Lidové misie ve farnosti

 

 

Aktuality

Lidové misie redemptoristů

Příprava lidových misií ve farnosti

Program lidových misií ve farnosti

Obnova misií

Zprávy z uskutečněných misií v Královéhradecké diecézi

Archiv

Soubory ke stažení

 

P. ThLic. Ing. Jiří Šindelář, CSsR
Klášter u sv. Klementa
Tasovice n. Dyjí 34
671 25 Hodonice
GSM: 00 420 732 961 694
Tel.: 00 420 515 234 138
www.lidovemisie.cz

info (zavináč) lidovemisie.cz

 

Aktuality

Podivín, Ladná, Rakvice: Probíhají lidové misie na Břeclavsku, 25. 5. - 2. 6. 2013

Tasovice 2013: Seznam misijních prací redemptoristů v Roce víry (2013)

Redemptoristé Tasovice: Současná činnost a vize do roku 2020

 

 

LIDOVÉ MISIE REDEMPTORISTŮ

Předkládaný text má sloužit jako základní informace o tom, čím jsou lidové misie redemptoristů, jak vypadá příprava těchto misií ve farnosti a jaký je aktuální program našich misií. Při psaní jsem čerpal ze zkušeností polských, slovenských a rakouských misionářů, spolubratří z Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele - redemptoristů a také z vlastních, zatím skromných, zkušeností s lidovými misiemi v našich farnostech.

 

Současný kodex církevního práva uvádí, že "podle předpisů diecézního biskupa uspořádají faráři v určitých dobách kázání, zvaná duchovní cvičení a svaté misie, nebo jiné formy kázání, přizpůsobené potřebám doby" (kán. 770). Jedná se o doporučení pořádat ve farnosti tzv. svatou (lidovou) misii, která je jedním z mimořádných prostředků pastorace. Klasické misie redemptoristů trvají devět dní a mají podle tradice již svůj styl, vypracovaný znamenitými misionáři v minulosti. Shodně s touto tradicí se misie skládají převážně z eschatologických a katechetických kázání a také z různých pobožností. Úkolem tradiční lidové misie je hlásání základního kerigmatu, tedy zvěstování výzvy k obrácení a přijetí z toho vyplývajících morálních závazků pro život. Svědectví tradice jakož i současné zkušenosti misionářů potvrzují, že misie jsou slavením tajemství spásy. Jsou to dny, které prostřednictvím hlásání Božího Slova a liturgickými slavnostmi přibližují člověku tajemství vykoupení a Božího milosrdenství. 

 

Lidové misie se liší od v současnosti rozšířených exercicií, protože:

 • Objímají základní pravdy víry i povinnosti, které z nich vyplývají.
 • Jsou výrazně zaměřeny na obrácení a očištění se skrze pokání.
 • Jsou silným impulsem svojí tématikou i liturgickými slavnostmi.
 • Misijní promluvy jsou rozhodná a natavená prakticky.
 • Misijní slavnosti mají mít pestrý liturgický rámec.
 • Misie se konají čas od času, nemůžou zevšednět.
 • Misie mají mít delší trvání a měli by je vést nejméně dva misionáři, kteří pocházejí z misijních kongregací či řeholí.


Cílem lidových misií je vlastně vnitřní obrácení křesťanů. Jde nám o oživení a prohloubení víry ve farnosti. Tyto misie jsou zaměřeny především na lidi, kteří do kostela chodí a o své víře již něco vědí. Naše misie tedy nejsou evangelizací v pravém slova smyslu, přesto však dávají mnoho příležitostí navázat kontakt i s těmi, "co do kostela již nechodí" nebo v Boha vůbec nevěří a poskytnout jim příležitost k návratu či zodpovědět jejich otázky týkající se smyslu života a víry v dnešním světě. Výzva k vnitřnímu obrácení věřících a nabídka dialogu hledajícím se má rozšířit po celé farnosti. K tomu slouží několikaměsíční příprava misií.

 

 

PŘÍPRAVA LIDOVÝCH MISIÍ VE FARNOSTI
Zkušenosti ukazují, že nepřipravená misie přinese lidem ve farnosti jen poloviční užitek. Proto řádná příprava misie trvá 6-12 měsíců, podle druhu a velikosti farnosti. V některých případech, jde-li třeba o velmi malou farnost, je možné přípravu zkrátit na 3-4 měsíce. Během této doby se misionáři snaží alespoň dvakrát osobně navštívit farnost, zúčastnit se nedělních bohoslužeb a v promluvě se zaměřit na plánované misie. Případným zájemcům z řad farníků dále nabídnou besedu (informativní setkání) na téma "misie v naší farnosti". Avšak největší díl odpovědnosti za dobrou přípravu misií leží na místním duchovním správci. Je důležité, aby si pan farář udělal vlastní představu o tom, čím lidové misie jsou a co obnášejí. Je třeba si uvědomit význam misie a připravit farnost zvláště po té duchovní stránce. Naše zkušenosti ukazují, že po dobré přípravě se misijního programu účastní denně asi 50% farníků.


Jakmile se tedy místní duchovní správce přihlásí u misionářů, je třeba s ním domluvit vhodnou dobu konání misie, její průběh, program a termín zahájení přípravy, která má probíhat ve spolupráci s misionáři a může se konat následujícím způsobem:

 

Vzdálenější příprava:

 • Ohlášení misie ve farnosti. Vhodnou příležitostí jsou větší svátky, shromáždění farnosti apod.
 • Osobně seznamovat lidi ve farnosti s událostí, jakou misie bezpochyby je. Může to být během návštěv v domácnostech, při posvěcení domu, během přípravy rodičů na křest dítěte, během jiných příprav a setkání (svatba, biřmování, katecheze, biblické hodiny, modlitební setkání, apod.).

 

 

Bližší příprava (asi 3 měsíce před začátkem misie):

 • Vytvářet atmosféru očekávání a vyzývat k modlitbě za blížící se misii.
 • Zapojit do přípravy laiky, skupiny a hnutí ve farnosti, nemocné, …, každý může něčím přispět.
 • Upozornit věřící na termín misie, aby neplánovali np. dovolenou, svatby, zábavy, či nějaké akce mimo farnost.
 • Vyvěsit stručné písemné informace, plakáty, apod. týkající se misie.
 • Navázat kontakt s představiteli města (obce), navrhnout rozhovor (článek) do místních médií - do oběžníku, zpravodaje, místní kabelové televize apod. 

 

 

Bezprostřední příprava (měsíc před misií):

 • Zesílit výzvy k modlitbě, modlit se za misii společně v kostele po mši sv., během setkání laiků a hnutí, vyzývat k modlitbě za misii v rodinách.
 • Je vhodné uspořádat novénu k Duchu svatému.
 • Rozmnožit program misie, rozdat do rodin, vyvěsit na veřejnosti a s pomocí laiků šířit tyto informace také mezi těmi, kteří do kostela nechodí. Každý je na misii zván.
 • Uspořádat jednu až dvě "misijní neděle", kdy se místní farář nebo sami misionáři v homilii zaměří na blížící se misii.
 • Je dobré uspořádat předmisijní setkání farníků s misionáři (besedu) na téma misie.
 • Možno udělat ve farnosti anketu, která ledacos napoví ohledně víry a života farníků.
 • Je-li to možné nabídnout zvláště nepraktikujícím křesťanům a lidem nevěřícím setkání (program, besedu) mimo kostel (nap. v kulturním sále) s nějakou věřící osobností (herec, vědec, politik, sportovec…). Jde o navázání kontaktu s lidmi, kteří do kostela nepřijdou. (To lze i během samotných misií.)
 • Zajistit vhodné zpovědnice, ozvučení v kostele a jiné záležitosti technického rázu.
 • Zajistit jednoduché bydlení a stravu pro misionáře.

 

 

Poznámky:

 • Při příležitosti lidových misií se neřeší osobní účty s farníky typu: "Počkejte, přijdou misionáři …". Jde o to, připravit půdu pro Boží slovo.
 • Během přípravy se nekonají žádné sbírky na potřeby misionářů. Sbírka na misie se koná podle tradice na závěr misie - v neděli během mší sv. 

  

 

PROGRAM LIDOVÝCH MISIÍ VE FARNOSTI
Tématika misijních promluv, slavnosti či liturgické obřady (s účastí místních duchovních), vyplývají z misionářské tradice a mají přispět k oživení náboženského života ve farnosti. V programu se mj. počítá se společným udělováním svátosti nemocných farníkům, kteří splňují patřičné podmínky a také s obnovou manželských slibů. Obě slavnosti je dobré zahrnout do pastoračního plánu farnosti a neudílet nap. společné pomazání nemocných krátce před misií.

 

 

SOBOTA odpoledne,
večer
"POTŘEBA OBRÁCENÍ" - zahájení misií,
mše sv. s misijní promluvou
NEDĚLE dopoledne "BŮH JE LÁSKA" - mše sv. s misijní promluvou
setkání s mládeží - "život s Ježíšem"
odpoledne,
večer
katecheze pro ženy, beseda
film "Ježíš", "Quo vadis?",...
PONDĚLÍ dopoledne "HŘÍCH ČLOVĚKA A SPÁSA V JEŽÍŠÍ KRISTU"
- mše sv. s misijní promluvou
škola modlitby/příprava na zpověď/návštěva školy, nemocnice, domova důchodců, kaplí ...
odpoledne,
večer
setkání s dětmi/mše sv.
"HŘÍCH ČLOVĚKA A SPÁSA V JEŽÍŠI KRISTU"
 - mše sv. s misijní promluvou
katecheze pro muže, beseda
ÚTERÝ dopoledne "ZPOVĚĎ" - mše sv. s misijní promluvou
škola modlitby/příprava na zpověď/návštěva školy, nemocnice, domova důchodců, kaplí...
odpoledne, večer setkání s dětmi/mše sv.
"MISIJNÍ SLAVNOST SMÍŘENÍ" -mše sv.
zaměřená na vzájemné usmíření farnosti
STŘEDA dopoledne zpovídání, růženec/škola modlitby
"CÍRKEV" - mše sv. s misijní promluvou
odpoledne,
večer
setkání s dětmi/mše sv.
zpovídání, růženec/škola modlitby
"O POSLEDNÍCH VĚCECH ČLOVĚKA - SMRT A SOUD"
- mše sv. s misijní promluvou
beseda s misionáři a s panem farářem
ČTVRTEK dopoledne zpovídání, růženec/škola modlitby
"EUCHARISTIE" - mše sv. s misijní promluvou
odpoledne,
večer
zpovídání, růženec/škola modlitby
"EUCHARISTICKÁ SLAVNOST" - mše sv.
s misijní promluvou, na závěr adorace
PÁTEK dopoledne zpovídání, růženec/škola modlitby
"UTRPENÍ V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA" -mše sv. s udělováním svátosti pomazání nemocných
návštěvy nemocných v domácnostech
odpoledne,
večer
zpovídání, růženec/škola modlitby
"BÝT SVĚTLEM A SOLÍ SVÉMU OKOLÍ" - mše sv. zvláště pro mladé křesťany 
setkání s mládeží - "láska a povolání"
SOBOTA dopoledne zpovídání, růženec/škola modlitby
"PANNA MARIA" -mše sv. s mis. promluvou
odpoledne,
večer
koncert/film/setkání s dětmi (mládeží, rodiči)/beseda s hostem/zpovídání
novéna k Panně Marii Matce Ustavičné Pomoci
"PŘEDEVŠÍM VŠAK MĚJTE LÁSKU" -
mše sv. spojená s obnovou manželských slibů
NEDĚLE dopoledne "KRISTŮV KŘÍŽ" - posvěcení misijního kříže, mše sv. a závěr misií

 

 

 

1. farnost neděle - mše sv. v .... h
středa - mše sv. v .... h
neděle - mše sv. v .... h
2. farnost neděle - mše sv. v .... h
čtvrtek - mše sv. v .... h
neděle - mše sv. v .... h

 

 

OBNOVA MISIÍ
Zhruba rok po misiích je možné uspořádat ve farnosti ještě tzv. renovaci - obnovu misie. Tato obnova trvá zpravidla šest dní (sobota-čtvrtek). Obnova má za úkol připomenout farníkům událost, jenž ve farnosti proběhla a utvrdit ovoce misií. Nezřídka to bývá příležitost k obrácení pro ty, kteří se během konané misie neodhodlali ke změně života.

 

 

Zprávy z uskutečněných misií v Královéhradecké diecézi 

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

  

Archiv

Rok 2009

 

Rok 2010

V roce 2008 plánovalo vedení pražské provincie redemptoristů, spolu s dalšími provinciemi a generalátem, založit mezinárodní misijní skupinu v Karlových Varech. Projekt se nakonec neuskutečnil. Je ale zřejmé, že projekt je pro lidi i církev v ČR velmi užitečný a dá se realizovat i jinde, např. v rodišti sv. Klementa Hofbauera, v Tasovicích...

 

Rok 2011

Příbram Svatá Hora: Konference o nové evangelizaci, 27. - 29. 11. 2011

Nový Hrozenkov, Karolinka: Lidové misie na Valašsku, 12. - 20. 11. 2011

Plzeň: Rozhovor s misionáři v Českém rozhlase, 21. 10. 2011

Plzeň-Slovany: Obnova lidových misií "U dominikánů", 17. - 21. 10. 2011

Plzeň-Bory: Obnova lidových misií "U redemptoristů", 18. - 22. 10. 2011

Hluboké Mašůvky 2011: Poutě, promluvy, svátosti

Tuchów: Měsíc duchovní obnovy redemptoristů

Sv. Klement M. Hofbauer: Turistická stezka - modrá je dobrá!

Tasovice: Redemptoristé - misionáři jak je možná neznáte:)

Misie "na dálku": Pozvánka k modlitbě za duchovní obnovy v našich farnostech

Termíny poutí do rodiště sv. Klementa Marie Hofbauera, Tasovice u Znojma 2011

Misijní skupina Tasovice: Plán činnosti v první polovině r. 2011

Misijní skupina redemptoristů Tasovice: Kalendář akcí na září - prosinec 2011

Znojmo – Tasovice: Pozvánka na mezinárodní pouť, 17. 9. 2011

Zruč n. Sázavou: Tři dny duchovní obnovy ve farnosti, 10. - 12. 6. 2011

Opole: P. Jiří Šindelář CSsR promován doktorem teologie,  27. 5. 2011 

Rájec-Jestřebí: Lidové misie na Blanensku se vydařily, 21. - 29. 5. 2011

Tasovice u Znojma: Tři dny duchovní obnovy v rodišti sv. Klementa Marie Hofbauera, 19. - 21. 5. 2011

Višňové u Znojma: Jak dopadla obnova misií po dvou letech?, 1. - 5. 5. 2011

Tasovice: Naše putování po řece sv. Klementa, 16. 4. 2011

Dobratice, Vojkovice: Obnova misií pod Beskydy, 11. - 15. 4. 2011

Velký Ořechov: Víkendová duchovní obnova, 8. - 9. 4. 2011

Brodek u Prostějova: Lidové misie s nadšením, ohněm a mocí Ducha svatého, 26. 3. - 3. 4. 2011

Tasovice u Znojma: Vydařená pouť pekařů a cukrářů, 19. 3. 2011

Žarošice, Lovčice: Náročná, ale i krásná obnova misií na Slovácku, 11. - 15. 3. 2011

Příbram, Svatá Hora: Radostné formačně-duchovní setkání pro sportovce, 25. – 27. 2. 2011

Ostrava Třebovice: Lidové misie požehnáním pro účastníky, 12. - 20. 2. 2011

Příbram: Provinciální kapitula, 10. - 13. 1. 2011

Svatobořice-Mistřín:Jak jsme prožili obnovu misií ve farnosti?, 21. - 25. 1. 2011

Tuchów: Formační setkání misionářů, 26. - 28. 1. 2011

 

Rok 2012

Tasovice: Mladí poutníci z běloruského Grodna, 26. 12. 2012 a 3. 1. 2013

Jimramov a okolí: Ledové, zasněžené, ale krásné lidové misie na Vysočině – zpráva, foto, 8. - 16. 12. 2012 

Náměšť n. Oslavou a okolí: Požehnané lidové misie na Vysočině – zpráva, foto, 17. - 25. 11. 2012

N. Hrozenkov, Karolinka: Obnova lidových misií na Valašsku – zpráva, foto, 2. - 6. 11. 2012

Vranov u Brna, Lelekovice: Lidové misie na známém poutním místě - zpráva, foto, 29. 9. - 7. 10. 2012

Rosice, Omnice, Neslovice: Připravujeme lidové misie na okraji hornického kraje, 8. - 16. 9. 2012

Tasovice Open: Aneb prázdniny se sv. Klementem M. Hofbauerem - pozvánka, 1. 7. - 2. 9. 2012

Tasovice: Pozvánka na „Pouť setkání“ aneb putování po stopách sv. Klementa M. Hofbauera, 1. 9. 2012

Tasovice Open, Pozvánka pro mládež i dospělé k návštěvě kláštera redemptoristů, 29. 8. - 2. 9. 201Prázdninový vodácký tábor, 5. - 19. 8. 2012

Brno (Komárov, Černovice a H. Heršpice): Lidové misie na okraji města – info, foto, 16. - 24. 6. 2012

Tasovice: Pohřeb P. Jana Zemánka, CSsR, 19. 6. 2012

Letovice: Vydařená obnova lidových misií ve farnosti – zpráva, foto, 3. - 7. 6. 2012

Tasovice: Oprava střechy našeho kláštera byla úspěšně dokončena, 31. 5. 2012

Švábenice, Zruč n. Sázavou: Tři dny duchovní obnovy – zpráva, foto, 25. - 27. 5. 2012

Tasovice: Tři dny se sv. Klementem M. Hofbauerem – info, foto, 18. - 20. 5. 2012

Nedakonice, Kostelany n. Moravou: Lidové misie na Slovácku – info, foto, 28. 4. - 6. 5. 2012

Tasovice: Pozvánka na vodácké putování po řece sv. Klementa,  21. 4. 2012

Klášter Tasovice: Pozvánka na formační setkání pro sportovce a vedoucí kolektivů, 20. - 22. 4. 2012

Tvarožná, Blažovice: Připravujeme farní exercicie, 15. - 18. 4. 2012

Brodek u Prostějova: Obnova lidových misií na Hané – zpráva, foto, 24. - 28. 3. 2012

Tasovice: Pekaři, cukráři, další poctiví řemeslníci a věřící na „Pekařské pouti“, 17. 3. 2012

Velký Újezd, Kdousov: Lidové misie na Vysočině - zpráva, foto, 3. - 11. 3. 2012

Moutnice, Těšany: Lidové misie na Brněnsku, 28. 1. - 5. 2. 2012

Lidové misie s Matkou Ustavičné Pomoci - seznam misijních prací a poutí v roce 2012

 

Rok 2013

Moutnice, Těšany: Obnova lidových misií se vydařila – zpráva, foto, 12. - 16. 1. 2013

Tuchów: Formační setkání misionářů v roce víry – Polsko, 29. - 31. 1. 2013

Pozořice, Holubice a okolí: A zase pořádné lidové misie na Brněnsku:), 16. - 24. 2. 2013

Tasovice: Tradiční „Pouť pekařů a cukrářů“ v rodišti sv. Klementa M. Hofbauera, 9. 3. 2013

Valašské Klobouky a okolí: A další lidové misie na sněhu, tentokrát na Valašsku!, 16. - 24. 3. 2013

Velký Újezd, Kdousov a okolí: Obnova lidových misií na venkově – zpráva, foto, 6. - 10. 4. 2013

Tasovice: Vodácké putování po řece sv. Klementa a odemykání řeky Dyje, 20. 4. 2013

Drnovice, Luleč a okolí: Lidové misie, radost i bolest, 21. - 28. 4. 2013

Nedakonice, Kostelany: Obnova lidových misií na Slovácku - zpráva, foto, 8. - 12. 5. 2013

Tasovice: Tři dny se svatým Klementem M. Hofbauerem,  17. - 19. 5. 2013

Lidečko a H. Lideč: Lidové misie na „česko-slovenské“ hranici, info, foto, 22. - 30. 6. 2013

Znojemský týden: Svatoklementská stezka ožila, 23. 9. 2013

 

Soubory ke stažení

Základní informace o projektu
Dotazník pro místního kněze
Anketa pro věřící
Modlitba za misie
Ukázka programu Lidových misií ve Vodňanech (září 2003)
Zpráva z Lidových misií ve Vodňanech (září 2003)

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Nejdůležitější součástí našeho zavazadla je radostné srdce.
H. Löns

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám