Zprávy

Pandemie COVID-19

Pandemie COVID-19 Aktuální informace pro královéhradeckou diecézi, užitečné odkazy.
 
 
 
 
 
 

Svatý stolec k vakcínám anti Covid-19

 

V souvislosti s vývojem vakcíny proti Covidu-19 a s námitkami, že farmaceutický průmysl využívá i tkáně z usmrcených embryí, Kongregace pro nauku víry úředně popřela, že by bylo morálně nepřijatelné nechat se očkovat některými z  nových vakcín za předpokladu, že jiná vakcína není k dispozici a že očkovaný tím nevyjadřuje souhlasný postoj k nedovolené manipulaci s lidským plodem.

 

Papež František potvrdil tento přípis Kongregace pro nauku víry z 21. prosince 2020, podle kterého je morálně přípustné nechat se proti novému koronaviru očkovat i vakcínou, při jejímž vývoji byly využity embryonální buněčné kultury, izolované v minulém století. Toto stanovisko je pro věřící závaznou odpovědí ze strany katolické Církve.

 

Žádná povinnost ověřování historického či vědeckého původu nových vakcín, ze strany očkovaného, není stanovena.

 

Z téhož dokumentu kongregace vyplývá, že se při očkování mohou použít dostupné vakcíny, jež byly klinicky otestovány jako bezpečné.

 

 
-----------------------------------------------------------------
 

Vláda ČR na zasedání 23.12. schválila s účinností od 27. prosince přechod na pátý stupeň systému PES, kterým se mění počet účastníků bohoslužeb pouze na 10 procent kapacity obsazenosti kostela. Od 24. prosince do 26. prosince ještě platí čtvrtý stupeň systému PES, tedy 20 procent obsazenosti. Vláda rovněž povolila výjimku ze zákazu vycházení 24. prosince od 23.00 hodin do 25. prosince 01.59 za účelem návštěvy půlnočních bohoslužeb.

Konkrétní informace týkající se bohoslužeb v krizovém opatření vlády č. 1374 s účinností od 24. prosince 2020 00:00 hodin do 26. prosince 23:59 hodin jsou následující:
IV. mění usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 č. 1334, vyhlášené pod č. 535/2020 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 17. prosince 2020 č. 1341, vyhlášeného pod č. 564/2020 Sb., tak, že:
1. za bod I/6 se vkládá nový bod I/7, který zní: „7. cesty na shromáždění pořádané církví nebo náboženskou společností a účasti na něm v čase od 24. prosince 2020 od 23:00 hod. do 25. prosince 2020 do 01:59 hod.,“. Dosavadní bod I/7 se označuje jako bod I/8.
2. v bodu IV. písmeno b) zní:
„b) shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 20 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének;“.

Konkrétní informace týkající se bohoslužeb v krizovém opatření vlády č. 1375 pro období od 27. prosince 2020 00:00 hodin do 10. ledna 2020 23:59 jsou následující:
IV. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a
a)  shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene b), se může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkemnejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,
b)  shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének;

 
 
--------------------------------------------------------------
 

Aktuálně platná pravidla a doporučení k bohoslužbám, křtinám, návštěvám svatostánků, pohřbům, poutím, svatbám, zpovědím a individuální duchovní službě.

 

 
 

Mimořádná a ochranná opatření (celkový přehled)  

 

 

 

Shrnutí krizového opatření od 18. 12. 2020 (zdroj www.cirkev.cz)

 

 

  • Ve shromáždění pořádaného církví v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady je povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 30% míst k sezení s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad. Účastníci jsou povinni mít ochranný prostředek dýchacích cest, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje.
  • Zakazuje se společný zpěv.
  • Účast na svatbě a pohřbu není vyšší než 20 osob.
  • volný pohyb osob na území ČR je povolen v době̌ od 05:00 hod. do 22:59 hod. s výjimkou výkonu povolání.                                                                                                                                          

 

 

Co bude platit od 23. 12. 2020, zatím nevíme.

 

Informace k výuce náboženství naleznete v sekci katechetické centrum.

 

 

SDĚLENÍ DIECÉZNÍHO BISKUPA DUCHOVNÍM Z 9. ŘÍJNA 2020

 

Milí spolubratři v duchovní službě,
 
vzhledem k tomu, že pro krizová opatření vlády je vážný důvod, jímž jsou lidské životy a zdraví, všechny Vás prosím, abyste i tato omezení respektovali a zároveň aktivně hledali způsoby, jak duchovní život ve farnostech udržet v náhradních formách. Všem, kdo se nebudou moci nedělní bohoslužby kvůli opatřením zúčastnit je udělen dispens od povinné účasti. Pamatujme však na to, že rozhodně nejde o dispens od života z víry a svátostí. Stejně tak nejde o čas oddychu pro duchovní správce. Jsme naopak postaveni před velmi náročný úkol obstát ve své službě plně i v takto ztížených podmínkách.
 
Kde je to jen trochu možné, vraťme se prosím k videopřenosům bohoslužeb. Dávejme při tom přednost přenosům živým, abychom utvářeli farní společenství v konkrétním čase. Neposkytujme záznamy Mší svatých.
 
Snažme se také prosím – v rámci možností – ponechávat kostely co nejvíce otevřené a přístupné, s velkým důrazem na soukromou eucharistickou adoraci, případně i svátost smíření či individuální podávání Eucharistie.
 
Dle výzvy biskupů ze dne 7. října, památky Panny Marie Růžencové, zůstávejme, prosím, každý večer propojeni modlitbou svatého Růžence na úmysl ukončení pandemie s naléhavou prosbou za odpuštění hříchů, za dar usmiřování a pokory. Přijímejme tuto těžkou situaci nikoliv jako slabost Církve, nechtějme po ní, aby s bezbožnou pýchou protestovala proti snaze zmírnit dopady pandemie, spíše hledejme v nynějších omezeních pomocnou ruku Boží Prozřetelnosti k vlastní nápravě a obrácení, k prohloubení duchovního života a zintenzivnění modlitby v tomto zmateném čase nepokoje.
 
S vědomím své úplné závislosti na Pánu, v bratrské jednotě a pod ochranou Panny Marie se vyzbrojujme ctností trpělivosti a stávejme se pevným zázemím modlitby a duchovní opory všem, kdo trpí či kdo slouží druhým.
 
S požehnáním, v modlitbě Váš
biskup + Jan
 

 

--------------------

 

 

CÍRKEVNÍ OPATŘENÍ BISKUPA PRO DUCHOVNÍ V DIECÉZI - AKTUALIZACE

 

S účinností od soboty 3. října 2020, do odvolání, uděluje diecézní biskup pro věřící na území královéhradecké diecéze dispens od osobní účasti na nedělní Mši svaté vkterémkoliv z následujících případů:

a) mají příznaky onemocnění Covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění,

b) jsou v povinné karanténě,

c) izolují se dobrovolně ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých),

d) nemohou se bohoslužby zúčastnit z důvodu omezení, vyhlášených orgány veřejné správy.

 

Kněžím, kteří jsou v situaci a) nebo b) je doporučeno, aby sloužili Mši svatou izolovaně v soukromí a nechali se při veřejné bohoslužbě zastoupit. Vážně zdravotně a věkově ohrožení kněží se na veřejné bohoslužby mohou po dobu nutnou nechat zastupovat jiným duchovním, jsou-li k dispozici.

 

Respektujme prosím rozhodnutí úřadů, aby byl omezen zpěv. Při bohoslužbách proto doporučuje, aby hrály varhany nebo jiná, třeba i reprodukovaná hudba - například v případě žalmů.

 

Dbejte prosím také mimořádné opatrnosti při podávání Svatého přijímání.

 

Je vhodné a dobré, abychom zavedená státní i církevní opatření v síle křesťanské lásky trpělivě respektovali v naději, že to pomůže našim bratřím a sestrám, kteří jsou v ohrožení. Také tuto nynější situaci přijímejme jako příležitost k zamyšlení a lítosti nad vlastními hříchy, k prohloubení pokory při přijímání darů, kterými nás Pán denně zahrnuje, k duchovní četbě a meditaci, k častější, i veřejně nabízené adoraci Nejsvětější Svátosti a k vytrvalejší modlitbě.

 

---------------------------

 

KANONICKY ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ BISKUPA PRO DUCHOVNÍ V DIECÉZI

  • v průběhu mše svaté je vynecháno pozdravení pokoje
  • nepoužívají se kropenky se svěcenou vodou u kostelních vchodů
 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám