Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Ve Svatém roce milosrdenství lze získat odpustky


Datum:

Svatý rok milosrdenství se může stát příležitostí k setkání člověka s Božím milosrdenstvím. Je to šance k získávání odpustků pro sebe nebo pro duše zemřelých.

Ve Svatém roce milosrdenství lze získat odpustky

Odpustky vázané na Svaté brány

Papež František uvádí běžné podmínky pro získání odpustků, které známe např. z modliteb za zemřelé, ale připojuje ještě další podmínky.

·         vykonat svátost smíření 

·         účastnit se mše svaté a přijmout svaté přijímání 

·         pomodlit se za Svatého otce a na jeho úmysly, které nosí ve svém srdci pro dobro církve a celého světa (např. Otče náš a Zdrávas Maria) - tyto tři výše uvedené podmínky lze vykonat řadu dní před tím či po tom, kdy je vykonán předepsaný odpustkový úkon, nicméně je vhodné, aby svaté přijímání a modlitba na úmysl nejvyššího velekněze byly vykonány v tentýž den jako odpustkový úkon 

·         na daném místě se pomodlit modlitbu Otče náš a Vyznání víry

Papež ale do podmínek vložil ještě další dva body:

·         jako projev své hluboké touhy po skutečném obrácení vykonat krátkou pouť ke Svaté bráně (podle fyzických možností každého člověka)

·         zamyšlení či rozjímání na téma milosrdenství

Odpustky vázané na skutky milosrdenství

Svatý otec ale touží rozšířit možnost získat odpustky i na další okamžiky našeho života. Proto je možné získat odpustky Svatého roku také při konání skutků milosrdenství! Papež ve svém dopisu Rino Fisichellovi píše: "Prosil jsem, aby církev v tomto Roce milosrdenství znovu objevila bohatství skryté ve skutcích duchovního i tělesného milosrdenství. Zkušenost s milosrdenstvím lze totiž nejlépe poznat právě prostřednictvím konkrétních projevů, jak nás to učil i Ježíš. Vždy, když některý věřící osobně vykoná jeden či více z těchto skutků, bezpochyby tak získá i odpustky spojené s tímto Svatým rokem."

Mezi skutky tělesného milosrdenství se především počítá: 

·         dát najíst tomu, kdo má hlad 

·         napít tomu, kdo trpí žízní

·         hostit toho, kdo nemá střechu nad hlavou

·         obléci ty, kdo nemají, co na sebe

·         navštěvovat nemocné a vězněné

·         pohřbívat mrtvé

·         tradičně se také připojuje osvobozovat zajaté

A ke skutkům duchovního milosrdenství počítáme:

·         učit nevědomé

·         radit především pochybujícím

·         těšit zarmoucené

·         posilovat klesající či napomínat hřešící

·         trpělivě vše snášet

·         odpouštět ubližujícím

·         modlit se za živé i za mrtvé

Více to popisuje Katechismus katolické církve v článku 2447: "Skutky milosrdenství jsou činy lásky, kterými pomáháme svému bližnímu v jeho tělesných nebo duchovních potřebách. Učit, radit, těšit, posilovat — to jsou skutky duchovního milosrdenství, stejně jako odpouštět a trpělivě vše snášet. Skutky tělesného milosrdenství spočívají obzvláště v tom, že dáváme najíst tomu, kdo má hlad, že hostíme toho, kdo nemá střechu nad hlavou, že odíváme toho, kdo nemá co na sebe, že navštěvujeme nemocné a vězněné, že pohřbíváme zesnulé. Dávat almužnu chudým je mezi těmito skutky jedno z hlavních svědectví bratrské lásky; je to také úkon spravedlnosti, který se líbí Bohu: "Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně"(Lk 3,11). "Raději dejte to, co je v mísách, jako almužnu a pak vám bude všechno čisté"(Lk 11,41). "Když bratr nebo sestra nebudou mít do čeho se obléci a budou mít nedostatek denní obživy, a někdo z vás jim řekne: ‘Tak s Pánem Bohem! Zahřejte se a najezte se’ — ale nedáte jim, co potřebují pro své tělo, co je (jim) to platné?" (Jak 2,15-16)." (zdroj: cirkev.cz)