Využití křesťanského dědictví ve výuce - praktické náměty

Projekt Využití křesťanského dědictví ve výuce – praktické náměty je určen pedagogům základních a středních škol, zejména učitelům společenskovědních předmětů a náboženské výchovy.

Tento projekt byl v letech 2011 - 12 spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

Od druhého pololetí školního roku 2012/2013 pokračuje období udržitelnosti projektu. Přihlásit se mohou učitele z kteréhokoliv kraje. Seminář můžeme uskutečnit pro učitele jedné školy. 

 

Metodické materiály a pomůcky k jednotlivým tématům jsou umístněny na samostatných stránkách: http://vkd.bihk.cz.

 

                                                               

 

 

Aktuální nabídka

PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017 

je uvedena na stránkách projektu VKD

 

Podrobný popis obsahu seminářů je uveden na těchto stránkách, viz níže.  

Na seminář je třeba se přihlásit: na tel: 495 063 420 nebo na emailové adrese: kc (zavináč) bihk.cz.

 

Semináře se uskuteční v Hradci Králové, Velké nám. 32 (budova Nové Adalbertinum), v učebně v přízemí.

 

Poplatek za každý seminář činí 100 Kč.

 

NABÍDKA NÁHRADNÍCH TERMÍNŮ SEMINÁŘŮ

 

Pokud máte zájem o některý z již proběhlých seminářů a nemohli jste se ho zúčastnit, dejte nám vědět nejlépe e-mailem. Jakmile budeme mít odpovídající počet zájemců (tj. minimálně tři), domluvíme s nimi jiný termín, který bude vyhovovat všem.

 

Přihláška na semináře - zde

 

 


   

Cíle projektu

Cílem realizátora projektu je poskytnout účastníkům seminářů:

 • informace a hlubší vhled do vybraných témat z křesťanství, která jsou obsažena v RVP; 
 • vytvořit prostor pro výměnu zkušeností z výuky;
 • představit a darovat účastníkům nové metodické materiály a pomůcky.
 • vyzkoušet si tvorbu vlastních scénářů hodin a inspirovat se nabídkou vytvořených scénářů k ukázkovým hodinám pro všechny věkové skupiny, v nichž jsou použity různé moderní výukové metody.  

 

Cílem seminářů je přispět k rozvoji následujících kompetencí učitelů:

 • kompetence oborově předmětové: semináře jsou určeny zejména učitelům společenskovědních předmětů, religionistiky, etiky a náboženství. Témata se týkají našich dějin, lidových tradic, společenských otázek, hmotného i nehmotného křesťanského kulturního dědictví;
 • kompetence didaktické: semináře obsahují vždy praktickou část, ve které se účastníci seznámí s návrhy, jak lze tato témata integrovat do jejich výuky; účastníci získají metodiky a nové pomůcky, které jsou v rámci projektu k jednotlivým tématům vytvořeny;
 • kompetence sociální: semináře modulu C jsou zaměřeny na společenská témata; všechna ostatní témata mají vždy složku, která vede k posílení osobnostního a sociálního rozvoje a přispívá tak k utváření pozitivního učebního klimatu.

 

Dalším cílem projektu je vytvoření prostoru ke vzájemnému poznávání a dialogu mezi pedagogy polečenskovědních předmětů a učiteli křesťanského náboženství.

 

Aktivity projektu

 • Úvodní konference o službě církve českému školství se konala v sobotu 21. ledna 2012. Její součástí bylo představení obsahu jednotlivých seminářů a ukázky pomůcek.
 • 16 seminářů v systému DVPP rozdělených do čtyř modulů A, B, C, D
 • Příprava a výroba metodických materiálů a pomůcek k výuce společenskovědních předmětů (powerpointové prezentace, interaktivní CD, výukové DVD, pracovní sešit, metodiky k jednotlivým modulům včetně scénářů k ukázkovým hodinám)

  

Nabídka seminářů

Semináře jsou čtyř nebo šestihodinové. Některé jsou určeny pouze pedagogickým pracovníkům I. stupně základních škol ( A1, A3, A4, D3) nebo II. stupně základních škol  a středních škol (A2, A5, B4, C2, C3, D4); některé semináře jsou společné pro všechny stupně (B1, B2, B3, C1, D1, D2). Specifika věkových skupin žáků jsou respektována v nabídnutých metodických materiálech, se kterými budou účastníci pracovat dle stupně školy ve skupinách.

 

Modul A:  Poselství křesťanských svátků

A1 Poselství křesťanských Vánoc a Velikonoc I

Určeno učitelům I. stupně ZŠ

Seminář poukáže na biblická východiska Vánoc a Velikonoc a vzájemnou souvislost těchto témat. V praktické části bude pozornost zaměřena na symbol světla (světlo na adventním věnci, vánoční hvězda, betlémská hvězda, atd.). Podrobněji.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

Zpět

 

A2 Poselství křesťanských Vánoc a Velikonoc II

Určeno učitelům II. stupně ZŠ a SŠ

Seminář se zaměří na osobnost Ježíše Krista z pohledu současníků, v průběhu staletí a v evangeliích, na hlavní události Ježíšova životního příběhu a na Ježíšovo celkové poselství, které ovlivnilo celou evropskou kulturu. Připravena bude Powerpointová  prezentace, ve které je Ježíšův příběh zasazen na konkrétní historická místa v Izraeli.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

A3 Křesťanské svátky spojené s lidovými tradicemi a zvyky

Určeno učitelům I. stupně ZŠ

Seminář poukáže na východiska pro slavení svátků svatých, zaměří se na památku Věrných zemřelých, tzv. Dušičky, na svátek sv. Martina a sv. Mikuláše.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

A4 Křesťanské osobnosti českých dějin a jejich státní svátky I

Určeno učitelům I. stupně ZŠ

Seminář ukáže, jak lze na I. stupni zážitkovou formou přiblížit život a poselství významných osobností našich dějin. Představí tři osobnosti: sv. Václava, sv. Anežku a sv. Cyrila a Metoděje, kteří významným způsobem ovlivnili kulturu společnosti ve své době, a jejich odkaz přesáhl hranice jejich doby. Zaměří se na daná historická období, na prožívání jejich víry, a zamyslí se nad tím, jaký výchovný přínos může mít výuka o uvedených světcích pro dnešní děti.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

A5 Křesťanské osobnosti českých dějin a jejich státní svátky II

Určeno učitelům II. stupně ZŠ a SŠ

Seminář představí křesťanské osobnosti, jejichž státní svátky slavíme nebo jsou veřejně uctívány:

 • sv. Václav – duchovní patron českého národa, státní svátek 28. 9.
 • Sv. Cyril a Metoděj – státní svátek 5. 7., jejich misie ve staroslověnštině výrazně přispěla k šíření křesťanství u nás a k rozvíjení vlastní kultury
 • sv. Anežka Česká – její jméno je spojeno s událostmi tzv. Sametové revoluce v roce 1989, vynikla jako diplomatka své rodiny a zakladatelka špitálu Na Františku

 

Představeny budou i další křesťanské osobnosti z oblasti kultury, které žáci znají z literatury, dějepisu či z jiných společenských věd.

Pracovat se bude s odbornými texty a s powerpointovou prezentací.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

Modul B:  Křesťanské kulturní dědictví

B1 Bible – kniha knih

Určeno učitelům ZŠ a SŠ

Bible je podle světových statistik dodnes nejčtenější a nejvyhledávanější knihou. Seminář se bude snažit odpovědět na některé otázky týkající se právě této knihy. Např. Komu patří Bible? Jak čtou starý zákon Židé a jak křesťané? Proč obsahuje Bible historické nepřesnosti a přírodovědné omyly? Proč obsahuje starý zákon tolik násilí? Které biblické motivy se objevují v povinné četbě žáků? Které texty mohou oslovit naše žáky a jak s nimi pracovat? Apod.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

B2 Kostely a kláštery v minulosti a dnes

Určeno učitelům ZŠ a SŠ

Seminář představí kostely a kláštery jako místa zvláštního určení. Poukáže na význam kostelů a klášterů v minulosti a dnes. Prezentovat se budou také speciální pomůcky a práce s nimi. Pro kostely bylo vytvořeno interaktivní CD a pracovní sešit o katedrále sv. Ducha a pro kláštery výukové DVD.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

B3 Křesťanské rituály a symboly

Určeno učitelům ZŠ a SŠ

Seminář poukáže na významné okamžiky lidského života, na jejich slavení v různých náboženství a na rituály s nimi spojené a jejich symboliku. Nabídne také úhel pohledu víry na obecně platné hodnoty pro život společnosti (dar života a jeho ochrana, hodnota zdraví a nemoci, lidská solidarita, apod.) a na důležité okamžiky lidského života a jejich vnímání v různých životních obdobích (dospívání, přebírání zodpovědnosti, vstup do zaměstnání, apod.).

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

B4 Křesťanský slovník a jeho aktualizace

Určeno učitelům II. stupně ZŠ a SŠ

Účelem tohoto semináře je vysvětlit základní pojmy z křesťanského prostředí včetně vývoje chápání jejich obsahu v čase. (Jaký obsah má pro současnou teologii a jak se tento výraz používá např. ve sdělovacích prostředcích a v moderní literatuře). Zaměří se také na souvislost jednotlivých pojmů mezi sebou a se životem člověka. Součástí bude i prezentace interaktivního CD. 

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

Modul C:  Společenská a etická témata

C1 Mír a spravedlnost ve světě

Určeno učitelům obou stupňů ZŠ a SŠ

Seminář se bude zabývat aktuálními otázkami: mír a jeho udržitelnost, válečné konflikty ve světě a možnosti jejich řešení, osobnosti míru – možnosti jedince přispět ke světovému míru, chudoba – záležitost společnosti i osobního postoje, představy o míru na základě používaných symbolů, pojetí míru a spravedlnosti ve Starém a Novém zákoně.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

C2 Země pro člověka

Určeno učitelům ZŠ a SŠ

Seminář nabídne pohled na dva přístupy v otázce původu světa: vědecký a náboženský a pokusí se překonat uměle vytvořený antagonismus mezi nimi. Představí náboženské texty, které se týkají vztahu mezi člověkem a světem (např. biblické zprávy o stvoření světa, Epos o Gilgamešovi, Perské mýty o stvoření světa, Olympský mýtus apod.) a poukáže na to, jak nám mohou pomoci k výchově mladých lidí k zodpovědnému přístupu k člověku, přírodě a světu kolem nás.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

C3 Vybraná témata z dějin křesťanství

Určeno učitelům II. stupně ZŠ a SŠ 

Seminář nabídne interpretace vybraných témat z dějin křesťanství církevními historiky a porovnání s jinými přístupy. Součástí semináře budou diskuze o nadčasové výpovědi těchto událostí a o vhodném způsobu prezentace těchto témat žákům a workshopy metodického zpracování.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

Modul D:  Rozvíjení didaktické kompetence učitelů

D1 Využití multimediálních pomůcek ve výuce

Určeno učitelům ZŠ a SŠ

Seminář představí základní typy multimediálních pomůcek a jejich možnosti, limity a vhodné využití. V praktické části si účastníci budou moci pod vedením lektora sami vytvořit vlastní prezentaci.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

D2 Metody práce s texty

Určeno učitelům I. a II. stupně ZŠ

Seminář nabídne různé přístupy, které se dají využít při práci s texty, především pak s příběhy. Seznámí se specifiky biblických textů a některými metodami práce s nimi s ohledem na podporu tvořivosti, obrazotvornosti, fantazie a rozvoj vnímavosti žáka.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

D3 Motivace žáků I

Určeno učitelům I. stupně ZŠ 

Seminář seznámí účastníky s teoretickými východisky motivace a poukáže na to proč a jak děti při výuce motivovat. Součástí bude diskuze, na jejímž základě bude teorie propojena s praxí a ukázky motivačních bloků k vybraným tématům jednotlivých seminářů.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

D4 Motivace žáků II

Určeno učitelům II. stupně ZŠ

Seminář seznámí účastníky s teoretickými východisky motivace a poukáže na to proč a jak žáky při výuce motivovat. Teoretický blok bude propojen diskuzemi na základě osobních zkušeností z pedagogické praxe účastníků semináře. Použité ukázky budou vycházet z témat souvisejících s křesťanstvím a z průřezových témat RVP.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět  

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Katechetické a pedagogické centrum

Biskupství královehradecké

Velké náměstí 35

500 01 Hradec Králové

Telefon: 495 063 420, 737 215 335

E-mail: kc (zavináč) bihk.cz

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám