Do kostela může každý. Jaká omezení platí aktuálně?


Česko , Covid 19
Datum:

Zde najdete, jaká opatření aktuálně platí při Mši svaté a při farních aktivitách od 30. 9. 2021.

SOUČASNÁ STÁTNÍ OPATŘENÍ
Bohoslužby nemají omezený počet účastníků, mohou se konat za splnění tří podmínek:

 • ochrana dýchacích cest při účasti více než 10 osob dle aktuální normy příslušného mimořádného opatření viz bod 1 pís. f  - ve shromáždění, tzn. také při bohoslužbách, je ve vnitřních prostorách v počtu nad 10 osob povinný respirátor s filtrační účinností alespoň 94%;  ve vnějších prostorách nemusí být ochrana dýchacích cest při počtu do 30 osob; v ostatních vnitřních prostorách dle bodu 2 (kostel, fara, apod.) stačí zdravotnická maska s normou ČSN EN 14683+AC v místech, kde se potkávají alespoň 2 osoby vzdálené od sebe méně než 1,5 metru.;
 • dezinfekce rukou před vstupem do vnitřního prostoru;
 • rozestupy 1,5 metru ve vnitřních prostorech s výjimkou členů domácnosti; koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry (dle bodu I/14);
 • podmínky používání ochranných prostředků dýchacích cest  se nevztahují na účastníky svatby (dle I/3 pís. w).

Výjimky:
- děti předškolního věku nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest;
- děti do 15 let mohou mít tzv. chirurgickou roušku;
- osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest podle bodu 1 nebo 2, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.
 

JINÉ ORGANIZOVANÉ AKCE A SETKÁNÍ

Dle bodu I/13 mimořádného opatření lze jiné organizované akce konat:

 • za přítomnosti nejvýše 20 osob
 • nebo za přítomnosti nejvýše 1000 osob ve vnitřních prostorech nebo 2000 osob, koná-li se akce výhradně ve vnějších prostorech při  dodržení zákazu přítomnosti osob s příznaky onemocnění covid-19; všechny osoby kromě dětí mladších 6 let se musí prokázat testem (PCR 7 dní, rychlý antigenní 72 hodin), dokladem o očkováním (14 dní po ukončeném očkování) nebo o prodělané nemoci (do 180 dní), podstoupit rychlý  antigenní test na místě nebo za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby (před 24 hodinami); splnění podmínek není vyžadováno u dětí/mládeže a doprovodu stejné školy a v případě pravidelných aktivit v neměnném kolektivu, pokud je vedena evidence účastníků (podrobněji bod I/16 mimořádného opatření k 30. 9. 2021); organizátor je povinen splnění podmínek kontrolovat a při jejich nesplnění neumožnit účast na akci;
 • souběžnou podmínkou je dodržování rozestupů 1,5  metry (mimo členů domácnosti) a používání ochranných prostředků dýchacích cest s filtrační účinností alespoň 94%;
 • účastníci svatby a pohřbu do 30 osob nemusí splnit podmínky bodu I/16.

Dle bodu I/10 mimořádného opatření mohou být

 • skupinové prohlídky v kostelích uskutečňovány ve skupinách po 20; větší skupinové prohlídky jsou možné jen při zajištění podmínek dle bodu I/16; organizátor je povinen splnění podmínek kontrolovat; splnění podmínek se nevyžaduje, pokud se prohlídka koná v rámci vzdělávání  dětí/mládeže stejné školy vč. dozorující osoby;
 • individuální návštěvníci kostela smí být v počtu, který umožňuje dodržovat rozestupy 1,5 metru nejde-li o osoby ze společné domácnosti.
   

PODMÍNKY KONÁNÍ KONCERTŮ A ČINNOST PĚVECKÝCH SBORŮ

 • přítomní posluchači, pokud je jich více než 20, musí splňovat podmínky bodu I/16 (musí se prokázat platným PCR testem, rychlým antigenním testem, očkovacím certifikátem nebo certifikátem o prodělané nemoci, popř. podstoupí na místě test určující pro sebetestování nebo potvrzení o on-line testu); splnění podmínek se nevyžaduje, pokud se akce koná v rámci vzdělávání  dětí/mládeže stejné školy vč. dozorující osoby;
 • na akci nesmí být osoby s příznaky onemocnění covid-19;
 • souběžnou podmínkou je používání ochranných prostředků dýchacích cest s filtrační účinností alespoň 94%;
 • organizovanou činnost pěveckých sborů lze vyvíjet pouze za dodržování následujících podmínek: (a) účast ve skupině nejvýše 50 osob, (b) rozestupy mezi osobami 1,5 metru, (c) účastník nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19, (d) splnění podmínky podle bodu I/16 (tj. test, certifikát o očkování, potvrzení o prodělání onemocnění - viz výše), (e) splnění této podmínky kontroluje organizátor; pokud někdo splnění podmínek neprokáže, nelze mu umožnit účast, (f) organizátor vede evidenci  obsahující seznam účastníků (jméno a příjmení), kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo); evidenci uchovává po dobu 30 dnů od každé akce (zkoušky apod.) - viz bod I/13e mimořádného opatření.
   

PŘEHLEDNÝ SOUHRN AKTUÁLNĚ PLATNÝCH PRAVIDEL A DOPORUČENÍ
k bohoslužbám, křtinám, poutím, návštěvám svatostánků, zpovědím a individuální duchovní službě je uveden na covid portálu. Svatby a pohřby se konají podle pravidel "bohoslužby a náboženská shromáždění."


SDĚLENÍ DIECÉZNÍHO BISKUPA

Ve shodě s obecným církevním právem jsem v době pandemie koronaviru 11. 3. 2020 a následně 3. 10. 2020 poskytl věřícím na území královéhradecké diecéze dispenz od osobní účasti na nedělní a sváteční Mši svaté z těchto důvodů:

 • příznaky onemocnění covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění,
 • povinná karanténa,
 • dobrovolná izolace ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých),
 • omezení vyhlášená orgány veřejné správy, která znemožňují účastnit se bohoslužby.

V současné době se situace postupně navrací k normálu a navíc je dostupné očkování proti nemoci covid-19. Účinek udělení dispenze zaniká spolu s končícím hlavním důvodem (srov. kánon 93 Kodexu kanonického práva). Proto s účinností od 21. 8. 2021, odvolávám udělení dispenze od osobní účasti na nedělní Mši svaté.

Mějte prosím na paměti, že ti, kteří jsou z velmi vážných důvodů (např. zdravotních) omluveni z povinnosti zúčastnit se nedělní Mše svaté, musí i tak světit neděli a zasvěcené svátky.
 

KANONICKY ZÁVAZNÁ STÁLE PLATNÁ OPATŘENÍ V DIECÉZI

 • v průběhu Mše svaté je vynecháno pozdravení pokoje;
 • nepoužívají se kropenky se svěcenou vodou u kostelních vchodů;
 • mimořádná opatrnost je vyžadována v okamžiku Svatého přijímání; pokud by došlo k nechtěnému  kontaktu, duchovní (nebo jím pověřený) použije  dezinfekci ruky;
 • při udílení Svátosti smíření kněz vždy dává přednost otevřenějším prostorům před uzavřenou  zpovědnicí.


KATECHEZE A VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
Podrobné informace a odkazy najdete zde.