Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Generální vikář a biskupští vikáři - Poslání

Poslání

Generální vikář

 • Generální vikář zastává svůj úřad dle kán. 479, §1 a kán. 480 CIC.
 • Přísluší mu výkonná moc, která právem náleží diecéznímu biskupovi, totiž konat veškerá správní jednání s výjimkou toho, které si biskup vyhradil nebo pro které vyžaduje právo zvláštní pověření od biskupa.
 • Je členem sboru poradců, biskupské rady, kněžské rady, pastorační rady a ekonomické rady.

Generálním vikářem je od 1. ledna 2019 ustanoven Mons. Mgr. Jan Paseka.

Biskupští vikáři

 • Biskupským vikářům, ustanoveným ve smyslu kán. 476 CIC, přísluší s přihlédnutím ke kán. 479, § 2 a 480 CIC správa referátu diakonie, referátu pro pastoraci a odboru církevního školství.
 • Přísluší jim ze samotného práva stejná moc jako generálnímu vikáři, avšak pouze pro druh záležitostí, pro něž byli ustanoveni, s výjimkou případů, které si vyhradil biskup nebo generální vikář, nebo které na základě práva vyžadují zvláštní pověření od biskupa.
 • Jsou členy sboru poradců, biskupské rady, kněžské rady a pastorační rady.

Biskupskými vikáři jsou od 1. ledna 2019 ustanoveni:


Biskupští  delegáti

V Královéhradecké diecézi jsou ustanoveni biskupští delegáti:

 • Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup - biskupský delegát pro zasvěcené panny
   
 • ThLic. Prokop Brož, Th.D. - biskupský delegát pro ekumenismus a pro trvalé jáhny
   
 • ICLic. Mgr. Karel Moravec - biskupský delegát pro poutní svatyni na Hoře Matky Boží v Králíkách
   
 • Mons. Josef Socha, emeritní generální vikář - biskupský delegát pro duchovní péči o řeholníky a řeholnice a pro duchovní péči o seniory
  • dále pověřen
   • koordinací vztahů s vedoucími pracovišť Fakultní nemocnice Hradec Králové a Univerzity Hradec Králové
   • jednáním v záležitostech povolení konání koncertů v kostelích a kaplích na území diecéze

Generální vikářbiskupští vikáři jsou spolu s diecézním biskupem ve smyslu kán. 134 CIC místními ordináři.

Dále jsou v Královéhradecké diecézi pro vymezené oblasti ustanoveni biskupští delegáti (viz stránka Lidé), kteří v daných oblastech zastupují diecézního biskupa.

V období diecézní fáze biskupské synody "Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání" (2021-2023) je koordinátorem synodálního procesu v Královéhradecké diecézi  R. D. ThLic. Prokop Brož, Th.D., člen národního synodálního týmu.