Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

List biskupů českých a moravských diecézí


Datum:

...ke schvalování tzv. Istanbulské úmluvy.

List biskupů českých a moravských diecézí

Drazí bratři a sestry,

v Knize Genesis čteme: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl

obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ Lidské pokolení, které je od počátku

povoláno k existenci jako muž a žena, korunuje celé dílo stvoření. Stvořitel svěřuje

vládu nad zemí lidskému pokolení, všem lidem, všem mužům a všem ženám, kteří

odvozují svou důstojnost a své povolání ze společného počátku.  Muž a žena jsou

tedy odlišní, ale stejní ve své důstojnosti, a tento přirozený řád člověk zakouší od

počátku věků, stejně jako touhu po vztahovosti. Podle Božího záměru panuje mezi mužem a ženou od počátku přátelství, jsou si vzájemně oporou, nestojí proti sobě, ale spolu v nejtěsnějším společenství ve všech rozměrech své bytosti: jsou jedno tělo a jedna duše a jejich vzájemný vztah je odrazem Boží lásky k člověku. Společně Bůh muži a ženě svěřil úkol: „Ploďte a množte se a naplňte zemi.“ Toto přátelství mezi lidmi bylo narušeno prvotním hříchem obou biblických prarodičů. Jedním z projevů tohoto narušení je i násilí, které je důsledkem hříchu.

Jakékoli násilí vůči člověku je z tohoto pohledu narušením všeobecně lidských

i křesťanských hodnot, těch hodnot, z kterých vyrůstá nejen evropská civilizace, ale

i principy lidských práv. Jedním ze zvláště zavrženíhodných forem násilí je násilí na

ženách, dětech a dalších zranitelných osobách, zvláště tehdy, pokud se děje

v prostředí rodiny a domácnosti. Křesťanské tradici je vlastní úcta k ženě, která

vychází z její nezastupitelné role při předávání života a v nejvyšší míře se uskutečňuje

v obrazu Bohorodičky, skrze kterou byl světu dán Spasitel. Díky tomu křesťanská

evropská kultura prošla vývojem, jehož ovocem je zásada zvýšené ochrany žen

v nebezpečných situacích a další formy rytířského chování vůči ženám. Můžeme to

pozorovat ve společenském chování, kdy etiketa považuje ženu za společensky výše

postavenou. Tyto společenské vzorce předávají rodiče ve výchově svým dětem.

Rodina je tak první a základní školou sociálního chování: jako společenství lásky

nalézá v sebeodevzdání zákon, který ji vede a umožňuje jí růst. I z hlediska těchto

společenských hodnot je násilí na ženě zásadně nepřijatelné.

Jakkoli je tedy třeba principiálně vítat všechny snahy o prevenci a potírání násilí vůči

ženám a domácího násilí, nesmí se tak dít na úkor zastínění a zpochybnění

přirozeného řádu. V posledních letech se objevují snahy spolu s řešením problému

násilí na ženách nastolit i nový pohled na roli člověka, který je ale neslučitelný

s přirozeným zákonem, zdravým rozumem a křesťanskou zkušeností.

Jsme přesvědčeni, že tímto směrem se nešťastně vydává i takzvaná Istanbulská

úmluva, která staví muže a ženu do zásadní opozice a veškeré chování vůči ženám

chce vidět jen ve světle historicky nerovného poměru sil mezi muži a ženami. Tato

mezinárodní úmluva, jejíž ratifikace bude v nejbližší době projednávána v Parlamentu

ČR, stejně jako v dalších evropských zemích, vytváří svým širokým pojetím genderové

identity, které není zakořeněné v přirozeném řádu, prostor pro zpochybnění

základních společenských daností. S tímto trendem nesouhlasíme a nepřejeme si,

aby ratifikací Istanbulské úmluvy bylo ohrožujícím způsobem zasaženo do života státu

a jeho institucí, zvláště škol, ale i do života rodin a jednotlivců.

Vyvstává otázka, co v této situaci můžeme a máme jako křesťané – a to napříč

konfesemi – dělat. V první řadě nezapomínat na přirozený řád stvoření, které muže

a ženu nestaví proti sobě, ale vidí v nich dvě bytosti, které se vzájemně doplňují

a teprve spolu vytváří Bohem zamýšlenou jednotu. Je nám také uloženo uvádět tento

řád do každodenního života. Při vědomí, že Bůh může napravit i to, co se zdá být

nevratně poškozováno, nezapomínejme na modlitbu za ochranu přirozeného lidství,

ochranu principu lásky, soudržnosti a harmonie, včetně harmonie mezi mužem

a ženou. Zároveň v modlitbě pamatujme i na ty, na jejichž odpovědnosti leží politické

rozhodnutí ve věci Istanbulské úmluvy, aby rozhodovali ve shodě se svým svědomím

a přirozeným zákonem.

K tomu vám ze srdce žehnají

čeští a moravští biskupové


Další zprávy

Z diecéze

Svatoanenské slavnosti v Žirči

Nenechte si ujít jedinečnou benefiční akci.
Z diecéze

Putování za sv. Jakubem

Senioři z královéhradecké diecéze se vydali do Santiaga de Compostela.
Z diecéze

Králický klášter se opět zaskví v celé své kráse

Areál na Hoře Matky Boží u Králík čeká rozsáhlá obnova.