Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Přihlaste se ke studiu Náboženské výchovy


Z diecéze
Datum:

Náboženskou výchovu můžete studovat na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové formou bakalářského tříletého kombinovaného studia teologie.

Do 30. 4. je možné se přihlásit ke studiu s teologickým zaměřením, které již 17 let připravuje v součinnosti s Biskupstvím královéhradeckým – Diecézním teologickým institutem (DTI) Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové. Přímo v Hradci Králové tak lze o sobotách (cca desetkrát za semestr) studovat bakalářském kombinovaném, tzv. dálkovém studiu, program Náboženská výchova. „Studium programu nabízí nejen základní vysokoškolské vzdělání v katolické teologii, ale doplňuje ho i pedagogicko-psychologickou průpravou. Je proto vhodné pro katechety i pro ostatní spolupracovníky při farních i dalších pastoračních aktivitách. Výuku hlavních teologických předmětů zajišťují duchovní královéhradecké diecéze. Pro zájemce o studium bakalářského programu je důležité, že po jeho absolvování se jim nabízí možnost navazujícího magisterského studia na Katolické teologické fakultě UK v Praze, Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci i na dalších teologických fakultách“, představil možnosti studia Jan Hojda, sekretář DTI a dodal, že informace o přijímací zkoušce i odkaz na elektronickou přihlášku jsou dostupné na: www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimacizkousky/studijni-programy/nabozenska-vychova-2. 

Přijímací zkouška proběhne v květnu či červnu 2021 ve formě pohovoru, který bude zaměřen na otázky související s motivací ke studiu, s představami o náplni teologického studia a s dalšími předpoklady, ke kterým lze počítat i aktivní zapojení do života farnosti. Vedení DTI uchazečům doporučuje, aby si k vlastnímu přijímacímu pohovoru s sebou opatřili doporučení ke studiu od duchovního správce. V případě vládního opatření omezení osobní účasti uchazečů se přijímací řízení nebude konat, uchazeč bude přijat bez přijímací zkoušky. „Pozornosti zájemců o prezenční i kombinované studium s etickou, religionistickou, filozofickou, kulturně-antropologickou a pedagogicko-psychologickou náplní doporučujeme i obor Transkulturní komunikace“, zdůraznil Jan Hojda, kterého jako garanta studijního programu lze kontaktovat na tel. 737215333 nebo e-mailu jan.hojda [at] uhk.cz

„Studium oboru má pro uchazeče z naší diecéze všechny myslitelné výhody. Probíhá jen o sobotách, odehrává se přímo v Hradci Králové, student získá titul, který je státem uznávaný a umožňuje zájemcům pokračovat v magisterském studiu. Výuka je garantována královéhradeckou diecézí, jejíž kněží na katedře kulturních a náboženských studií působí. Je radost sledovat, jak se tříleté studium v každém novém ročníku stane pro studenty životním dobrodružstvím a možností potkat nové lidi. Zvláště v současnosti, kdy musí křesťané čelit mnoha otázkám ohledně své víry a příslušnosti k církvi, dokáže studium oboru Náboženská výchova studenty vést k hledání adekvátních odpovědí“, povzbuzuje ke studiu v Hradci Králové Tomáš Petráček, vedoucí Katedry kulturních a náboženských studií PdF UHK.