Diecézní organolog

Poslání

  • Organolog vede evidenci a dokumentaci varhan v diecézi za spolupráce s duchovní správou farností.
  • Zajišťuje odbornou technickou pomoc jednotlivým farnostem ve všech záležitostech týkajících se varhan.
  • Podílí se na zpracování restaurátorských záměrů před opravami varhan, ve spolupráci s ekonomickou radou farnosti se podílí na organizování výběrových řízení, vyhotovuje event. posuzuje z odborného hlediska koncepty dodavatelských smluv.
  • Konzultuje a oponuje postupy oprav, dohlíží na ně, účastní se kolaudací a vyhotovuje protokoly.
  • Účastní se jednání s orgány státní správy a samosprávy o finančních příspěvcích na opravy varhan, u památkově chráněných nástrojů jedná s příslušnými památkovými ústavy a orgány památkové péče.
  • Podílí se na odborné výchově varhaníků, organizuje jejich setkávání a vzdělávání.

 

Organizační řád Biskupství královéhradeckého, 1. 1. 2005.

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám