Myšlenky k adventní době

24. prosince

František Hladký
2 Sam 7, 1-5.8b-12.14.16   Když se usadil král David ve svém paláci a Hospodin mu popřál pokoj od všech okolních… celý text

23. prosince

Jan Barborka
Mal 3, 1-4.23-24   Toto praví Pán Bůh: „Hle, pošlu svého anděla, aby mi připravil cestu. Hned potom přijde do svého chrámu… celý text

22. prosince

Jiří Mára
1 Sam 1, 24-28   Anna, když odstavila Samuela, přivedla ho s sebou do Hospodinova domu v Silo, s tříročním býčkem… celý text

21. prosince

Jan Kunc
Pís 2, 8-14   Hlas mého miláčka! Právě přichází, běží po horách, skáče po pahorcích. Můj miláček se podobá gazele nebo… celý text

20. prosince

Vladimír Handl
Iz 7, 10-14   Hospodin promluvil k Achazovi (skrze proroka Izaiáše): „Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, ať… celý text

19. prosince

Pavel Čtvrtečka
Sd 13, 2-7.24-25a   V těch dnech žil jeden muž ze Sorea, z kmene Danova, jmenoval se Manoach. Jeho žena byla neplodná a… celý text

4. neděle adventní

Hroznata Pavel Adamec, OPraem.
Iz 7, 10-14   Hospodin promluvil k Achazovi (skrze proroka Izaiáše): „Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, ať… celý text

17. prosince

Antonín Sokol
 Gn 49, 1a.2.8-10   Jakub povolal své syny a řekl jim: „Shromážděte se a slyšte, synové Jakubovi, slyšte Izraele, svého… celý text

Pátek po 3. neděli

David Peter Palušák
Iz 56, 1-3a.6-8   Tak praví Hospodin: „Šetřte práva a jednejte podle spravedlnosti, neboť se již blíží má spása, již se… celý text

Čtvrtek po 3. neděli

Bohumil Šitavanc
Iz 54, 1-10   Raduj se, neplodná, která jsi nerodila, propukni v jásot, vesel se, která jsi nezkusila porodní křeče, neboť více… celý text

Středa po 3. neděli

Ján Kubis
Iz 45, 6b-8.18.21b-25   „Já jsem Hospodin, a nikdo jiný. Tvořím světlo a působím tmu, dávám štěstí a dopouštím… celý text

Úterý po 3. neděli

Artur Kamil Różański
Sof 3, 1-2.9-13   Toto praví Hospodin: „Běda, vzpurné a poskvrněné je násilnické město! Neposlouchalo, nepřijalo kázeň;… celý text

Pondělí po 3. neděli

Miloslav Paclík
Nm 24, 2-7.15-17a   Když Bileam zdvihl své oči, viděl Izraelity tábořit podle kmenů. Sestoupil na něj duch Boží a on… celý text

3. neděle adventní

Vladimír Janouch
Iz 35, 1-6a.10   Zaraduje se vyprahlá step, zajásá a vykvete poušť. Bujně vykvete, zajásá, zaplesá, zavýská. Bude obdařena… celý text

Sobota po 2. neděli

Vojtěch Glogar, SDB
Sir 48, 1-4.9-11   Prorok Eliáš povstal jak oheň a jeho slovo plálo jak pochodeň. Přivedl na ně hlad a svým… celý text

Pátek po 2. neděli

Josef Socha
Iz 48, 17-19   Tak praví Hospodin, tvůj vykupitel, Svatý Izraele: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, učím tě, abys měl úspěch, vedu… celý text

8. prosince: Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Josef Pikhart
Gn 3, 9-15.20   Když Adam pojedl ze stromu, zavolal na něj Hospodin Bůh a řekl mu: „Kde jsi?“ On odpověděl: … celý text

Středa po 2. neděli

Viliam Vágner
Iz 40, 25-31   „Ke komu mě chcete přirovnat, komu se podobám?“ – praví Svatý. Zdvihněte své oči k výšinám… celý text

Úterý po 2. neděli

Jaromír Bartoš
Iz 40, 1-11   Těšte, těšte můj národ – praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, volejte k němu, neboť je skončena… celý text

Pondělí po 2. neděli

Maximilián Roman Rylko, OPraem
Iz 35, 1-10   Zaraduje se vyprahlá step, jak lilie zajásá a vykvete poušť. Bujně vykvete, zajásá, zaplesá, zavýská. Bude… celý text
« Předchozí 1 2 3 Další »

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.
Matouš 4, 10

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám