Služba Božímu slovu

Termínem „Boží slovo“ označují křesťané Boží působení v dějinách lidstva. Bůh nejprve svým slovem stvořil svět a člověka jako vrchol stvoření (o tom svědčí první dvě kapitoly Bible z První knihy Mojžíšovy, tzv. Genesis): Bůh řekl: Ať... a stalo se. Poté Bůh promlouval mnoha různými způsoby k člověku a k národu, který si vyvolil. Dělo se tak formou příslibů (např. Adamovi a Evě či Abrahámovi), dále uzavíráním smlouvy (s Noem, s vyvoleným národem na hoře Sinaji ap.). Přibližně před 3000 lety začaly vznikat biblické spisy, na něž křesťané pohlížejí jako na Boží slovo vtělené do slov lidských. A konečně asi před 2000 lety se Boží slovo vtělilo a stalo člověkem Ježíšem. Křesťané věří, že Ježíš je Boží Syn, který se stal člověkem, aby vše, co dosud bylo Bohem řečeno, lidmi prožito nebo předpovězeno proroky, uskutečnil ve svém reálném životě. Ježíš Kristus tak přiblížil lidem Boha tím nejprůkaznějším, viditelným a hmatatelným způsobem. Své poslání svěřil církvi, ve které je dále různými způsoby přítomen.

K poslání církve proto patří Boží slovo uchovávat a zprostředkovávat lidem, aby Bůh skrze ně mohl dále působit v jejich životech. Toto působení směřuje ke dvěma cílům: uskutečňovat Boží království, tj. obnovu k původního řádu světa, který umožní člověku život v plnosti; a zachránit člověka z moci zla a pomoci mu vyrovnávat se zlem v životě svém i v životě společnosti.

 

Církev plní toto poslání různými formami:

  • prvním hlásáním Ježíšova poselství o určení člověka a cestě k jeho plnému životu (tzv. první evangelizace)
  • uváděním do vztahu k Bohu a do křesťanského života (tzv. křesťanská iniciace)
  • trvalou výchovou víry formou systematické katecheze a náboženského vzdělávání
  • kázáním, promluvami a přednáškami při různých příležitostech
  • svědectvím vlastního života jednotlivých křesťanů a svědectvím života křesťanů ve společenství
  • vydáváním textů, teologických prací apod.

 

Z nabídky tohoto webu se prvních čtyř bodů týkají stránky Ka techetického a pedagogického centra, Diecézního teologického ins titutu a Biskupské kniho vny a dále část nabídky dalších pracovišť biskupství. Se svědectvím života křesťanských společenství a jednotlivců se spíše můžete setkat v jednotlivých farnostech, které také poskytují nabídku katechezí a náboženského vzdělávání. Podrobnější informace získat na farních internetových stránkách, na které odkazujeme v rubrice Diecéze.

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám