Myšlenky k adventní době

3. neděle adventní

Vojtěch Novotný
Jan 1,6-8.19-28   Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o světle, aby všichni uvěřili skrze… celý text

Sobota po 2. neděli

Andrzej Deniziak, MSF
Mt 17,10-13 Když sestupovali z hory, zeptali se učedníci Ježíše: „Pročpak učitelé Zákona říkají, že napřed musí přijít Eliáš?“… celý text

Pátek po 2. neděli

Arnošt Vidourek
Mt 11,16-19   Ježíš řekl zástupům: „Ke komu přirovnám toto pokolení? Je jako děti, které sedí na tržišti a volají na… celý text

Čtvrtek po 2. neděli

Miloš Kolovratník
Mt 11,11-15     Ježíš řekl zástupům: „Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal nikdo větší než… celý text

Středa po 2. neděli

Filip Dušek
Mt 11,28-30   Ježíš se ujal slova a řekl: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím… celý text

Úterý po 2. neděli

Pavel Mistr
Mt 18,12-14   Ježíš řekl svým učedníkům: Co myslíte? Když má někdo sto ovcí a jedna z nich se zatoulá, nenechá těch… celý text

Pondělí po 2. neděli

Jan Pitřinec
Lk 5,17-26   Když jednoho dne Ježíš učil, seděli kolem farizeové a učitelé Zákona, kteří přišli ze všech možných míst v Galileji i v… celý text

2. neděle adventní

Jan Uhlíř
Mk 1,1-8   Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím: Je psáno u proroka Izaiáše: „Hle, já posílám svého posla … celý text

Sobota po 1. neděli

Marián Benko
Mt 9,35 - 10,1.5-8   Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, hlásal radostnou zvěst o (Božím) království a… celý text

8. prosince: Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Jaroslav Kolbaba
Lk 1,26-38   Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem… celý text

Čtvrtek po 1. neděli

Josef Matras
Mt 7,21.24-27   Ježíš řekl svým učedníkům: „Ne každý, kdo mi říká: ‘Pane, Pane!’, vejde do nebeského… celý text

Středa po 1. neděli

Jan Kunert
Mt 15,29-37     Ježíš prošel kolem Galilejského moře, vystoupil na horu a posadil se tam. Tu k němu přišly velké zástupy.… celý text

Úterý po 1. neděli

Jaroslav Jirásek
Lk 10,21-24   Ježíš zajásal v Duchu svatém a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci ukryl před… celý text

Pondělí po 1. neděli

Adam Depa
Mt 8,5-11   Když přišel   (Ježíš) do Kafarnaa, přistoupil k němu (jeden) setník s prosbou: „Pane, můj služebník leží… celý text

1. neděle adventní

Petr Soukal
Mk 13,33-37 Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den. Je to podobně jako s… celý text

24. prosince

František Hladký
2 Sam 7, 1-5.8b-12.14.16   Když se usadil král David ve svém paláci a Hospodin mu popřál pokoj od všech okolních… celý text

23. prosince

Jan Barborka
Mal 3, 1-4.23-24   Toto praví Pán Bůh: „Hle, pošlu svého anděla, aby mi připravil cestu. Hned potom přijde do svého chrámu… celý text

22. prosince

Jiří Mára
1 Sam 1, 24-28   Anna, když odstavila Samuela, přivedla ho s sebou do Hospodinova domu v Silo, s tříročním býčkem… celý text

21. prosince

Jan Kunc
Pís 2, 8-14   Hlas mého miláčka! Právě přichází, běží po horách, skáče po pahorcích. Můj miláček se podobá gazele nebo… celý text

20. prosince

Vladimír Handl
Iz 7, 10-14   Hospodin promluvil k Achazovi (skrze proroka Izaiáše): „Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, ať… celý text
« Předchozí 1 2 3 4 Další »

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám