Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Diecézní církevní soud - Druhy manželských řízení

Druhy manželských řízení

Církevní rozvod?

Pojem „rozvod“ ve smyslu občanského práva v kanonickém právu neexistuje. To, co je v občanském právu nazýváno „rozvod“, v kanonickém právu znamená odluku manželů za trvání manželského svazku. Konkrétně je to situace, kdy církevní autorita bere na vědomí a souhlasí s tím, že manželé spolu nebydlí, nevedou společnou domácnost, ale manželské pouto trvá. Dekret s dovolením nezachovávat manželské soužití vydává místní ordinář. S přípravou žádosti o odluku manželství se můžete obrátit na svého faráře.

Prošetření platnosti manželství

Církevní soud zahajuje svou činnost po podání náležitě připravené žaloby na platnost manželství, a to zpravidla v případě, kdy manželství bylo civilním soudem pravomocně rozvedeno, neboť do této chvíle je vždy možné usmíření mezi manžely.

Zrušení manželského svazku ve prospěch víry neboli „in favorem fidei“

Papež může („z moci klíčů“) ve prospěch víry rozloučit manželství uzavřené stranami, z nichž alespoň jedna nebyla pokřtěná, jestliže toto manželství nebylo dokonané manželským stykem poté, co obě strany přijaly křest. Jde tedy o manželství, v němž v době uzavírání nebyla alespoň jedna ze stran pokřtěna a sňatek byl uzavřen platně.

Možnosti:

  • dva nepokřtění byli sezdáni na úřadě;
  • pokřtěný nekatolík si vzal nepokřtěného na úřadě nebo ve své církvi;
  • katolík si vzal nepokřtěného s dispenzí od překážky disparitas cultus v kostele.

Po celou dobu soužití pak alespoň jeden z nich zůstal nepokřtěn. A pokud křest přijal, bylo to až tehdy, kdy už spolu intimně nežili (ani jednou). Podrobné poučení o průběhu řízení „in favorem fidei“ naleznete v rubrice Ke stažení. Tamtéž je k dispozici formulář žádosti ve formátu PDF nebo DOCX.

Zrušení manželského svazku při aplikaci „pavlovského privilegia“

Aplikace pavlovské výsady (privilegia) je možná tehdy, jestliže z manželství dvou nepokřtěných jedna strana přijme křest a druhá strana s ní nechce žít „bez urážky Stvořitele“. Pokud nastane tato situace, pak pokřtěná strana není dále manželstvím vázána. Nepokřtěná strana ale musí být dotázána (dotaz se koná obvykle po křtu), zda nechce ve svazku setrvat. Místní ordinář může od tohoto dotazu dispenzovat, pokud se dotaz jeví jako zbytečný. Původní manželství pak zaniká vyslovením nového manželského souhlasu. Dovolení použít pavlovského privilegia musí předcházet šetření, v průběhu kterého se potvrdí, že skutečně obě strany byly po celou dobu trvání manželství nepokřtěny. Formulář žádosti je k dispozici v rubrice Ke stažení ve formátu PDF nebo DOCX.

Rozvázání nedokonaného manželství

„Mocí klíčů“ smí papež rozloučit také nedokonaná manželství (zavedl papež Alexandr III. [1159-1181]). Jsou to manželství, kde byl dán platný souhlas, ale nedošlo k započetí intimního života lidsky důstojným způsobem, vhodným k početí dítěte (za dokonání se nepovažuje znásilnění nebo manželské setkání s použitím bariérové antikoncepce). Žádost o tuto milost se adresuje přímo papeži a zasílá se prostřednictvím místního ordináře, přičemž Diecézní církevní soud v Hradci Králové tuto žádost vyřizuje a zároveň provádí šetření. Na závěr šetření vyhodnotí, zda jsou splněny podmínky pro udělení této milosti, a pak žádost se závěrečným vyjádřením biskupa postoupí Římské rotě. Formulář žádosti je k dispozici v rubrice Ke stažení ve formátu PDF nebo DOCX.


Veškerou korespondenci týkající se církevně soudních záležitostí v územní působnosti královéhradecké diecéze je třeba adresovat na Biskupství královéhradecké, Diecézní církevní soud, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové.

Kanceláře Diecézního církevního soudu v Hradci Králové se nacházejí v přízemí kanovnického domu na náměstí Jana Pavla II. čp. 49 (u katedrály Svatého Ducha). Telefon do kanceláře je 495 581 266 a adresa pro elektronickou korespondenci soud [at] bihk.cz.

Úřední hodiny podatelny v kanceláři Diecézního církevního soudu v Hradci Králové jsou každý čtvrtek od 10:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin.

Dary a příspěvky na provoz Diecézního církevního soudu v Hradci Králové je možno  posílat na účet číslo 5055657002/5500 pod VS 11720. Na stejný účet je zapotřebí zasílat i stanovené soudní poplatky v jednotlivých kauzách (v takovém případě je nutné uvádět přidělený variabilní i specifický symbol).