Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Modlitby a litanie ke sv. Josefovi


Rok sv. Josefa
Datum:

Rok sv. Josefa, inspirace k modlitbám.

Modlitba – sv. Josef

K tobě svatý Josefe, přicházíme ve své tísni.
A když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku Pannu Marii,
tak i od tebe s důvěrou žádáme ochranu. 
 
Pro lásku, která tě pojila s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií a pro otcovskou lásku,
s kterou jsi objímal Dítě Ježíše, pokorně prosíme: shlédni na dědictví,
které Ježíš Kristus svou krví vykoupil a přispěj nám v našich potřebách svou mocnou
přímluvou.
 
Pečlivý strážce svaté rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. Odvrať od nás, laskavý otče, 
všechnu nákazu bludů a zkaženosti. Náš mocný ochránce, pomáhej nám z nebe v tomto boji 
s mocnostmi temna a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše z nebezpečí života, tak nyní braň Boží 
církev proti úkladům nepřátel a každému protivenství. 
 
Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu svatě žili, zbožně
zemřeli a dosáhli věčné blaženosti v nebi.
Amen. 
(Lev XIII.)


Zdráv buď, ochránce Vykupitele,
a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
v tebe doufala  Maria.
S tebou se Kristus stal člověkem.
Svatý Josefe, ukaž se otcem i nám,
veď nás cestou života.
Vypros nám milost, milosrdenství a odvahu,
a braň nás před vším zlem. Amen.


MODLITBA SV. JANA XXIII. K SV. JOSEFOVI

Svatý Josefe,
vyvolený Bohem k tomu, abys byl na této zemi ochráncem Ježíše a nejčistším snoubencem Panny
Marie, ty jsi prožil svůj život v dokonalém plnění povinností a prací svých rukou jsi živil svatou rodinu v Nazaretě: ochraňuj milostivě nás, kteří se k tobě s důvěrou obracíme.

Ty znáš naše touhy, naše starosti a naše naděje: k tobě se utíkáme, protože víme, že v tobě najdeme toho, kdo nás ochraňuje. Také ty jsi zakoušel zkoušky, námahu a únavu; ale tvůj duch, naplněn nejhlubším pokojem, jásal radostí pro důvěrný vztah s Božím Synem, tobě svěřeným, a s Marií, jeho nejsladší Matkou.

Pomáhej nám, abychom pochopili, že nejsme sami ve své práci, abychom uměli odhalit Ježíše vedle nás, přijali ho s otevřeností a střežili ho s věrností tak, jak jsi činil ty.

Vypros nám, aby v naší rodině všechno bylo posvěceno láskou, trpělivostí, spravedlností a úsilím o
dobro.
Amen.


 

POZDRAV SVATÉMU JOSEFOVI

Buď pozdraven, svatý Josefe, obraze Boha Otce.
Buď pozdraven, svatý Josefe, pěstoune Syna Božího.
Buď pozdraven, svatý Josefe, příbytku Ducha svatého.
Buď pozdraven, svatý Josefe, milovaný Nejsvětější Trojicí.
Buď pozdraven, svatý Josefe, ctihodný Snoubenče panenské Matky.
Buď pozdraven, svatý Josefe, Otče všech věřících.
Buď pozdraven, svatý Josefe, nápomocný veškerou radou.
Buď pozdraven, svatý Josefe, strážce panen.
Buď pozdraven, svatý Josefe, milovníku chudoby.
Buď pozdraven, svatý Josefe, vzore mírnosti a moudrosti.
Buď pozdraven, svatý Josefe, zrcadlo pokory a poslušnosti.
Blahoslavené jsou tvoje oči, které viděly divy Boží.
Blahoslavené jsou tvoje uši, které naslouchaly slovu Božímu.
Blahoslavené jsou tvoje ruce, které objímaly vtělené Slovo.
Blahoslavené je tvé srdce, planoucí horoucí láskou.
Blahoslavený buď věčný Otec, který tě vyvolil.
Blahoslavený buď Syn, který si tě zamiloval.
Blahoslavený buď Duch svatý, který tě posvětil.
Blahoslavená buď přesvatá Panna Maria,

která tě milovala jako snoubence a bratra.

Blahoslavený anděl, který tě střežil.
Na věky buďte blahoslaveni všichni, kdo tě milují a vzývají.
AMEN.

Maria,
ty záříš vždycky na naší cestě
jako znamení spásy a naděje.
Svěřujeme se tobě,
Uzdravení nemocných,
jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově
a zachovala svou víru pevnou.

Ty, Záchrano římského lidu,
víš čeho nám zapotřebí
a jsme si jisti, že se postaráš,
aby se, jako v Káni Galilejské,
mohla navrátit radost a veselí
po této chvíli zkoušky.

Pomoz nám, Matko Božské lásky,
abychom se připodobnili vůli Otce
a učinili to, co nám řekne Ježíš,
který vzal na sebe naše utrpení
a obtížil se našimi bolestmi,
aby nás – skrze kříž – přivedl
k radosti vzkříšení.

AMEN.
(papež František)


 

Litanie ke svatému Josefovi

Pane smiluj se,
Kriste smiluj se,
Pane smiluj se,
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,
Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatý Josefe,
Slavný Davidův potomku,
Světlo patriarchů,
Snoubenče Boží Rodičky,
Čestný strážce svaté Panny,
Pěstoune Božího Syna,
Ochotný ochránce Krista,
Hlavo svaté rodiny,
Josefe spravedlivý,
Josefe čistý,
Josefe moudrý,
Josefe statečný,
Josefe poslušný,
Josefe věrný,
Zrcadlo trpělivosti,
Milovníku chudoby,
Vzore dělníků,
Ozdobo domácího života,
Strážce panen,
Oporo rodin,
Útěcho ubohých,
Naděje nemocných,
Patrone umírajících,
Postrachu zlých duchů,
Ochránce svaté církve,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. (3×)

Modleme se:
Bože, který jsi v nevýslovné Prozřetelnosti vyvolil svatého Josefa za snoubence své
nejsvětější Rodičky, dej nám, prosíme, abychom měli za přímluvce na nebi toho, kterého
uctíváme jako ochránce na zemi. 
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.