Katechetické a pedagogické centrum - Pandemie COVID - 19

Pandemie COVID - 19

Výuka náboženství ve školách 

Od 17. 5. 2021 dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví dochází ke zrušení omezení, týkajících se školních družin a školních klubů – tedy i výuky náboženství na školách:

Ve školních družinách a školních klubech ▪ na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin1. Více viz: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni…

Chcete-li zahájit prezenční výuku, prosíme, konzultujte tento krok s ředitelem školy. 

Katecheze a výuka náboženství na farách od 28. 5. 2021 - odkazujeme na mimořádné opatření vlády – bod č. 4. g) – ve vnitřních a vnějších prostorách 

  • přítomnosti nejvýše 10 osob
  • nebo za přítomnosti nejvýše 50 osob ve vnitřních prostorech nebo 100 osob, koná-li se akce výhradně ve vnějších prostorech při  dodržení podmínek  testování, očkování apod. 
  • souběžnou podmínkou je používání ochranných prostředků dýchacích cest s filtrační účinností alespoň 94%.

Více informací ZDE nebo viz odkaz: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/stravovaci-sluzby-0486.pdf pod písmenem g).

Bod 4. g) provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, nebo poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, tak, že lze provozovat zařízení nebo poskytovat služby za podmínky, že jde o
 i) poskytování služby v domácnosti uživatele služby,
ii) provoz zařízení nebo poskytování služby ve vnitřních nebo vnějších prostorech za přítomnosti nejvýše 10 osob, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19,
iii) provoz zařízení nebo poskytování služby za přítomnosti více osob než uvedených v bodu ii), nejvýše však 50 osob ve skupině ve vnitřních prostorech nebo 100 osob ve skupině ve vnějších prostorech, a osoby po celou dobu používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest; tato podmínka musí být ve vnějších prostorech splněna v případě, kdy osoby mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně 2 metry; subjekt provozující zařízení nebo organizující poskytování služeb vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osoby poskytující služby (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby; účastník nesmí vykazovat příznaky onemocnění covid-19 a před zahájením poskytování služeb s výjimkou dítěte do 6 let věku:
1) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/17, nebo
2) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
3) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
4) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a subjekt organizující poskytování služeb prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky, resp. v případě podle bodu 4) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast