Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Kancléř a administrativní odbor - Archiv biskupství

Archiv biskupství

Archiv Biskupství královéhradeckého není samostatným právním subjektem ani akreditovaným archivem ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě  a působí v rámci administrativního odboru diecézní kurie. Řídí se zejména platnými předpisy církevního práva Codex Iuris Canonici 1983 (kán. 486-491). Při správě dokumentů jsou rovněž dodržovány aktuálně platné zákony v oblasti nakládání s nimi a uplatňujeme soudobé metodické postupy.

Archiv Biskupství královéhradeckého

Pracoviště tak slouží především k odbornému zpracování, třídění a archivaci dokumentů vzešlých z úřední činnosti (spisové manipulace) celé diecézní kurie – postupně v čase existujících jednotlivých organizačních složek biskupství – a také z administrativních úkonů souvisejících s agendami, které vyřizovala kapitula, jednotlivé vikariáty i farnosti Královéhradecké diecéze, kde ordinariát, respektive biskupská konzistoř plnily roli nadřízeného dohledového orgánu, nebo prostředníka v jednání s ostatními subjekty (orgány veřejné moci, patronátní úřady, církevní řády a kongregace, papežská kurie apod.).

Pro duchovní Královéhradecké diecéze poskytujeme poradenství v oblasti zacházení s dokumenty a vedení farních kronik i kanceláře. Některé základní pokyny a vzory naleznete pod záložkou Ke stažení.

Badatelům jsme schopni poskytovat informace o historii biskupství, farností, duchovních a o církevních archivních fondech. Badatel musí mít na paměti, že archivní fondy Biskupství královéhradeckého a farností diecéze jsou soukromým majetkem.

Mnohé dokumenty jsou stále součástí fungující registratury.

Vzhledem k personálním i prostorovým možnostem bohužel nejsme schopni poskytovat odborné praxe studentům. Po domluvě jsme však schopni nabídnout pomoc při výběru tématu nebo konzultaci při vypracovávání kvalifikačních prací z oblasti církevních dějin a církevní správy.

Jaké typy dokumentů archiv odborně spravuje

Mimo spisového materiálu, z hlediska časového rozmezí se jedná dokumenty od roku 1919 a mladší, dokumenty starší jsou v úschově Státního oblastního archivu v Hradci Králové, pobočka Státní okresní archiv Hradec Králové, je v archivu k dispozici kompletní řada katalogů duchovních od cca poloviny 19. století až po současnost (nejstarší zde uložený katalog pochází z roku 1796) a kompletní vázaná řada oběžníků Acta curiae Reginae Hradecensis (dříve tzv. konzistorních kurend a ordinariátních listů). V jednotlivostech rovněž i oběžníky jiných diecézí. V jednotlivostech je k dispozici i dokumentace k významným událostem, výročím a oslavám v diecézi a pozůstalosti nebo jejich části týkající se některých osobností života místní církve.

Dokumenty ostatních církevních subjektů

Dokumenty vzešlé z činnosti jednotlivých farních, děkanských a vikariátních úřadů  a jejich právních nástupců (fondy typu „Farní úřad“ apod.) jsou v úschově v síti Státních oblastních archivů (Brno, Litoměřice, Praha a Hradec Králové), v jejich okresních pobočkách. K hledání archivních fondů, místa jejich uložení a stavu zpracování je vhodné využít databázi Ministerstva vnitra (pro rychlejší vyhledávání nastavuje uvedený odkaz databázový filtr na Římskokatolickou církev). Dále je možno využít portál ARON (ARchiv ONline)

Dokumenty vzešlé z činnosti biskupského mensálního velkostatku v Chrasti a velkostatku Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha Skály (Bischofstein) jsou uloženy ve Státním oblastním archivu v Hradci Králové.

Dokumenty vzešlé z činnosti Biskupského semináře v Hradci Králové i tzv. malého semináře (Borromaeum) jsou uloženy ve Státním okresním archivu Hradec Králové.

Dokumenty vzešlé z činnosti Diecézního církevního soudu ve věcech trestních  a manželských jsou dosud v péči Diecézního církevního soudu.

Studium v archivu

V případě zájmu o informace nebo studium materiálů uložených v archivu Biskupství královéhradeckého se prosím obracejte přímo na archiváře diecézní kurie. 

V případě zájmu o studium materiálů uložených v síti státních oblastních archivů  je povolení biskupství třeba ke studiu matriční agendy mladší 100 let a v případě fondů ve vlastnictví biskupství a kapitul ke studiu materiálu mladšího 100 let. Povolení ze strany Biskupství je také vyžadováno v případě, že archivní soubor není dosud zpracován. Bližší informace je schopna poskytnout také obsluha příslušné badatelny.

Ohledně dokumentů vzešlých z činnosti Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha a jejího velkostatku, stejně jako ohledně dokumentů vzešlých z činnosti Diecézního církevního soudu ve věcech trestních a manželských se prosím obracejte v individuálních případech na archiváře diecézní kurie, eventuálně na kapitulu a na Diecézní církevní soud.

Pro genealogická bádání jsme schopni poskytovat informace velmi omezeně, neboť matriky vedené do r. 1949 jsou vlastnictvím státu a nalézají se v síti státních oblastních archivů. Detailní informace naleznete v sekci Matriční pátrání.

Další informace týkající se možnosti nahlížení do dokumentů a využívání služeb archivu Biskupství královéhradeckého naleznete v této sekci na samostatné záložce. Dočtete se tam dále i o podmínkách užití informací získaných z archiválií, o pořizování reprodukcí archiválií a o nemožnosti zapůjčování dokumentů a archiválií mimo archiv (až na výjimky).
 


Pro kontakt s archivem
Biskupství královéhradeckého
užívejte adresu archiv [at] bihk.cz (archiv[at]bihk[dot]cz).

V záležitostech pátrání po předcích
a vytváření rodokmenů

se obracejte na příslušné
Státní oblastní archivy,
které uchovávají a spravují sbírky matrik.