Diecézní organolog

Poslání

  • Organolog vede evidenci a dokumentaci varhan v diecézi za spolupráce s duchovní správou farností.
  • Zajišťuje odbornou technickou pomoc jednotlivým farnostem ve všech záležitostech týkajících se varhan.
  • Podílí se na zpracování restaurátorských záměrů před opravami varhan, ve spolupráci s ekonomickou radou farnosti se podílí na organizování výběrových řízení, vyhotovuje event. posuzuje z odborného hlediska koncepty dodavatelských smluv.
  • Konzultuje a oponuje postupy oprav, dohlíží na ně, účastní se kolaudací a vyhotovuje protokoly.
  • Účastní se jednání s orgány státní správy a samosprávy o finančních příspěvcích na opravy varhan, u památkově chráněných nástrojů jedná s příslušnými památkovými ústavy a orgány památkové péče.
  • Podílí se na odborné výchově varhaníků, organizuje jejich setkávání a vzdělávání.

 

Organizační řád Biskupství královéhradeckého, 1. 1. 2005.

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Pro toho, kdo čelí těžkostem, sice nerovnými silami, ale statečně, je zřídkakdy nějaká situace skutečně bezvýchodná.
Vauvernargues

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám