Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Katedrální kapitula - Prameny a literatura

Prameny a literatura

vztahující se ke Katedrální kapitule při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové

Prameny ke studiu dějin kapituly představují především relace biskupské konzistoře, v níž kanovníci zastávali klíčové úřady. Rovněž v archivech diecézních biskupů lze nalézt materiál dokumentující jednotlivé události v dějinách kapituly. Zmínky jsou ovšem většinou nepřímé a je nutné je extrahovat z celkového kontextu diecézních dějin.

Prameny a literatura
Historické pečetidlo královéhradecké biskupské konzistoře

Zatím nejstarší objevený, ucelený písemný pramen, dokumentující působení kanovníků a jejich postavení v diecézní správě, představuje titul nadepsaný: PROTOCOLLUM SESIONUM CAPITULARIUM. Jak název napovídá, jde vesměs o zápisy ze schůzí kapituly z let 1727 – 1734. Jedná se o foliant v celokožené vazbě, s tlačeným vegetabilním dekorem. Dřevěné desky jsou sepnuté železnými sponami. Texty jsou psány latinsky. Svazek má zhruba 400 popsaných, nestránkovaných listů. Jednotlivé zápisy jsou činěny v průběhu let různými autory. Text je místy rozdělen do sloupců rozložených na stránce tak, aby bylo patrné odlišení jednotlivých bodů jednání. Jinde nalezneme standardní, celostránkový zápis. Výbavu manuskriptu doplňují opisy několika dokumentů. Rukopis byl od svého vzniku uložen v archivu konzistoře, odkud byl v r. 2001 převeden do knihovního fondu BK.

Na kapitulu pamatuje také pamětnice biskupství, sepsaná z podnětu biskupa Karla Boromejského Hanla z Kirchtreu (MEMORABILIEN=BUCH DER KÖNIGGRÄTZER BISTHUMS-HERRSCHAFT CHRAST UND DES KÖNIGGRÄTZER BISTHUMS, VERFASST: VON MIR KARL HANL, SIEBZEHNTEN KÖNIGGRÄTZER BISCHOF). Pro dějiny kapituly je zvláště podstatný druhý díl, obsahující v příloze seznam 108 kanovníků, včetně základních biografických údajů, a to až do roku 1916. Seznam je chronologicky uspořádán.

Zatím posledním, tiskem vydaným dílem jsou: STATUTA CAPITULI CATHEDRALIS ECCLESIAE REGINAE GRADECENSIS AD S. SPIRITUM. z roku 1931. Sešit zhruba kvartového formátu je rozdělený do pěti oddílů o 21 číslovaných stranách. Obsahuje stručné dějiny instituce a vlastní statuta. Dále zde nalezneme samostatnou přílohu o 6 číslovaných stranách, čítající přepisy papežských, popřípadě biskupských privilegií. Výbavu doplňuje jednostránkový index. Kromě standardního vydání v podobě tmavomodré brožury, existuje také luxusní provedení v tvrdých červených deskách, se zlacenou ražbou.

K pramenům dokumentujícím život a působení jednotlivých kanovníků i kapituly jako celku je samozřejmě nutné připočíst diecézní schematismy vycházející od konce 18. století dodnes a úřední bulletin ACTA CURIAE REGINAE GRADECENSIS, publikovaný v průběhu let pod různými názvy (např. KONSISTORIAL KURRENDEN).

Literatura, jak již bylo uvedeno, ucelený pohled na dějiny kapituly soustředěný do jediné práce neposkytuje. Důležité zmínky o kapitule ovšem nalezneme ve všech obecně známých pracích, zabývajících se dějinami města Hradce Králové a místního biskupství. Cenné poznatky tak poskytuje dílo Bienenbergovo, Švendovo, Solařovo, nověji Brücknerovo, Hrubého atp.) Z novějších prací nelze pominout texty Doubkovy a Němečkovy, mapující především dějiny kanovnických rezidencí. V návaznosti na tvorbu nových statut Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové v r. 2004 byl zpracován také text, který byl koncipován jako historický úvod k těmto statutům. Může tak zároveň posloužit jako základní historická prezentace této starobylé instituce.

Tisků, které nelze deklarovat jako kapitulní, ale pouze jako soukromou iniciativu jednotlivých kanovníků je ovšem více. Některé dokreslují i dobové poměry v kapitule. Známý text v tomto ohledu představuje útlý svazek s názvem: Z PAMĚTÍ FRANTIŠKA MARTINA UHLÍŘE DĚKANA HOLOHLAVSKÉHO, který byl královéhradeckým čestným kanovníkem. Nepostradatelná bude v tomto ohledu jistě i připravovaná biografie kanovníka J. Venuta. Zajímavé jsou rovněž sbírky kázání, apologie a vědecké studie vydávané v průběhu staletí sídelními i čestnými kanovníky u významných královéhradeckých tiskařů. Nejpočetnějším souborem zůstávají ovšem většinou drobné práce vydané nákladem Tiskového družstva v edici Časové úvahy.

Doufejme, že textů potřebných nejen ke studiu dějin Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové, ale i k pochopení jejího současného poslání v dějinách diecéze i města, bude díky historickému bádání i nadále přibývat.