Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Jak hospodařila Církev v roce 2015?


Datum:

Zveřejňujeme výroční zprávu Církve římskokatolické za rok 2015.

Jak hospodařila Církev v roce 2015?

Římskokatolická církev nabízí a také uskutečňuje spolupráci s ostatními institucemi v oblasti armády, policie, charity, školství. Tuto službu vykonává prostřednictvím téměř 1750 kněží, mnoha desítek řeholníků, řeholnic a laických spolupracovníků.

Římskokatolická církev má dle §7 odst. 1 zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (dále jen zákon o církvích a náboženských společnostech) oprávnění k výkonu zvláštních práv. Všechna zvláštní práva v roce 2012 vykonávala a ohledně níže uvedených zvláštních práv ve smyslu §7 odst. 3 zákona č. 3/2002 Sb. v platném znění zveřejňuje následující:

1. Církev je oprávněna vyučovat náboženství na veřejných školách.

Výuka náboženství na veřejných školách byla uskutečňována jako nepovinný předmět. Tento předmět navštěvovalo celkem 38 843 žáků a studentů. Dalších cca 16 000 dětí a mládeže absolvuje výuku náboženství mimo školu (např. na farách apod.)

2. Církev je oprávněna pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách České republiky, v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení a ochranná výchova.

Výkon duchovenské služby v ozbrojených silách České republiky (ČR) je upraven dohodami mezi Ministerstvem obrany ČR a ČBK a ERC. V armádě působilo k 31. 12. 2015 32 vojenských kaplanů, z toho bylo 9 římskokatolických kněží a 5 trvalých jáhnů. Pro spolupráci s Policií ČR byl vyčleněn 1 duchovní.

Římskokatolická církev se v r. 2015 podílela na pastoraci vězňů téměř ve všech 35 českých věznicích. V zaměstnaneckém poměru VSČR (převážně s částečnými úvazky) pracovalo 15 kaplanů a kaplanek. Do věznic pravidelně docházelo také více než 100 dobrovolníků (kněží, zasvěcených osob a laiků). Řeholní sestry pracovaly v ženské věznici pro prvotrestankyně v Praze-Řepích, ve Vinařicích, v Opavě, Kuřimi, v Brně, Olomouci, v Praze-Pankráci a ve vazební věznici v Českých Budějovicích. Ve věznici Plzeň-Bory působili také členové komunity Koinonia sv. Jana Křtitele. Vězně ve Vinařicích u Kladna pravidelně navštěvovali bohoslovci z Arcibiskupského semináře v Praze a studenti KTF UK.

3. Církev je oprávněna konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky podle zvláštního právního předpisu.

Dle zákona o rodině č. 94/1963 Sb. v platném znění je možno uzavřít manželství církevním obřadem. V roce 2015 bylo uzavřeno celkem 5479 sňatků dle obřadu Církve římskokatolické. V tomto počtu jsou zahrnuty jak sňatky znamenající vznik manželství, tak církevní sňatky osob již v manželství žijících - tzv. církevně zplatněná manželství.

4. Církve jsou oprávněny zřizovat církevní školy podle církevního zákona č. 3/2002 Sb. a podle školského zákona č. 561/2004 Sb.

Katolická církev zřizovala k  31. 12. 2015 celkem 90 školských právnických osob (ŠPO) a 6 spol. s r. o., celkem 96 právnických osob, které sdružují 108 škol a školských zařízení. Toto číslo zahrnuje: 

  • Celkem 27 mateřských škol. Z toho bylo 19 mateřských škol jako samostatné ŠPO a 8 mateřských škol, které jsou součástí ŠPO základní nebo střední školy.
  • Celkem 23 základních škol. Z toho bylo 14 základních škol jako samostatné ŠPO, 1 základní škola je s. r. o. a 8 základních škol, které jsou součástí ŠPO mateřské školy, gymnázia, střední školy a ZUŠ.
  • Celkem 1 základní uměleckou školu, která je součástí ŠPO základní školy. 
  • Celkem 18 gymnázií. Z toho bylo 12 gymnázií jako samostatné ŠPO, 1 gymnázium s. r. o. a 5 gymnázií, která jsou součástí ŠPO mateřské, základní nebo střední školy.
  • Celkem 12 středních odborných škol. Z toho bylo 9 středních odborných škol jako samostatné ŠPO, 1 střední odborná škola s. r. o. a 2 střední odborné školy, které jsou součástí ŠPO s mateřskou školou nebo gymnáziem.
  • Celkem 5 vyšších odborných škol (samostatné ŠPO).
  • Celkem 1 konzervatoř (samostatná ŠPO).
  • Celkem 21 školských zařízení, z nichž 18 jsou samostatné ŠPO a 3 jsou s. r. o. Patří mezi ně 1 teologický konvikt, 6 domovů mládeže, 2 křesťanské pedagogicko-psychologické poradny, 2 dětské domovy a 10 středisek volného času.

V Praze dne 22. prosince 2016

+ kardinál Dominik Duka OP, v.r.

předseda České biskupské konference