Slavení života s Bohem

Vrcholem a zároveň zdrojem života církve je tzv. liturgické slavení. Slovo „liturgie“ má základ ve slově značící „čin lidu“. Na slavení liturgie můžeme nahlížet jako na komunikaci mezi Bohem a věřícím člověkem. Bůh zde jakýmsi „koncentrovaným“ způsobem daruje člověku dary, které potřebuje pro obnovu svého života a pro boj se zlem, a věřící člověk mu za to odpovídá chválou, díkem a vyslovuje své prosby. Víra hraje v liturgickém slavení podstatnou roli.

Liturgicky se takto slaví mše svatá a tzv. „svátosti“, jako i některé další formy liturgického slavení. I když je účast na slavení mše svaté nejdostupnější formou setkání s církví, je třeba upozornit na to, že toto slavení je plné symbolického jednání, kterému nemusí každý návštěvník na první pohled porozumět. Cennou součástí mše svaté pro něj však může být jeho první část, tzv. bohoslužba slova, ve které je čteno Boží slovo z Bible (zpravidla až tři čtení) a kněz podává jeho výklad a inspiraci k aktualizaci jeho poselství do našeho současného života. Ve druhé části, které se od počátků církve zúčastňovali jen pokřtění křesťané, dochází k velkému díkůvzdání za Boží dary a zvláště ke zpřítomňování oběti Ježíše Krista, kterou přinesl svou smrtí a zmrtvýchvstáním za naše osvobození od zla hříchu. Tato oběť se děje nekrvavým způsobem proměňováním chleba a vína v Kristovo Tělo a Krev a k této oběti se věřící připojují darováním vlastního života (svých radostí a starostí a svých sil) Bohu, aby ho pak znovu od něj přijali ve svatém přijímání, jímž se intimně spojují s Ježíšem Kristem.

 

Církev liturgicky slaví i tzv. svátosti. Nejznámější z nich je křest. Jedná se o počátek křesťanské iniciace, nebo-li uvedení do života s Bohem a v církvi. V tom spočívá hlavní smysl křtu, a proto nemá opodstatnění žádat o křest dítěte nebo dospělého člověka z jiných důvodů. Křesťanská iniciace dále spočívá ve slavení svátosti biřmování a prvního přijetí eucharistie, tj. svatého přijímání při slavení mše svaté. Dospělý člověk přijímá všechny tři iniciační svátosti najednou, zpravidla během slavení tzv. velikonoční vigilie, vrcholného svátku křesťanů. Tomuto přijetí předchází příprava v několika obdobích, tzv. předkatechumenátu, katechumenátu a bezprostředním období před křtem, aby měl dost času k seznamování se nejen s učením, ale i se životem církve a byl do tohoto života prakticky uveden. Katechumenát je také prostorem pro kladení otázek a společného hledání odpovědí na existenciální otázky člověka a k vytváření základních postojů k životu, k Bohu a k církvi. Dovršení této přípravy na život z víry a v církvi se má konat v tzv. mystagogickém období po přijetí iniciačních svátostí. Příprava probíhá přednostně ve farnostech, a proto je třeba, aby se zájemci o křesťanskou iniciaci přihlásili u duchovních správců farností (kontakty najdete na stránkách příslušných farností, jedná se o osobu s přiřazenou funkcí administrátor farnosti nebo farář).

 

Děti, které byly pokřtěny jako malé (před dosažením 7. roku věku) a jejichž rodiče i ony samy chtějí dále žít ve vztahu s Bohem, jsou připravovány k přijetí prvního svatého přijímání a později ke svátosti biřmování. Tyto přípravy organizují samy farnosti a je třeba se obrátit na příslušného duchovního správce farnosti.

 

Podobné doporučení platí i pro zájemce o svátostné uzavření manželství před Bohem a před církví. Také jemu by měla předcházet příprava snoubenců, která zohledňuje jednak přirozené předpoklady šťastného a odpovědného manželství, ale také jeho stránku společného života s Bohem a v církvi, jakož i právní závazky, které na sebe manželé berou. Centr um pro rodinu organizuje společnou přípravu snoubeneckých párů v Pardubicích, v Hradci Králové a příležitostně v některých dalších městech diecéze. Přípravu organizují také samy farnosti, je třeba se informovat na farních stránkách nebo přímo u duchovního správce farnosti.

 

Vážně nebo dlouhodobě nemocným církev nabízí setkání a pomoc Boží ve svátosti nemocných.

 

Muži, kteří žijí z víry a v církvi, rozhodnou se pro službu Bohu a církvi a rozpoznají povolání ke svátostnému kněžství, se mohou obrátit buď na svého duchovního správce, nebo na světícího biskupa Josefa K ajneka . Podobně se toto doporučení týká mužů, kteří chtějí v církvi sloužit jako trvalí jáhni a rozliší k této službě povolání.

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám