, zatím skromných, zkušeností s lidovými misiemi v našich farnostech.


Současný kodex církevního práva uvádí, že "podle předpisů diecézního biskupa uspořádají faráři v určitých dobách kázání, zvaná duchovní cvičení a svaté misie, nebo jiné formy kázání, přizpůsobené potřebám doby" (kán. 770). Jedná se o doporučení pořádat ve farnosti tzv. svatou (lidovou) misii, která je jedním z mimořádných prostředků pastorace. Klasické misie redemptoristů trvají devět dní a mají podle tradice již svůj styl, vypracovaný znamenitými misionáři v minulosti. Shodně s touto tradicí se misie skládají převážně z eschatologických a katechetických kázání a také z různých pobožností. Úkolem tradiční lidové misie je hlásání základního kerigmatu, tedy zvěstování výzvy k obrácení a přijetí z toho vyplývajících morálních závazků pro život. Svědectví tradice jakož i současné zkušenosti misionářů potvrzují, že misie jsou slavením tajemství spásy. Jsou to dny, které prostřednictvím hlásání Božího Slova a liturgickými slavnostmi přibližují člověku tajemství vykoupení a Božího milosrdenství. 
 
Lidové misie se liší od v současnosti rozšířených exercicií, protože:

  • Objímají základní pravdy víry i povinnosti, které z nich vyplývají.
  • Jsou výrazně zaměřeny na obrácení a očištění se skrze pokání.
  • Jsou silným impulsem svojí tématikou i liturgickými slavnostmi.
  • Misijní promluvy jsou rozhodná a natavená prakticky.
  • Misijní slavnosti mají mít pestrý liturgický rámec.
  • Misie se konají čas od času, nemůžou zevšednět.
  • Misie mají mít delší trvání a měli by je vést nejméně dva misionáři, kteří pocházejí z misijních kongregací či řeholí.

Cílem lidových misií je vlastně vnitřní obrácení křesťanů. Jde nám o oživení a prohloubení víry ve farnosti. Tyto misie jsou zaměřeny především na lidi, kteří do kostela chodí a o své víře již něco vědí. Naše misie tedy nejsou evangelizací v pravém slova smyslu, přesto však dávají mnoho příležitostí navázat kontakt i s těmi, "co do kostela již nechodí" nebo v Boha vůbec nevěří a poskytnout jim příležitost k návratu či zodpovědět jejich otázky týkající se smyslu života a víry v dnešním světě. Výzva k vnitřnímu obrácení věřících a nabídka dialogu hledajícím se má rozšířit po celé farnosti. K tomu slouží několikaměsíční příprava misií.
 
PŘÍPRAVA LIDOVÝCH MISIÍ VE FARNOSTI
Zkušenosti ukazují, že nepřipravená misie přinese lidem ve farnosti jen poloviční užitek. Proto řádná příprava misie trvá 6-12 měsíců, podle druhu a velikosti farnosti. V některých případech, jde-li třeba o velmi malou farnost, je možné přípravu zkrátit na 3-4 měsíce. Během této doby se misionáři snaží alespoň dvakrát osobně navštívit farnost, zúčastnit se nedělních bohoslužeb a v promluvě se zaměřit na plánované misie. Případným zájemcům z řad farníků dále nabídnou besedu (informativní setkání) na téma "misie v naší farnosti". Avšak největší díl odpovědnosti za dobrou přípravu misií leží na místním duchovním správci. Je důležité, aby si pan farář udělal vlastní představu o tom, čím lidové misie jsou a co obnášejí. Je třeba si uvědomit význam misie a připravit farnost zvláště po té duchovní stránce. Naše zkušenosti ukazují, že po dobré přípravě se misijního programu účastní denně asi 50% farníků.

Jakmile se tedy místní duchovní správce přihlásí u misionářů, je třeba s ním domluvit vhodnou dobu konání misie, její průběh, program a termín zahájení přípravy, která má probíhat ve spolupráci s misionáři.

Kontakt:
P. ThLic. Ing. Jiří Šindelář, CSsR
Klášter u sv. Klementa
Tasovice n. Dyjí 34
671 25 Hodonice
GSM: 00 420 732 961 694
Tel.: 00 420 515 234 138
www.lidovemisie.cz  
info [at] lidovemisie.cz (info[at]lidovemisie[dot]cz)


Kontakt:

P. ThLic. Ing. Jiří Šindelář, CSsRKlášter u sv. Klementa
Tasovice n. Dyjí 34
671 25 Hodonice
GSM: 00 420 732 961 694
Tel.: 00 420 515 234 138
www.lidovemisie.cz  
info [at] lidovemisie.cz (info[at]lidovemisie[dot]cz)