Den zasvěcených osob


Z diecéze , Covid 19
Datum:

Na svátek Uvedení Páně do chrámu, který připadá na 2.2., slavíme Světový den zasvěcených osob.

Den zasvěcených osob

Papež Jan Pavel II. v roce 1997 spojil tento liturgický svátek, který připomíná Ježíšovo zasvěcení, s připomínkou těch, kdo v církvi zasvěcují svůj život celoživotní službě Bohu i lidstvu.

Královéhradecký biskup Jan Vokál myslí na všechny zasvěcené osoby, žijící na území královéhradecké diecéze.

Milé řeholnice, milí řeholníci,

 

obracím především na Vás, a to s omluvou, že se v letošním roce kvůli

epidemii neuskuteční tradiční setkání při příležitosti Světového dne zasvěceného života. Je mi to velmi líto a věřím, že i Vám. Setkání se mělo tentokrát konat v želivském klášteře, který se chystá k oslavám 900. výročí založení premonstrátského řádu. Sejít se nemůžeme, proto Vás prosím o společnou modlitbu, v níž vyjádříme Pánu vděčnost za řeholní povolání v naší diecézi a poprosíme Ho o požehnání. Zaměřme ji prosím zvláště na 2. únor, kdy budu, dá-li Bůh, na tento úmysl obětovat Mši svatou v kapli biskupské rezidence. Spojme se v modlitbě tak jako každý rok při společné Mši svaté. Řeholní život je pro diecézi nepostradatelný právě i pro sílu modlitby. Modlitba Vašich společenství je tím, co nás stále udržuje ve spojení s Pánem a je mocným zdrojem

požehnání pro všechen lid na území diecéze.

 

Letošní rok je z rozhodnutí papeže Františka věnován pěstounovi Páně svatému Josefovi. Vedle Panny Marie je nám univerzálním vzorem povolání, provází nás jím a přimlouvá se za to, abychom v něm vytrvali. Zvláště to platí u těch, kdo se Pánu cele zasvětili. Prosím proto, aby se všechny kláštery a komunity v tomto roce zasvěcovaly svatému Josefovi a zaměřily na něho během roku své aktivity. A již tradičně Vás prosím o stálou modlitbu za Svatého otce, za mě a za biskupa Josefa, za naše kněžstvo a za nová duchovní povolání.

 

S vděčností za Vaši duchovní podporu a blízkost Vám ze srdce žehnám do celého roku od královéhradecké katedrály Svatého Ducha!

 

V Kristu Váš biskup +Jan

Fotogalerie ze mše svaté, kterou biskup Jan Vokál celebroval 2.2. v kapli sv. Karla Boromejského v biskupské rezidenci v den svátku zasvěcených osob.