Biskup Jan Vokál zasvětil královéhradeckou diecézi patronovi roku 2021 sv. Josefovi


Rok sv. Josefa , Z diecéze
Datum:

Při Slavnosti Matky Boží Panny Marie 1. ledna 2021 pronesl královéhradecký biskup Jan Vokál zásvětnou modlitbu ke sv. Josefovi a svěřil tak diecézi do jeho ochrany. Papež František na konci roku 2020 vyhlásil rok 2021 Rokem sv. Josefa.

Text zásvětné modlitby
 
Velký Patriarcho a patrone Kristova Tajemného těla - Církve, svatý Josefe!
 
Od stvoření světa jsi byl Bohem vyvolený, aby ses stal hlavou Svaté rodiny, pěstounem
vtěleného Syna Božího a snoubencem přesvaté Panny Marie. V chudobě, v pronásledování,
ve vyhnanství, v nedostatku a v odříkání všeho druhu jsi vždy usilovně plnil Boží vůli, vynikal
jsi dobrotou, bohabojností a neúnavnou službou druhým. Stal ses tak pro všechny generace
vzorem muže, manžela, otce i světce, křesťanským symbolem zbožnosti, pokory, lásky a
čistoty. V jednotě s naším papežem Františkem dnes o slavnosti Matky Boží Panny Marie
zasvěcuji a svěřuji sebe, kněžstvo, členy řeholních společenství i všechen lid královéhradecké
diecéze pod Tvou mocnou ochranu.


Kéž se - na Tvoji přímluvu - zacelí bolestná rána pandemie, kéž lidé litují svých hříchů a obrátí
se k Bohu, kéž osoby duchovní vedeny Duchem Svatým zahoří ctnostmi pro Boží království.
Kéž se v nás obnoví vědomí naší úplné závislosti na Bohu a oživí upřímná vděčnost za dary,
kterými nás Pán dnes a denně zahrnuje. Kéž se ozdraví vztahy ve veřejném životě, v politice a
ve společnosti, kéž se obnoví a posvětí naše rodiny a vztahy v nich, kéž skrze svátost
manželství lidé znovu objeví vznešenou krásu Původce veškerého bytí, dobra a lásky.
Před Bohem se Ti dnes cele odevzdáváme, prosíme o Tvou trvalou přímluvu u Pána, o
ochranu a pomoc v našem povolání, v životních křížích, v opuštěnosti, nemocech, stáří i v
hodině naší smrti.
 
Svatý Josefe, oroduj za nás!