Zprávy

Vzpomínání na kardinála Miloslava Vlka

Vzpomínání na kardinála Miloslava Vlka V souvislosti s prvním výročím úmrtí kardinála Miloslava Vlka nabízí redakce časopisu Nové město speciální jemu věnované číslo.

 

Vyšlo v květnu 2017 při příležitosti jeho nedožitých 85. narozenin. Ob­sa­hu­je vzpo­mín­ky jeho pří­buz­ných, přá­tel, spo­lu­pra­cov­ní­ků, lidí, kte­ří se s ním po­tká­va­li pra­cov­ně i sou­kro­mě, čle­nů církví, ná­bo­žen­ských sku­pin a mno­ha dal­ších, a to z České re­publi­ky i ze za­hra­ni­čí. V tex­tech se re­dak­ce sna­ži­la na­chá­zet spo­leč­ný jme­no­va­tel, jímž je úsi­lí o re­a­li­za­ci bis­kup­ské­ho hes­la kar­di­ná­la Vlka „aby všich­ni byli jed­no“, a tedy před­sta­vit kně­ze, děl­ní­ka, fo­ko­larí­na, bis­ku­pa, ar­ci­bis­ku­pa, kar­di­ná­la Vlka jako člo­vě­ka pev­né víry, kte­rý na­va­zo­val a udr­žo­val mno­ho vzta­hů a žil pro ně. Časopis je barevný, 56 stran. Objednávky pro jednotlivce i farnosti: Nové měs­to - ča­so­pis, Lon­dýn­ská 44, 120 00 Pra­ha 2, tel.: 733 798 155, mail: novmesto (zavináč) volny.cz. Do­po­ru­če­ná cena: 75 Kč + poš­tov­né. Množ­stev­ní sle­va mož­ná.

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Nemusíme životem proletět jak pleva unášena větrem. Bůh touží dát i mému životu svůj řád a mír.
Vojtěch Kodet

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám