Covid 19 aktuálně


Covid 19 , Česko
Datum:

Současná státní opatření (aktualizováno 10. 5. 2021).

SOUČASNÁ STÁTNÍ OPATŘENÍ

Ode dne 26. 4. 2021 dochází ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb - podrobněji na www.cirkev.cz.

Bohoslužby nyní nemají omezený počet účastníků, mohou se konat za splnění tří podmínek:

- ochrana dýchacích cest (dle aktuální normy příslušného mimořádného opatření),

- dezinfekce rukou před vstupem do vnitřního prostoru,

- rozestupy 2 metry s výjimkou členů domácnosti, koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry.

Neplatí již zákaz zpěvu při bohoslužbě.

Nové mimořádné opatření neuvádí informace ke shromáždění církevních organizací. Na základě  rozsudku Nejvyššího správního soudu je možné pro bohoslužby analogicky aplikovat odst. 17 mimořádného opatření (aktualizace dne 10. 5. 2021). Tento postup je potvrzen oficiální informací  o bohoslužbách na covid portálu.

Uvedená opatření se týkají bohoslužebných prostor (např. bohoslužby, adorace...). Jiné organizované akce a setkání podle odst. 16 aktuálního mimořádného opatření umožněny nejsou.

PŘEHLEDNÝ SOUHRN AKTUÁLNĚ PLATNÝCH PRAVIDEL A DOPORUČENÍ

k bohoslužbám, křtinám, poutím, návštěvám svatostánků, zpovědím a individuální duchovní službě je uveden na covid portálu. Svatby a pohřby se konají podle pravidel "bohoslužby a náboženská shromáždění".

KANONICKY ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ V DIECÉZI

- v průběhu Mše svaté je vynecháno pozdravení pokoje;

- nepoužívají se kropenky se svěcenou vodou u kostelních vchodů;

- mimořádná opatrnost je vyžadována v okamžiku Svatého přijímání; pokud by došlo k nechtěnému  kontaktu, duchovní (nebo jím pověřený) použije  dezinfekci ruky;

- při udílení Svátosti smíření kněz vždy dává přednost otevřenějším prostorům před uzavřenou  zpovědnicí.

SDĚLENÍ DIECÉZNÍHO BISKUPA

Vzhledem k tomu, že pro krizová opatření vlády je vážný důvod, jímž jsou lidské životy a zdraví, všechny Vás prosím, abyste i tato omezení respektovali a zároveň aktivně hledali způsoby, jak duchovní život ve farnostech udržet v náhradních formách s možností soukromé eucharistické adorace, udílení svátosti smíření, individuální podávání Eucharistie. 

S účinností od 3. října 2020, do odvolání, uděluje diecézní biskup pro věřící na území královéhradecké diecéze dispens od osobní účasti na nedělní Mši svaté v kterémkoliv z následujících případů:

a) mají příznaky onemocnění Covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění,

b) jsou v povinné karanténě,

c) izolují se dobrovolně ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých),

d) nemohou se bohoslužby zúčastnit z důvodu omezení, vyhlášených orgány veřejné správy.

Respektujme, prosím, rozhodnutí úřadů, aby byl omezen zpěv. Při bohoslužbách se proto doporučuje, aby hrály varhany nebo jiná, třeba i reprodukovaná hudba - například v případě žalmů.

Je vhodné a dobré, abychom zavedená státní i církevní opatření v síle křesťanské lásky trpělivě respektovali v naději, že to pomůže našim bratřím a sestrám, kteří jsou v ohrožení. Také tuto nynější situaci přijímejme jako příležitost k zamyšlení a lítosti nad vlastními hříchy, k prohloubení pokory při přijímání darů, kterými nás Pán denně zahrnuje, k duchovní četbě a meditaci, k častější, i veřejně nabízené adoraci Nejsvětější Svátosti a k vytrvalejší modlitbě.

Dle výzvy biskupů ze dne 7. října, památky Panny Marie Růžencové, zůstávejme, prosím, každý večer propojeni modlitbou svatého Růžence na úmysl ukončení pandemie s naléhavou prosbou za odpuštění hříchů, za dar usmiřování a pokory. Přijímejme tuto těžkou situaci nikoliv jako slabost Církve, nechtějme po ní, aby s bezbožnou pýchou protestovala proti snaze zmírnit dopady pandemie, spíše hledejme v nynějších omezeních pomocnou ruku Boží Prozřetelnosti k vlastní nápravě a obrácení, k prohloubení duchovního života a zintenzivnění modlitby v tomto zmateném čase nepokoje.

S vědomím své úplné závislosti na Pánu, v bratrské jednotě a pod ochranou Panny Marie se vyzbrojujme ctností trpělivosti a stávejme se pevným zázemím modlitby a duchovní opory všem, kdo trpí či kdo slouží druhým.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Informace k výuce náboženství naleznete v sekci katechetické centrum.


Další zprávy

Z diecéze

Nová ředitelka Církevního gymnázia v Kutné Hoře

Mgr. Zuzana Šimůnková byla jmenována ředitelkou školy a své funkce se ujme 1. 7. 2021.
Česko

Aplikace Noc kostelů

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, jak si předem naplánovat vlastní program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají.
Z Vatikánu

Papež František k médiím

Poselství Svatého otce Františka  k 55. světovému Dni sdělovacích prostředků 16. května 2021