Lidové misie ve farnosti

 

 

Aktuality

Lidové misie redemptoristů

Příprava lidových misií ve farnosti

Program lidových misií ve farnosti

Obnova misií

Zprávy z uskutečněných misií v Královéhradecké diecézi

Archiv

Soubory ke stažení

 

P. ThLic. Ing. Jiří Šindelář, CSsR
Klášter u sv. Klementa
Tasovice n. Dyjí 34
671 25 Hodonice
GSM: 00 420 732 961 694
Tel.: 00 420 515 234 138
www.lidovemisie.cz

info (zavináč) lidovemisie.cz

 

Aktuality

Podivín, Ladná, Rakvice: Probíhají lidové misie na Břeclavsku, 25. 5. - 2. 6. 2013

Tasovice 2013: Seznam misijních prací redemptoristů v Roce víry (2013)

Redemptoristé Tasovice: Současná činnost a vize do roku 2020

 

 

LIDOVÉ MISIE REDEMPTORISTŮ

Předkládaný text má sloužit jako základní informace o tom, čím jsou lidové misie redemptoristů, jak vypadá příprava těchto misií ve farnosti a jaký je aktuální program našich misií. Při psaní jsem čerpal ze zkušeností polských, slovenských a rakouských misionářů, spolubratří z Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele - redemptoristů a také z vlastních, zatím skromných, zkušeností s lidovými misiemi v našich farnostech.

 

Současný kodex církevního práva uvádí, že "podle předpisů diecézního biskupa uspořádají faráři v určitých dobách kázání, zvaná duchovní cvičení a svaté misie, nebo jiné formy kázání, přizpůsobené potřebám doby" (kán. 770). Jedná se o doporučení pořádat ve farnosti tzv. svatou (lidovou) misii, která je jedním z mimořádných prostředků pastorace. Klasické misie redemptoristů trvají devět dní a mají podle tradice již svůj styl, vypracovaný znamenitými misionáři v minulosti. Shodně s touto tradicí se misie skládají převážně z eschatologických a katechetických kázání a také z různých pobožností. Úkolem tradiční lidové misie je hlásání základního kerigmatu, tedy zvěstování výzvy k obrácení a přijetí z toho vyplývajících morálních závazků pro život. Svědectví tradice jakož i současné zkušenosti misionářů potvrzují, že misie jsou slavením tajemství spásy. Jsou to dny, které prostřednictvím hlásání Božího Slova a liturgickými slavnostmi přibližují člověku tajemství vykoupení a Božího milosrdenství. 

 

Lidové misie se liší od v současnosti rozšířených exercicií, protože:

 • Objímají základní pravdy víry i povinnosti, které z nich vyplývají.
 • Jsou výrazně zaměřeny na obrácení a očištění se skrze pokání.
 • Jsou silným impulsem svojí tématikou i liturgickými slavnostmi.
 • Misijní promluvy jsou rozhodná a natavená prakticky.
 • Misijní slavnosti mají mít pestrý liturgický rámec.
 • Misie se konají čas od času, nemůžou zevšednět.
 • Misie mají mít delší trvání a měli by je vést nejméně dva misionáři, kteří pocházejí z misijních kongregací či řeholí.


Cílem lidových misií je vlastně vnitřní obrácení křesťanů. Jde nám o oživení a prohloubení víry ve farnosti. Tyto misie jsou zaměřeny především na lidi, kteří do kostela chodí a o své víře již něco vědí. Naše misie tedy nejsou evangelizací v pravém slova smyslu, přesto však dávají mnoho příležitostí navázat kontakt i s těmi, "co do kostela již nechodí" nebo v Boha vůbec nevěří a poskytnout jim příležitost k návratu či zodpovědět jejich otázky týkající se smyslu života a víry v dnešním světě. Výzva k vnitřnímu obrácení věřících a nabídka dialogu hledajícím se má rozšířit po celé farnosti. K tomu slouží několikaměsíční příprava misií.

 

 

PŘÍPRAVA LIDOVÝCH MISIÍ VE FARNOSTI
Zkušenosti ukazují, že nepřipravená misie přinese lidem ve farnosti jen poloviční užitek. Proto řádná příprava misie trvá 6-12 měsíců, podle druhu a velikosti farnosti. V některých případech, jde-li třeba o velmi malou farnost, je možné přípravu zkrátit na 3-4 měsíce. Během této doby se misionáři snaží alespoň dvakrát osobně navštívit farnost, zúčastnit se nedělních bohoslužeb a v promluvě se zaměřit na plánované misie. Případným zájemcům z řad farníků dále nabídnou besedu (informativní setkání) na téma "misie v naší farnosti". Avšak největší díl odpovědnosti za dobrou přípravu misií leží na místním duchovním správci. Je důležité, aby si pan farář udělal vlastní představu o tom, čím lidové misie jsou a co obnášejí. Je třeba si uvědomit význam misie a připravit farnost zvláště po té duchovní stránce. Naše zkušenosti ukazují, že po dobré přípravě se misijního programu účastní denně asi 50% farníků.


Jakmile se tedy místní duchovní správce přihlásí u misionářů, je třeba s ním domluvit vhodnou dobu konání misie, její průběh, program a termín zahájení přípravy, která má probíhat ve spolupráci s misionáři a může se konat následujícím způsobem:

 

Vzdálenější příprava:

 • Ohlášení misie ve farnosti. Vhodnou příležitostí jsou větší svátky, shromáždění farnosti apod.
 • Osobně seznamovat lidi ve farnosti s událostí, jakou misie bezpochyby je. Může to být během návštěv v domácnostech, při posvěcení domu, během přípravy rodičů na křest dítěte, během jiných příprav a setkání (svatba, biřmování, katecheze, biblické hodiny, modlitební setkání, apod.).

 

 

Bližší příprava (asi 3 měsíce před začátkem misie):

 • Vytvářet atmosféru očekávání a vyzývat k modlitbě za blížící se misii.
 • Zapojit do přípravy laiky, skupiny a hnutí ve farnosti, nemocné, …, každý může něčím přispět.
 • Upozornit věřící na termín misie, aby neplánovali np. dovolenou, svatby, zábavy, či nějaké akce mimo farnost.
 • Vyvěsit stručné písemné informace, plakáty, apod. týkající se misie.
 • Navázat kontakt s představiteli města (obce), navrhnout rozhovor (článek) do místních médií - do oběžníku, zpravodaje, místní kabelové televize apod. 

 

 

Bezprostřední příprava (měsíc před misií):

 • Zesílit výzvy k modlitbě, modlit se za misii společně v kostele po mši sv., během setkání laiků a hnutí, vyzývat k modlitbě za misii v rodinách.
 • Je vhodné uspořádat novénu k Duchu svatému.
 • Rozmnožit program misie, rozdat do rodin, vyvěsit na veřejnosti a s pomocí laiků šířit tyto informace také mezi těmi, kteří do kostela nechodí. Každý je na misii zván.
 • Uspořádat jednu až dvě "misijní neděle", kdy se místní farář nebo sami misionáři v homilii zaměří na blížící se misii.
 • Je dobré uspořádat předmisijní setkání farníků s misionáři (besedu) na téma misie.
 • Možno udělat ve farnosti anketu, která ledacos napoví ohledně víry a života farníků.
 • Je-li to možné nabídnout zvláště nepraktikujícím křesťanům a lidem nevěřícím setkání (program, besedu) mimo kostel (nap. v kulturním sále) s nějakou věřící osobností (herec, vědec, politik, sportovec…). Jde o navázání kontaktu s lidmi, kteří do kostela nepřijdou. (To lze i během samotných misií.)
 • Zajistit vhodné zpovědnice, ozvučení v kostele a jiné záležitosti technického rázu.
 • Zajistit jednoduché bydlení a stravu pro misionáře.

 

 

Poznámky:

 • Při příležitosti lidových misií se neřeší osobní účty s farníky typu: "Počkejte, přijdou misionáři …". Jde o to, připravit půdu pro Boží slovo.
 • Během přípravy se nekonají žádné sbírky na potřeby misionářů. Sbírka na misie se koná podle tradice na závěr misie - v neděli během mší sv. 

  

 

PROGRAM LIDOVÝCH MISIÍ VE FARNOSTI
Tématika misijních promluv, slavnosti či liturgické obřady (s účastí místních duchovních), vyplývají z misionářské tradice a mají přispět k oživení náboženského života ve farnosti. V programu se mj. počítá se společným udělováním svátosti nemocných farníkům, kteří splňují patřičné podmínky a také s obnovou manželských slibů. Obě slavnosti je dobré zahrnout do pastoračního plánu farnosti a neudílet nap. společné pomazání nemocných krátce před misií.

 

 

SOBOTA odpoledne,
večer
"POTŘEBA OBRÁCENÍ" - zahájení misií,
mše sv. s misijní promluvou
NEDĚLE dopoledne "BŮH JE LÁSKA" - mše sv. s misijní promluvou
setkání s mládeží - "život s Ježíšem"
odpoledne,
večer
katecheze pro ženy, beseda
film "Ježíš", "Quo vadis?",...
PONDĚLÍ dopoledne "HŘÍCH ČLOVĚKA A SPÁSA V JEŽÍŠÍ KRISTU"
- mše sv. s misijní promluvou
škola modlitby/příprava na zpověď/návštěva školy, nemocnice, domova důchodců, kaplí ...
odpoledne,
večer
setkání s dětmi/mše sv.
"HŘÍCH ČLOVĚKA A SPÁSA V JEŽÍŠI KRISTU"
 - mše sv. s misijní promluvou
katecheze pro muže, beseda
ÚTERÝ dopoledne "ZPOVĚĎ" - mše sv. s misijní promluvou
škola modlitby/příprava na zpověď/návštěva školy, nemocnice, domova důchodců, kaplí...
odpoledne, večer setkání s dětmi/mše sv.
"MISIJNÍ SLAVNOST SMÍŘENÍ" -mše sv.
zaměřená na vzájemné usmíření farnosti
STŘEDA dopoledne zpovídání, růženec/škola modlitby
"CÍRKEV" - mše sv. s misijní promluvou
odpoledne,
večer
setkání s dětmi/mše sv.
zpovídání, růženec/škola modlitby
"O POSLEDNÍCH VĚCECH ČLOVĚKA - SMRT A SOUD"
- mše sv. s misijní promluvou
beseda s misionáři a s panem farářem
ČTVRTEK dopoledne zpovídání, růženec/škola modlitby
"EUCHARISTIE" - mše sv. s misijní promluvou
odpoledne,
večer
zpovídání, růženec/škola modlitby
"EUCHARISTICKÁ SLAVNOST" - mše sv.
s misijní promluvou, na závěr adorace
PÁTEK dopoledne zpovídání, růženec/škola modlitby
"UTRPENÍ V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA" -mše sv. s udělováním svátosti pomazání nemocných
návštěvy nemocných v domácnostech
odpoledne,
večer
zpovídání, růženec/škola modlitby
"BÝT SVĚTLEM A SOLÍ SVÉMU OKOLÍ" - mše sv. zvláště pro mladé křesťany 
setkání s mládeží - "láska a povolání"
SOBOTA dopoledne zpovídání, růženec/škola modlitby
"PANNA MARIA" -mše sv. s mis. promluvou
odpoledne,
večer
koncert/film/setkání s dětmi (mládeží, rodiči)/beseda s hostem/zpovídání
novéna k Panně Marii Matce Ustavičné Pomoci
"PŘEDEVŠÍM VŠAK MĚJTE LÁSKU" -
mše sv. spojená s obnovou manželských slibů
NEDĚLE dopoledne "KRISTŮV KŘÍŽ" - posvěcení misijního kříže, mše sv. a závěr misií

 

 

 

1. farnost neděle - mše sv. v .... h
středa - mše sv. v .... h
neděle - mše sv. v .... h
2. farnost neděle - mše sv. v .... h
čtvrtek - mše sv. v .... h
neděle - mše sv. v .... h

 

 

OBNOVA MISIÍ
Zhruba rok po misiích je možné uspořádat ve farnosti ještě tzv. renovaci - obnovu misie. Tato obnova trvá zpravidla šest dní (sobota-čtvrtek). Obnova má za úkol připomenout farníkům událost, jenž ve farnosti proběhla a utvrdit ovoce misií. Nezřídka to bývá příležitost k obrácení pro ty, kteří se během konané misie neodhodlali ke změně života.

 

 

Zprávy z uskutečněných misií v Královéhradecké diecézi 

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

  

Archiv

Rok 2009

 

Rok 2010

V roce 2008 plánovalo vedení pražské provincie redemptoristů, spolu s dalšími provinciemi a generalátem, založit mezinárodní misijní skupinu v Karlových Varech. Projekt se nakonec neuskutečnil. Je ale zřejmé, že projekt je pro lidi i církev v ČR velmi užitečný a dá se realizovat i jinde, např. v rodišti sv. Klementa Hofbauera, v Tasovicích...

 

Rok 2011

Příbram Svatá Hora: Konference o nové evangelizaci, 27. - 29. 11. 2011

Nový Hrozenkov, Karolinka: Lidové misie na Valašsku, 12. - 20. 11. 2011

Plzeň: Rozhovor s misionáři v Českém rozhlase, 21. 10. 2011

Plzeň-Slovany: Obnova lidových misií "U dominikánů", 17. - 21. 10. 2011

Plzeň-Bory: Obnova lidových misií "U redemptoristů", 18. - 22. 10. 2011

Hluboké Mašůvky 2011: Poutě, promluvy, svátosti

Tuchów: Měsíc duchovní obnovy redemptoristů

Sv. Klement M. Hofbauer: Turistická stezka - modrá je dobrá!

Tasovice: Redemptoristé - misionáři jak je možná neznáte:)

Misie "na dálku": Pozvánka k modlitbě za duchovní obnovy v našich farnostech

Termíny poutí do rodiště sv. Klementa Marie Hofbauera, Tasovice u Znojma 2011

Misijní skupina Tasovice: Plán činnosti v první polovině r. 2011

Misijní skupina redemptoristů Tasovice: Kalendář akcí na září - prosinec 2011

Znojmo – Tasovice: Pozvánka na mezinárodní pouť, 17. 9. 2011

Zruč n. Sázavou: Tři dny duchovní obnovy ve farnosti, 10. - 12. 6. 2011

Opole: P. Jiří Šindelář CSsR promován doktorem teologie,  27. 5. 2011 

Rájec-Jestřebí: Lidové misie na Blanensku se vydařily, 21. - 29. 5. 2011

Tasovice u Znojma: Tři dny duchovní obnovy v rodišti sv. Klementa Marie Hofbauera, 19. - 21. 5. 2011

Višňové u Znojma: Jak dopadla obnova misií po dvou letech?, 1. - 5. 5. 2011

Tasovice: Naše putování po řece sv. Klementa, 16. 4. 2011

Dobratice, Vojkovice: Obnova misií pod Beskydy, 11. - 15. 4. 2011

Velký Ořechov: Víkendová duchovní obnova, 8. - 9. 4. 2011

Brodek u Prostějova: Lidové misie s nadšením, ohněm a mocí Ducha svatého, 26. 3. - 3. 4. 2011

Tasovice u Znojma: Vydařená pouť pekařů a cukrářů, 19. 3. 2011

Žarošice, Lovčice: Náročná, ale i krásná obnova misií na Slovácku, 11. - 15. 3. 2011

Příbram, Svatá Hora: Radostné formačně-duchovní setkání pro sportovce, 25. – 27. 2. 2011

Ostrava Třebovice: Lidové misie požehnáním pro účastníky, 12. - 20. 2. 2011

Příbram: Provinciální kapitula, 10. - 13. 1. 2011

Svatobořice-Mistřín:Jak jsme prožili obnovu misií ve farnosti?, 21. - 25. 1. 2011

Tuchów: Formační setkání misionářů, 26. - 28. 1. 2011

 

Rok 2012

Tasovice: Mladí poutníci z běloruského Grodna, 26. 12. 2012 a 3. 1. 2013

Jimramov a okolí: Ledové, zasněžené, ale krásné lidové misie na Vysočině – zpráva, foto, 8. - 16. 12. 2012 

Náměšť n. Oslavou a okolí: Požehnané lidové misie na Vysočině – zpráva, foto, 17. - 25. 11. 2012

N. Hrozenkov, Karolinka: Obnova lidových misií na Valašsku – zpráva, foto, 2. - 6. 11. 2012

Vranov u Brna, Lelekovice: Lidové misie na známém poutním místě - zpráva, foto, 29. 9. - 7. 10. 2012

Rosice, Omnice, Neslovice: Připravujeme lidové misie na okraji hornického kraje, 8. - 16. 9. 2012

Tasovice Open: Aneb prázdniny se sv. Klementem M. Hofbauerem - pozvánka, 1. 7. - 2. 9. 2012

Tasovice: Pozvánka na „Pouť setkání“ aneb putování po stopách sv. Klementa M. Hofbauera, 1. 9. 2012

Tasovice Open, Pozvánka pro mládež i dospělé k návštěvě kláštera redemptoristů, 29. 8. - 2. 9. 201Prázdninový vodácký tábor, 5. - 19. 8. 2012

Brno (Komárov, Černovice a H. Heršpice): Lidové misie na okraji města – info, foto, 16. - 24. 6. 2012

Tasovice: Pohřeb P. Jana Zemánka, CSsR, 19. 6. 2012

Letovice: Vydařená obnova lidových misií ve farnosti – zpráva, foto, 3. - 7. 6. 2012

Tasovice: Oprava střechy našeho kláštera byla úspěšně dokončena, 31. 5. 2012

Švábenice, Zruč n. Sázavou: Tři dny duchovní obnovy – zpráva, foto, 25. - 27. 5. 2012

Tasovice: Tři dny se sv. Klementem M. Hofbauerem – info, foto, 18. - 20. 5. 2012

Nedakonice, Kostelany n. Moravou: Lidové misie na Slovácku – info, foto, 28. 4. - 6. 5. 2012

Tasovice: Pozvánka na vodácké putování po řece sv. Klementa,  21. 4. 2012

Klášter Tasovice: Pozvánka na formační setkání pro sportovce a vedoucí kolektivů, 20. - 22. 4. 2012

Tvarožná, Blažovice: Připravujeme farní exercicie, 15. - 18. 4. 2012

Brodek u Prostějova: Obnova lidových misií na Hané – zpráva, foto, 24. - 28. 3. 2012

Tasovice: Pekaři, cukráři, další poctiví řemeslníci a věřící na „Pekařské pouti“, 17. 3. 2012

Velký Újezd, Kdousov: Lidové misie na Vysočině - zpráva, foto, 3. - 11. 3. 2012

Moutnice, Těšany: Lidové misie na Brněnsku, 28. 1. - 5. 2. 2012

Lidové misie s Matkou Ustavičné Pomoci - seznam misijních prací a poutí v roce 2012

 

Rok 2013

Moutnice, Těšany: Obnova lidových misií se vydařila – zpráva, foto, 12. - 16. 1. 2013

Tuchów: Formační setkání misionářů v roce víry – Polsko, 29. - 31. 1. 2013

Pozořice, Holubice a okolí: A zase pořádné lidové misie na Brněnsku:), 16. - 24. 2. 2013

Tasovice: Tradiční „Pouť pekařů a cukrářů“ v rodišti sv. Klementa M. Hofbauera, 9. 3. 2013

Valašské Klobouky a okolí: A další lidové misie na sněhu, tentokrát na Valašsku!, 16. - 24. 3. 2013

Velký Újezd, Kdousov a okolí: Obnova lidových misií na venkově – zpráva, foto, 6. - 10. 4. 2013

Tasovice: Vodácké putování po řece sv. Klementa a odemykání řeky Dyje, 20. 4. 2013

Drnovice, Luleč a okolí: Lidové misie, radost i bolest, 21. - 28. 4. 2013

Nedakonice, Kostelany: Obnova lidových misií na Slovácku - zpráva, foto, 8. - 12. 5. 2013

Tasovice: Tři dny se svatým Klementem M. Hofbauerem,  17. - 19. 5. 2013

Lidečko a H. Lideč: Lidové misie na „česko-slovenské“ hranici, info, foto, 22. - 30. 6. 2013

Znojemský týden: Svatoklementská stezka ožila, 23. 9. 2013

 

Soubory ke stažení

Základní informace o projektu
Dotazník pro místního kněze
Anketa pro věřící
Modlitba za misie
Ukázka programu Lidových misií ve Vodňanech (září 2003)
Zpráva z Lidových misií ve Vodňanech (září 2003)

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám