Využití křesťanského dědictví ve výuce - praktické náměty

Projekt Využití křesťanského dědictví ve výuce – praktické náměty je určen pedagogům základních a středních škol, zejména učitelům společenskovědních předmětů a náboženské výchovy.

Tento projekt byl v letech 2011 - 12 spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

Od druhého pololetí školního roku 2012/2013 pokračuje období udržitelnosti projektu. Přihlásit se mohou učitele z kteréhokoliv kraje. Seminář můžeme uskutečnit pro učitele jedné školy. 

 

Metodické materiály a pomůcky k jednotlivým tématům jsou umístněny na samostatných stránkách: http://vkd.bihk.cz.

 

                                                               

 

 

Aktuální nabídka

PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017 

je uvedena na stránkách projektu VKD

 

Podrobný popis obsahu seminářů je uveden na těchto stránkách, viz níže.  

Na seminář je třeba se přihlásit: na tel: 495 063 420 nebo na emailové adrese: kc (zavináč) bihk.cz.

 

Semináře se uskuteční v Hradci Králové, Velké nám. 32 (budova Nové Adalbertinum), v učebně v přízemí.

 

Poplatek za každý seminář činí 100 Kč.

 

NABÍDKA NÁHRADNÍCH TERMÍNŮ SEMINÁŘŮ

 

Pokud máte zájem o některý z již proběhlých seminářů a nemohli jste se ho zúčastnit, dejte nám vědět nejlépe e-mailem. Jakmile budeme mít odpovídající počet zájemců (tj. minimálně tři), domluvíme s nimi jiný termín, který bude vyhovovat všem.

 

Přihláška na semináře - zde

 

 


   

Cíle projektu

Cílem realizátora projektu je poskytnout účastníkům seminářů:

 • informace a hlubší vhled do vybraných témat z křesťanství, která jsou obsažena v RVP; 
 • vytvořit prostor pro výměnu zkušeností z výuky;
 • představit a darovat účastníkům nové metodické materiály a pomůcky.
 • vyzkoušet si tvorbu vlastních scénářů hodin a inspirovat se nabídkou vytvořených scénářů k ukázkovým hodinám pro všechny věkové skupiny, v nichž jsou použity různé moderní výukové metody.  

 

Cílem seminářů je přispět k rozvoji následujících kompetencí učitelů:

 • kompetence oborově předmětové: semináře jsou určeny zejména učitelům společenskovědních předmětů, religionistiky, etiky a náboženství. Témata se týkají našich dějin, lidových tradic, společenských otázek, hmotného i nehmotného křesťanského kulturního dědictví;
 • kompetence didaktické: semináře obsahují vždy praktickou část, ve které se účastníci seznámí s návrhy, jak lze tato témata integrovat do jejich výuky; účastníci získají metodiky a nové pomůcky, které jsou v rámci projektu k jednotlivým tématům vytvořeny;
 • kompetence sociální: semináře modulu C jsou zaměřeny na společenská témata; všechna ostatní témata mají vždy složku, která vede k posílení osobnostního a sociálního rozvoje a přispívá tak k utváření pozitivního učebního klimatu.

 

Dalším cílem projektu je vytvoření prostoru ke vzájemnému poznávání a dialogu mezi pedagogy polečenskovědních předmětů a učiteli křesťanského náboženství.

 

Aktivity projektu

 • Úvodní konference o službě církve českému školství se konala v sobotu 21. ledna 2012. Její součástí bylo představení obsahu jednotlivých seminářů a ukázky pomůcek.
 • 16 seminářů v systému DVPP rozdělených do čtyř modulů A, B, C, D
 • Příprava a výroba metodických materiálů a pomůcek k výuce společenskovědních předmětů (powerpointové prezentace, interaktivní CD, výukové DVD, pracovní sešit, metodiky k jednotlivým modulům včetně scénářů k ukázkovým hodinám)

  

Nabídka seminářů

Semináře jsou čtyř nebo šestihodinové. Některé jsou určeny pouze pedagogickým pracovníkům I. stupně základních škol ( A1, A3, A4, D3) nebo II. stupně základních škol  a středních škol (A2, A5, B4, C2, C3, D4); některé semináře jsou společné pro všechny stupně (B1, B2, B3, C1, D1, D2). Specifika věkových skupin žáků jsou respektována v nabídnutých metodických materiálech, se kterými budou účastníci pracovat dle stupně školy ve skupinách.

 

Modul A:  Poselství křesťanských svátků

A1 Poselství křesťanských Vánoc a Velikonoc I

Určeno učitelům I. stupně ZŠ

Seminář poukáže na biblická východiska Vánoc a Velikonoc a vzájemnou souvislost těchto témat. V praktické části bude pozornost zaměřena na symbol světla (světlo na adventním věnci, vánoční hvězda, betlémská hvězda, atd.). Podrobněji.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

Zpět

 

A2 Poselství křesťanských Vánoc a Velikonoc II

Určeno učitelům II. stupně ZŠ a SŠ

Seminář se zaměří na osobnost Ježíše Krista z pohledu současníků, v průběhu staletí a v evangeliích, na hlavní události Ježíšova životního příběhu a na Ježíšovo celkové poselství, které ovlivnilo celou evropskou kulturu. Připravena bude Powerpointová  prezentace, ve které je Ježíšův příběh zasazen na konkrétní historická místa v Izraeli.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

A3 Křesťanské svátky spojené s lidovými tradicemi a zvyky

Určeno učitelům I. stupně ZŠ

Seminář poukáže na východiska pro slavení svátků svatých, zaměří se na památku Věrných zemřelých, tzv. Dušičky, na svátek sv. Martina a sv. Mikuláše.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

A4 Křesťanské osobnosti českých dějin a jejich státní svátky I

Určeno učitelům I. stupně ZŠ

Seminář ukáže, jak lze na I. stupni zážitkovou formou přiblížit život a poselství významných osobností našich dějin. Představí tři osobnosti: sv. Václava, sv. Anežku a sv. Cyrila a Metoděje, kteří významným způsobem ovlivnili kulturu společnosti ve své době, a jejich odkaz přesáhl hranice jejich doby. Zaměří se na daná historická období, na prožívání jejich víry, a zamyslí se nad tím, jaký výchovný přínos může mít výuka o uvedených světcích pro dnešní děti.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

A5 Křesťanské osobnosti českých dějin a jejich státní svátky II

Určeno učitelům II. stupně ZŠ a SŠ

Seminář představí křesťanské osobnosti, jejichž státní svátky slavíme nebo jsou veřejně uctívány:

 • sv. Václav – duchovní patron českého národa, státní svátek 28. 9.
 • Sv. Cyril a Metoděj – státní svátek 5. 7., jejich misie ve staroslověnštině výrazně přispěla k šíření křesťanství u nás a k rozvíjení vlastní kultury
 • sv. Anežka Česká – její jméno je spojeno s událostmi tzv. Sametové revoluce v roce 1989, vynikla jako diplomatka své rodiny a zakladatelka špitálu Na Františku

 

Představeny budou i další křesťanské osobnosti z oblasti kultury, které žáci znají z literatury, dějepisu či z jiných společenských věd.

Pracovat se bude s odbornými texty a s powerpointovou prezentací.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

Modul B:  Křesťanské kulturní dědictví

B1 Bible – kniha knih

Určeno učitelům ZŠ a SŠ

Bible je podle světových statistik dodnes nejčtenější a nejvyhledávanější knihou. Seminář se bude snažit odpovědět na některé otázky týkající se právě této knihy. Např. Komu patří Bible? Jak čtou starý zákon Židé a jak křesťané? Proč obsahuje Bible historické nepřesnosti a přírodovědné omyly? Proč obsahuje starý zákon tolik násilí? Které biblické motivy se objevují v povinné četbě žáků? Které texty mohou oslovit naše žáky a jak s nimi pracovat? Apod.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

B2 Kostely a kláštery v minulosti a dnes

Určeno učitelům ZŠ a SŠ

Seminář představí kostely a kláštery jako místa zvláštního určení. Poukáže na význam kostelů a klášterů v minulosti a dnes. Prezentovat se budou také speciální pomůcky a práce s nimi. Pro kostely bylo vytvořeno interaktivní CD a pracovní sešit o katedrále sv. Ducha a pro kláštery výukové DVD.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

B3 Křesťanské rituály a symboly

Určeno učitelům ZŠ a SŠ

Seminář poukáže na významné okamžiky lidského života, na jejich slavení v různých náboženství a na rituály s nimi spojené a jejich symboliku. Nabídne také úhel pohledu víry na obecně platné hodnoty pro život společnosti (dar života a jeho ochrana, hodnota zdraví a nemoci, lidská solidarita, apod.) a na důležité okamžiky lidského života a jejich vnímání v různých životních obdobích (dospívání, přebírání zodpovědnosti, vstup do zaměstnání, apod.).

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

B4 Křesťanský slovník a jeho aktualizace

Určeno učitelům II. stupně ZŠ a SŠ

Účelem tohoto semináře je vysvětlit základní pojmy z křesťanského prostředí včetně vývoje chápání jejich obsahu v čase. (Jaký obsah má pro současnou teologii a jak se tento výraz používá např. ve sdělovacích prostředcích a v moderní literatuře). Zaměří se také na souvislost jednotlivých pojmů mezi sebou a se životem člověka. Součástí bude i prezentace interaktivního CD. 

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

Modul C:  Společenská a etická témata

C1 Mír a spravedlnost ve světě

Určeno učitelům obou stupňů ZŠ a SŠ

Seminář se bude zabývat aktuálními otázkami: mír a jeho udržitelnost, válečné konflikty ve světě a možnosti jejich řešení, osobnosti míru – možnosti jedince přispět ke světovému míru, chudoba – záležitost společnosti i osobního postoje, představy o míru na základě používaných symbolů, pojetí míru a spravedlnosti ve Starém a Novém zákoně.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

C2 Země pro člověka

Určeno učitelům ZŠ a SŠ

Seminář nabídne pohled na dva přístupy v otázce původu světa: vědecký a náboženský a pokusí se překonat uměle vytvořený antagonismus mezi nimi. Představí náboženské texty, které se týkají vztahu mezi člověkem a světem (např. biblické zprávy o stvoření světa, Epos o Gilgamešovi, Perské mýty o stvoření světa, Olympský mýtus apod.) a poukáže na to, jak nám mohou pomoci k výchově mladých lidí k zodpovědnému přístupu k člověku, přírodě a světu kolem nás.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

C3 Vybraná témata z dějin křesťanství

Určeno učitelům II. stupně ZŠ a SŠ 

Seminář nabídne interpretace vybraných témat z dějin křesťanství církevními historiky a porovnání s jinými přístupy. Součástí semináře budou diskuze o nadčasové výpovědi těchto událostí a o vhodném způsobu prezentace těchto témat žákům a workshopy metodického zpracování.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

Modul D:  Rozvíjení didaktické kompetence učitelů

D1 Využití multimediálních pomůcek ve výuce

Určeno učitelům ZŠ a SŠ

Seminář představí základní typy multimediálních pomůcek a jejich možnosti, limity a vhodné využití. V praktické části si účastníci budou moci pod vedením lektora sami vytvořit vlastní prezentaci.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

D2 Metody práce s texty

Určeno učitelům I. a II. stupně ZŠ

Seminář nabídne různé přístupy, které se dají využít při práci s texty, především pak s příběhy. Seznámí se specifiky biblických textů a některými metodami práce s nimi s ohledem na podporu tvořivosti, obrazotvornosti, fantazie a rozvoj vnímavosti žáka.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

D3 Motivace žáků I

Určeno učitelům I. stupně ZŠ 

Seminář seznámí účastníky s teoretickými východisky motivace a poukáže na to proč a jak děti při výuce motivovat. Součástí bude diskuze, na jejímž základě bude teorie propojena s praxí a ukázky motivačních bloků k vybraným tématům jednotlivých seminářů.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

D4 Motivace žáků II

Určeno učitelům II. stupně ZŠ

Seminář seznámí účastníky s teoretickými východisky motivace a poukáže na to proč a jak žáky při výuce motivovat. Teoretický blok bude propojen diskuzemi na základě osobních zkušeností z pedagogické praxe účastníků semináře. Použité ukázky budou vycházet z témat souvisejících s křesťanstvím a z průřezových témat RVP.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět  

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Katechetické a pedagogické centrum

Biskupství královehradecké

Velké náměstí 35

500 01 Hradec Králové

Telefon: 495 063 420, 737 215 335

E-mail: kc (zavináč) bihk.cz

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Pro toho, kdo čelí těžkostem, sice nerovnými silami, ale statečně, je zřídkakdy nějaká situace skutečně bezvýchodná.
Vauvernargues

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám