Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Diecézní centrum pro mládež - Knihy na DCM

Knihy na DCM

Knihy a brožury, které máme u nás na DCM jsou určeny pro všechny, kteří v nich chtějí najít inspiraci či poučení.  Jsou tu pro vás. Pokud byste nějakou z nich chtěli, kontaktujte nás (viz pravý sloupec).

U každé knihy je uveden její název, jméno autora a  její stručná anotace.

Metodiky pro práci s mládeží:

na cestě k člověku  Na cestě k člověku Sekce pro mládež ČBK (2014)
 Soubor jedenácti témat pojednává o křesťanské antropologii. Každé téma obsahuje vypracovaný  text, metodiku,  souhrnný leták a návrh modlitby. 

 

 

Dar společenství církveDar společenství církve Sekce pro mládež ČBK (2015)
 Kniha obsahuje jedenáct témat o církvi a společenství. Každé téma se skládá z vypracovaného textu, metodiky,  souhrnu a návrhu modlitby. 

 

 

křesťan ve víru světa  Křesťan ve víru světa - Sekce pro mládež ČBK  (2016)
 Soubor dvanácti témat pojednává o životě křesťana ve společnosti a o jeho odpovědnosti proměňovat ji evangeliem. Každé téma obsahuje vypracovaný text, životopis svědka, metodiku, návrh modlitby, souhrnný leták.

 

žít z boží síly  Žít z Boží síly – svátosti - Sekce pro mládež ČBK (2017)
 Soubor deseti témat pojednává o životě ze svátostí. Každé téma obsahuje vypracovaný text, metodiku, souhrn a návrh modlitby.

 

 

pojď a následuj mě 1Pojď a následuj mě 1 - Sekce pro mládež ČBK (2017)
Kniha vznikla z rukou členů Sekce pro mládež ČBK. Jejím cílem je nabídnout společenstvím i jednotlivcům materiál, který slouží k prohloubení života z víry. Publikace slouží jako pomůcka při sestavování programu pro setkávání mladých.

 

pojď a následuj mě 2Pojď a následuj mě 2 - Sekce pro mládež ČBK (2017)
Jedná se o druhý díl knížky Pojď a následuj mě. Opět zde najdete materiály pro přípravu setkání mladých lidí, stejně tak může kniha posloužit pro jednotlivce při hledání odpovědí na základní lidské otázky. 

 

inspiromatInspiromat - Ján Kalocsányi, Martina Kilnarová (2002) 
V Inspiromatu naleznete ucelené programové bloky pro práci se společenstvím mladých lidí. Kniha nabízí náměty, které lze rozvíjet a doplňovat dle svých potřeb. Je vhodná také pro učitele a vychovatele. 

Edice YOUCAT:   

    
   youcat - svátost smířeníYOUCAT – Svátost smíření - 2014
 Publikace navazuje na předchozí řadu knížek YOUCAT. Můžete v ní najít různá a netradiční zpovědní zrcadla, pojednání o tom, co svátost smíření je a proč k ní přistupujeme. Je vhodná pro mladé stejně jako pro jejich rodiče a všechny, kteří nevědí, co si s touto svátostí „počít“.   

 

docat DOCAT – Sociální nauka církve 2017
Docat je srozumitelné přetlumočení nauky o společnosti a sociální nauky, jak ji rozvíjí katolická církev ve svých nejdůležitějších dokumentech od papeže Lva XIII. dál. Papež František stále znovu vyzývá křesťany, aby se aktivně angažovali za jiný, spravedlivější svět: „Křesťan, který v těchto dobách není revolucionář, není žádný křesťan.“   

kurz víry YOUCAT – Kurz víry - 2020
Kurz víry se do větší hloubky věnuje základním tématům katolické víry a morálního učení. Autor se snaží tato témata vyložit poutavým způsobem. Knížka je určena především pro mladé lidí věří i nevěřící nebo může posloužit při přípravě dospělých na přijetí svátostí.  

      
tweetuj s BohemTweetuj s Bohem - Michel Remery (2016)
Jedná se o interaktivní projekt pro mladou generaci, který běží již v několika jazycích. Cílem projektu je pomáhat mladým lidem nalézat odpovědi na jejich otázky o víře. Na začátku byly skutečné otázky mladých lidí, kteří dali podnět, aby odpovědi, které rozebírali se svým knězem, vyšly v knižní podobě. Každé téma je v knize zpracované na jednu dvoustranu. Obsahuje užitečné odkazy na další studium Katechismu katolické církve a katechismu pro mládež YOUCAT.     

klávesnice mezi nebem a zemíKlávesnice mezi nebem a zemí - 2016
Kniha je složená z blogových příspěvků uživatelů sociální sítě signály.cz. 
 

Publikace věnované hudbě při liturgii:

výběr hudby k bohoslužběVýběr hudby k bohoslužbě - Sekce pro mládež ČBK  (2016)
Brožurka vznikla jako snaha pomoc interpretům při výběru liturgických zpěvů a hudby. Jsou zde také stanovena základní pravidla pro tvorbu nových liturgických zpěvů. 

 

zpívejte PánuZpívejte Pánu - Daniela Knorrová (2017)
Jedná se o překlad dokumentu Sing to the Lord: Music in Divine, který je oficiálním dokumentem Konference katolických biskupů Spojených států amerických. Kniha je členěna do částí: Proč zpíváme, Církev se modlí, Hudba katolické bohoslužby, Příprava hudby pro katolickou bohoslužbu, Hudební struktura katolické bohoslužby, Závěr. 

Knížky vzniklé z celosvětových a celostátních setkání mládeže:

pevně se držte víryPevně se držte víry - 2011
Kniha vznikla na podkladu celosvětového setkání mládeže v Madridu roku 2011. Obsahuje promluvy papeže Benedikta XVI., katecheze českých biskupů i svědectví mladých účastníků a kroniku pouti více než 3 000 mladých lidí z ČR, kteří se Světového dne mládeže v Madridu účastnili.

 

 milosrdní dojdou milosrdenstvíMilosrdní dojdou milosrdenství - 2016
Publikace vychází ze vzpomínek a svědectví mladých lidí, kteří se zúčastnili celosvětového setkání mládeže v Krakově v roce 2016 s mottem: „Milosrdní dojdou milosrdenství.“. Kniha obsahuje promluvy papeže Františka, katecheze otců biskupů, text křížové cesty vybraných z básní Jana Zahradníčka a další. 

 

nebojte seNebojte se… - 2017
Kniha zachycuje slova otců biskupů, vzpomínky účastníků a jejich svědectví ze celostátního setkání mládeže v Olomouci 2017. Poslouží nejen účastníkům setkání, aby si mohli připomenout, co bylo řečeno, ale může inspirovat ty, kdo na setkání nebyli a mohou i tak čerpat ze setkání. 

 

jste nadějí církveJste nadějí církve - 2013
V knize najdete promluvy papeže Benedikta XVI. mládeži během světových dnů mládeže a z jeho apoštolských cest. Tento první díl mapuje průběh světových dnů mládeže a obsahuje studii P. Jana Balíka.

 

 

jan pavel 2., mladí lidé a světové dny mládežeJan Pavel II., mladí lidé a světové dny mládeže - Francois Vayne (2006)
V rozhovoru s dvěma francouzskými novináři se představuje Mons. Boccardo, který byl dlouhá léta po bohu Jana Pavla II., organizátor světových dnů mládeže. V knižních rozhovorech popisuje vztah papeže k mladým lidem, vznik SDM, jejich vývoj do budoucnosti a další. 

Publikace od p. Jana Balíka:

S mladými ke KristuS mladými ke Kristu - Jan Balík (2019)
Kniha nastiňuje základy pastorace mládeže a nabízí reflexi nad současným životem církve. Opírá se o učení a praxi posledních papežů od sv. Jana Pavla II., přes Benedikta XVI. až po papeže Františka. Reflektuje též synodální proces, který je věnován mladým lidem a rozlišování povolání. 

 

Jan Pavel II. v dialogu s mladýmiJan Pavel II. v dialogu s mladými - Jan Balík (2016)
Kniha je analýzou pastorace mládeže, jak ji praktikoval a do života církve uváděl během svého pontifikátu Jan Pavel II. Vychází z pochopení osobnosti papeže a jeho přístupu k mladým lidem. Zaobírá se mimo jiné papežovým přínosem pro pastoraci mládeže a pro vznik diecézní pastorace mládeže.

 

Máš na vícMáš na víc - Jan Balík (2006)
V knížce nalezne mladý člověk odpovědi na otázky, jak se vyznat v nejrůznějších citech a myšlenkách, jak sebevýchovou dozrát v dospělého člověka a jak se naučit svobodně volit skutečné dobro.

 

objevit tajemství růženceObjevit tajemství růžence - Jan Balík (2003)
Publikace nabízí sedm setkání nad růžencem. Pomůže především mladým lidem, jejich společenstvím také však dospělým. Knížka metodicky ukazuje různé způsoby této modlitby. 

 

 

Neboj se, jen věřNeboj se, jen věř! - Jan Balík (2002) 
Kniha obsahuje několik témat, která P. Balík v minulých letech probíral s mladými lidmi. Většinou tento materiál používal při katechezích pro animátory skupin mládeže.

 

 

pohleděl na něhoPohleděl na něho - Jan Balík (2001)
Kniha v deseti poutavě zpracovaných tématech přibližuje nejzákladnější oblasti křesťanského života mladého člověka. Je určena především mladým lidem, kněžím a katechetům. 
 

Další publikace:

Tajemství rodiny BadanovýchTajemství rodiny Badanových - Franz Coriasco (2013)
Knížka přináší rozhovor s rodiči blahoslavené Chiary Luce Badano. Ukazuje, jak cesta ke svatosti vede přes všední a každodenní život rodiny a mladého člověka. 

 

 

VěřímVěřím - Eleonore Becková (2001)
Malý katechismus církve, který se zabývá křesťanskou vírou podle Vyznání víry, dále svátostmi, životem z Krista a životem v církve, modlitbou Páně, apod. Kniha má velmi dobrou strukturu a poutavou ilustraci.

 

objevování modlitbyObjevování modlitby - Sue Mayfieldová (2009)
Jedná se o praktickou knihu o modlitbě. V první části se autorka věnuje tomu, co je modlitba a jaké má podoby. Druhá se zabývá způsoby modlitby a jak můžeme během ní zapojit naše smysly. 

 

 

krátký životopis sv. NorbertaKrátký životopis sv. Norberta - Dominique-Marie Dauzet (2015)
Propracovaný životopis svatého Norberta, zakladatele řádu premonstrátů, nás čtivým způsobem seznamuje s životem tohoto světce a může také posloužit k dalšímu bádání v tomto okruhu. 

 

 

kristus vás milujeKristus vás miluje - Karol Józef Wojtyła (2001)
Publikace vychází ze slov sv. Jana Pavla II. směřovaná mládeži. Knížka tak popisuje vřelý vztah svatého otce, který k mládeži celého světa choval a který se ho snažil přenést na celou církev. 


Pokud máte o nějakou knihu zájem, ozvěte se nám (email dcm [at] bihk.cz, telefon 731 604 752) a domluvíme se na ceně i předání knihy. Vyzvednutí je možné u nás na DCM (Hradec Králové)  nebo vám ji zašleme poštou.