Diecéze má pět novokněží


Datum:

Pětkrát zněla v sobotu katedrálou Svatého Ducha slova ZDE JSEM! Pětice kandidátů kněžství následně přijala z rukou biskupa Jana Vokála svátost kněžství.

Diecéze má pět novokněží

Fotogalerie

Fotogalerie (ČaV)

„Neustále se modlíme, aby Pán poslal své služebníky na svou žeň. Mnoho farností prosí a vykonává poutě za nová svatá kněžská povolání. A dnes máme před sebou pět kandidátů kněžství. Všichni společně prosíme, aby jejich kněžství bylo požehnané, aby byli, tak jako Ježíš, dobrými pastýři“, řekl na úvod bohoslužby biskup Jan Vokál.

Biskup Jan dále přirovnal kněze ke dveřím pro svěřený lid. Podle biskupa slouží dveře svému účelu pokud fungují, pokud se otevírají, aby ten, kdo je zván mohl vstoupit a být dveřmi nasměrován. Kněz se musí stát dveřmi, které nestaví na odiv svoji vzácnost a krásu, ale které se ve správný čas zeširoka otevřou, aby se v nich duše mohly setkat se svým Pánem.

„Dnes přicházíte proto, abyste se stali maličkými před Pánem. Nepřicházíte proto, abyste poskočili na společenském žebříčku někam vzhůru, ale abyste se umenšili tak, jak to učinil náš Pán, když se z lásky stal nejprve člověkem, aby nakonec za nás daroval svůj život. Jak řekl papež František, kněz je maličký člověk. Nezměrná velikost daru, který je nám kněžím dán do služby, nás řadí mezi ty nejmenší lidi. Kněz je nejchudší člověk. Je nejméně užitečným ze všech služebníků, pokud ho Ježíš nenazývá svým přítelem. Je nejbezbrannější ze všech křesťanů, jestliže ho sám Ježíš uprostřed stáda svoji silou nezolecuje“, řekl těsně před jejich svěcením královéhradecký biskup pěti mužům, kteří pak přijali z jeho rukou kněžské svěcení.

Kněžské svěcení přijali: Bc. Piotr Antkiewicz, Jakub Brabenec, Mgr. Karel Dvořák, Bc.Th. František Filip, Ing. Josef Haman.

Primice:

  • neděle 28.6. ve 14.30 v kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli, primiciant Karel Dvořák.
  • sobota 4.7. dopoledne v kostele Narození Panny Marie v Hlinsku, primiciant Jakub Brabenec.
  • sobota 4.7. v 15.00 v kostele sv. Františka Serafínského v Chocni, primiciant František Filip.
  • neděle 5.7. v 9.30 v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem, primiciant Josef Haman.
  • neděle 5.7. v 11.00 v kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli, primiciant Piotr Antkiewicz.

Svátost svěcení

Bůh Otec poslal svého Syna Ježíše Krista, aby ukázal světu jeho lásku, a aby všechny lidi zachránil od hříchu a smrti. Ježíš sám poslal do světa dvanáct apoštolů a dal jim Ducha Svatého, aby hlásali evangelium, shromažďovali všechny národy, posvěcovali je a vedli. A protože toto poslání trvá a bude trvat až do konce věků, vyvolili si apoštolové nástupce a vkládáním rukou jim předali dar Ducha Svatého, který sami přijali od Krista. Udělili jim tak svátost kněžství v celé plnosti. Takto se apoštolskou posloupností biskupů předává a udržuje toto prvotní poslání z pokolení na pokolení a dílo našeho Spasitele trvá až dodnes a stále roste. Nástupci apoštolů, biskupové, ustanovují své spolupracovníky, kněze, kteří jsou s nimi spojeni v kněžské službě a mají sloužit Božímu lidu, a jáhny, kteří nejsou svěceni ke kněžství, ale ke službě.

Při svátosti svěcení se biskup modlí nad mužem, kterého Bůh vyvolil k posvátné službě: prosí za seslání Ducha Svatého, a tuto modlitbu doprovázejí starobylým gestem vkládání rukou. A Bůh na modlitbu své církve odpovídá: dává Ducha Svatého, aby byl nově vysvěcený muž přičleněn ke sboru biskupů, kněží nebo jáhnů, a získal všechny potřebné dary pro svou službu.