Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Kancléř a administrativní odbor - Další informace

Další informace

Nahlížení do dokumentů a využívání služeb archivu

Vzhledem k omezené prostorové kapacitě archivu Biskupství královéhradeckého je třeba, aby si badatelé dohodli s archivářem diecézní kurie svou návštěvu vždy předem

V opačném případě bude neohlášeným návštěvám pouze dle aktuálních možností poskytnuta konzultace ke studijnímu tématu a zadána rešerše archivního materiálu a dohodnut termín příští návštěvy. 

Lhůta pro přípravu materiálu k nahlížení se individuálně liší dle složitosti zadané rešerše a dále též provozními a technickými podmínkami archivu. V obvyklých případech činí zpravidla jeden kalendářní měsíc, archiv si vyhrazuje právo tuto dobu prodloužit.

Osobám znečištěným, pod vlivem alkoholu nebo návykových látek a osobám obecně vykazujícím znaky agresivity nebude umožněno využívat služby archivu. 

Nahlížet do dokumentů lze jen po předchozí písemné, ústní, nebo telefonické badatelské žádosti a splnění podmínek stanovených příslušnou legislativou a vnitřními předpisy Biskupství královéhradeckého a v prostorách k tomu určených. Do prostor, v nichž jsou materiály uloženy (depozitáře), nemají žadatelé o nahlížení (badatelé) přístup.

Během nahlížení nutné zachovávat ticho a klid, není dovoleno kouřit, jíst, pít a telefonovat. Při nahlížení se badatel řídí pokyny pověřeného zaměstnance a při nahlížení badatel dokumenty co nejvíce šetří. 

Vyžaduje-li to povaha dokumentu, mohou být badateli poskytnuty pouze kopie dokumentu, eventuelně anonymizované (pseudonymizované) kopie dokumentů.

Zaměstnanec pověřený dozorem během nahlížení není povinen poskytovat badateli pomoc při čtení textu dokumentů, jeho překládání do jiných jazyků, podávání výkladu o historických reáliích souvisejících s dokumenty apod.

Poruší-li badatel některou ze základních povinností, může mu být další nahlížení dokumentů odepřeno, popřípadě udělený souhlas odvolán a odepřeny mu mohou být i další služby archivu.

Užití informací získaných z archiválií

Informace získané z archiválií užívá badatel jen k účelu uvedenému v badatelské žádosti. Při jejich využití ve vědeckých nebo jiných pracích se uvádí název archivu, využité archivní materiály a jejich archivní údaje, z nichž bylo čerpáno.

Jestliže badatel publikoval práci, která vznikla nahlížením do dokumentů uložených v archivu biskupství, zašle po dohodě archivu jeden její výtisk (např. edice archiválií), příp. elektronickou verzi ve formátu PDF. Eventuelně bibliografické údaje o publikované práci.

Při využívání informací získaných z archiválií je badatel povinen dodržovat platnou legislativu související zejména s ochrannou osobních údajů, osobnostních práv, autorských práv atp. Tuto skutečnost bere badatel na vědomí automaticky při obdržení povolení (souhlasu se studiem, nejpozději v okamžiku fyzického předložení archiválií. 

Pořizování reprodukcí archiválií

Při nahlížení je možné při splnění stanovených podmínek (např. zachování klidu) používat vlastní reprodukční zařízení k pořizování reprodukcí archiválií pro osobní studijní potřebu badatele jen se souhlasem zaměstnance pověřeného dozorem při nahlížení. Tím není dotčena ochrana případných vlastnických a autorských práv a práv souvisejících.

Reprodukce poskytuje archiv z dokumentů, které badatel studuje nebo potřebuje pro účely úřední nebo vlastní práce v závislosti na případném předem uděleném souhlasu vlastníka archiválií nebo na ochraně případných autorských práv a práv souvisejících. Reprodukce archiválií se poskytují výhradně v závislosti na provozních podmínkách a technických možnostech pracoviště.

Při zasílání reprodukcí elektronickou poštou apod. jsou poskytovány pouze anonymizované kopie dokumentů, obsahují-li tyto osobní údaje žijících osob. 

Zapůjčování dokumentů a archiválií

Zapůjčování dokumentů uložených v Archivu biskupství a archiválií deponovaných v sítí Státních oblastních archivů za účelem studia mimo archiv pro účely soukromých osob neprovádí.

Zápůjčky archiválií deponovaných v sítí Státních oblastních archivů kulturně vědeckým institucím, obcím, církevním právnickým osobám atp. a mezi archivy je třeba sjednávat individuálně.

Exkurze do archivu

Exkurze do prostor archivu se vzhledem k technickým a provozním podmínkám archivu neprovádějí.
 


Pro kontakt s archivem
Biskupství královéhradeckého
užívejte adresu archiv [at] bihk.cz (archiv[at]bihk[dot]cz).

V záležitostech pátrání po předcích
a vytváření rodokmenů

se obracejte na příslušné
Státní oblastní archivy,
které uchovávají a spravují sbírky matrik.