Myšlenky k adventní době

Úterý po 2. neděli

Ondřej Kunc
Iz 40,1-11 Těšte, těšte můj národ – praví váš Bůh. Mluvte k  srdci Jeruzaléma, volejte k  němu, neboť je skončena jeho… celý text

Pondělí po 2. neděli

Vladimír Beňo
Iz 35,1-10 Zaraduje se vyprahlá step, jak lilie zajásá a vykvete poušť. Bujně vykvete, zajásá, zaplesá, zavýská. Bude obdařena nádherou… celý text

2. neděle adventní

Jan Linhart
Bar 5,1-9 Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou ti dává Bůh.… celý text

8. prosince: Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

František Mráz
Gn 3,9-15.20 Když Adam pojedl ze stromu, zavolal na něj Hospodin Bůh a řekl mu: „Kde jsi?“ On odpověděl: „Slyšel jsem… celý text

Pátek po 1. neděli

Gabriel Burdej
Iz 29,17-24 Toto praví Hospodin, Pán: „Zanedlouho, zakrátko se změní Libanon v zahradu a zahrada se bude pokládat za les. V… celý text

Čtvrtek po 1. neděli

Wiesław Rafal Kalemba
Iz 26,1-6 V ten den se bude zpívat tato píseň v judské zemi: „Pevné město máme k  spáse, (Pán) je opatřil hradbami a … celý text

Středa po 1. neděli

Jan Barborka
Iz 25,6-10a Hospodin zástupů vystrojí všem národům na této hoře tučné hody, hody s výborným vínem; budou to šťavnatá jídla a … celý text

Úterý po 1. neděli

Jiří Jakoubek
Iz 11,1-10 Vyrazí ratolest z pahýlu Jesse, výhonek vypučí z jeho kořenů, spočine na něm duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumu, duch rady a… celý text

Pondělí po 1. neděli

Tomáš Enderle
Iz 2,1-5 Obsah vidění Izaiáše, syna Amosova, o Judovi a Jeruzalému. Stane se v posledních dnech: Pevně bude stát hora s Hospodinovým domem na… celý text

1. neděle adventní

Petr Kubant
Jer 33,14-16 Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy splním sliby, které jsem dal o Izraelovu a o Judovu domu. V ty dny, za toho… celý text

4. neděle adventní

Vojtěch Brož
Lk 1,26-38 Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z… celý text

23. prosince

Karel Moravec
Lk 1,57-66 Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: narodil se jí syn. Když její sousedé a příbuzní uslyšeli, že jí Pán prokázal velikou… celý text

22. prosince

Pavel Tobek
Lk 1,46-56 Maria řekla: „Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od… celý text

21. prosince

Petr Košák, SDB
Lk 1,39-45   Maria se vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu.… celý text

20. prosince

Jarosław Furtan
Lk 1,26-38   Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem… celý text

19. prosince

Ondřej Špinler
Lk 1,5-25   Za dnů judského krále Heroda žil jeden kněz z Abiášovy kněžské třídy; jmenoval se Zachariáš. Jeho manželka pocházela z… celý text

18. prosince

Pavel Jäger
Mt 1,18-244   S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než začali spolu žít,… celý text

3. neděle adventní

Vojtěch Novotný
Jan 1,6-8.19-28   Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o světle, aby všichni uvěřili skrze… celý text

Sobota po 2. neděli

Andrzej Deniziak, MSF
Mt 17,10-13 Když sestupovali z hory, zeptali se učedníci Ježíše: „Pročpak učitelé Zákona říkají, že napřed musí přijít Eliáš?“… celý text

Pátek po 2. neděli

Arnošt Vidourek
Mt 11,16-19   Ježíš řekl zástupům: „Ke komu přirovnám toto pokolení? Je jako děti, které sedí na tržišti a volají na… celý text
« Předchozí 1 2 3 4 Další »

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Narodili jsme se, abychom svým životem oslavili stvoření, a místo toho je zbrkle a nerozumně zabíjíme! "Devastovat přírodu je hříchem, ba co více, svatokrádeží."
Gianfranco Ravasi

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám