Texty pro katechety a učitele náboženství

 

Tato sekce je určena k informování a dalšímu vzdělávání katechetů. Obsahuje plné texty a přílohy informačního Občasníku KPC, materiály z oblastních a diecézních setkání a seminářů, přednášky apod.

Poslední aktualizace 30. 8. 2016

 

Obsah:

Občasník Katechetického a pedagogického centra (pravidelné informace z KPC)

Revue Cesty katecheze (přehled ročníků, témat a metodických materiálů a pomůcek ke stažení)

Vzdělávací materiály a pomůcky  (z oblastních a diecézních katechetických setkání: přehled a odkazy na umístění)

Přednášky

 


 

Občasník Katechetického a pedagogického centra:

Všechna čísla Občasníků KPC jsou od školního roku 2011/2012 ve složce Katechetické centrum - Ke stažení

 

Zpět

 


 

Časopis Cesty katecheze pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Podrobnosti viz www.cestykatecheze.cz (2009 - 2014)

od roku 2015 viz základní informace od vydavatele

Vstup do archivu jednotlivých čísel (do roku 2014); vstup do archivu od roku 2015

Přístup k pomůckám ke stažení.

 

Celkový přehled článků podle oborů + přehled publikovaných pomůcek (2009-2015)

 

Ročník 2016:

 • Číslo 1-2: Nabídka víry pro dospívající

 

Ročník 2015:

 

Ročník 2014: "Nová evangelizace"

 • Číslo 1: Člověk
 • Číslo 2: Křesťan
 • Číslo 3: Křesťanský životní styl

Přehled témat a uveřejněných článků a pomůcek ročníku 2014 

(Excelová tabulka s prorpojením na jednotlivé články a pomůcky na internetové stránky časopisu)

 

Ročník 2013: program ročníku "Katecheze v procesu růstu víry"

 • Číslo 1: Vyznání víry a příprava na jeho obnovu
 • Číslo 2: Eucharistie
 • Číslo 3: Víra v dialogu

Přehled témat a uveřejněných článků a pomůcek ročníku 2013

(Excelová tabulka s propojením na jednotlivé články a pomůcky na internetové stránky časopisu)

 

Ročník 2012: téma roku Výchova k účastni na poslání církve

 • Číslo 1: Duch svatý
 • Číslo 2: Biřmování
 • Číslo 3: Výchova k poslání

Přehled témat a uveřejněných článků a pomůcek ročníku 2012

(Excelová tabulka s propojením na jednotlivé články a pomůcky na internetové stránky časopisu)

 

Ročník 2011: společné téma "Obnova života z víry".

 • Číslo 1: Křest (březen 2011)
 • Číslo 2: Písmo svaté v katechezi (červen 2011)
 • Číslo 3: Církev (listopad 2011)

Přehled témat a uveřejněných článků a pomůcek ročníku 2011

(Excelová tabulka s propojením na jednotlivé články a pomůcky na internetové stránky časopisu)

 

Ročník 2010: společné téma "Cesty k velikonočnímu tajemství".

 • Číslo 1: První evangelizace (leden2010)
 • Číslo 2: Katechumenát (duben 2010)
 • Číslo 3: Mystagogie (červenec 2010)
 • Číslo 4: Trvalá výchova víry (listopad 2010)

Přehled témat a uveřejněných článků a pomůcek ročníku 2010

(Excelová tabulka s propojením na jednotlivé články a pomůcky na internetové stránky časopisu)

 

Ročník 2009: společné téma "Objevujeme Boží lásku"

 • Číslo 1: Pozvání na cestu (únor 2009)
 • Číslo 2: Bůh s námi (duben 2009)
 • Číslo 3: Boží plán spásy (červenec 2009)
 • Číslo 4: Boží království (říje 2009)

Přehled témat a uveřejněných článků a pomůcek ročníku 2009

(Excelová tabulka s propojením na jednotlivé články a pomůcky na internetové stránky časopisu) 

Zpět

 


Témata, materiály a pomůcky z OSK:

 • 2005  Projekt „Služba v církvi“, projekt Poselství křesťanských svátků
 • 2006  Výuka náboženství – průzkum, Ježíš jako Učitel
 • 2007  Evangelizace ve školách, reforma školství (RVP, ŠVP), Projektové vyučování;  Četba Bible v rodině; Farní projekt: Den Bible
 • 2008  Uvádění dětí do svátostného života; Katechetický projekt farnosti; Svatý Pavel jako katecheta; Etapy vytváření společenství
 • 2009  Podpora výchovy víry v rodině a ve farním společenství; Katechetický program pro farní společenství na dobu postní (Setkat se s Bohem); Křest a křesťanská iniciace – teologie křtu, obnova křtu ve farnosti
  • Křest a obnova křtu: pomůcky k tomuto tématu viz kpcpodpora.webnode.czVýsledek práce past. asistentů - pokus nástin scénáře katecheze pro rodiče dětí připravujících se k prvnímu svatému přijímání; pro starší děti na obnovu křestních slibů a pro mladé lidi, jejichž vrstevník se připravuje ke křtu
 • 2010  Obnova katechetické činnosti ve farnostech – obsah a metoda; schéma katechetické činnosti ve farnosti;Výuka náboženství – představení nové koncepce; Pokušení na poušti – podněty pro dobu postní; Úkoly katecheze vzhledem k poslání církve a každého křesťana, modely katecheze; Dějiny spásy v liturgickém roce (ikonostas, židovský rok)
 • 2011  Liturgická výchova v katechezi; Mystagogie svátosti pokání; Církev a svět
  • Svátost smíření a pokání:  materiály viz kpcpodpora.webnode.cz (jedná se o texty Průběh a význam slavení SSP, Pokání dětí, Doporučení k přípravě dětí k SSP, Kolečko - pomůcka pro děti k průběhu svátosti smíření a komentář pro katechezi v rodině)
 • 2012  Jak učit porozumění textům včetně aplikace na biblické texty; Aktuální podněty z Druhého vatikánského koncilu a jeho dědictví
 • 2013  témata k Roku víry, k cyrilometodějské tradici a k Roku eucharistie
  • Materiály na dobu adventní viz kpcpodpora.webnode.cz (jedná se o programy Tajemství dítěte Ježíše a Kdo je to dítě? Proroctví o příchodu Ježíše Krista.)
 • 2014  Rok povolání, Rok rodiny, 350. výročí diecéze; Postní doba a Velikonoce – metodické materiály; názorné pomůcky k prezentaci tématu Stvoření a Boží plán spásy
 • 2015
  • Liturgická výchova k činné účasti na mši svaté, jednotlivé etapy uvádění do slavení mše svaté, metodické materiály, pomůcky; připravené podněty najdete v rubrice Liturgická výchova na stránkách kpcpodpora.webnode.cz. 
  • Rok milosrdenství: Misericordiae Vultus, Bible a morálka - výklad Desatera; příprava dětí a mladých lidí ke svátosti smíření - metodické materiály;
 • 2016  Rok milosrdenství:
  • podněty a pravidla pro mravní výchovu dětí a dospívajících; Křest a angažovanost pro Boží království (děti i dospělí); podněty pro prožívání Roku milosrdenství s dětmi; na metodických stránkách kpcpodpora.webnode.cz jsou umístěny metodické materiály a texty připravené k tématu Mravní postoje a jednání a materiály, které vznikly o Boží lásce a projevech milosrdenství
  • Specifický přístup k dětem v mimořádných podmínkách a situacích (možnosti řešení aktuálních obtíží, diskuse); Didaktika: způsob práce se zážitkovými hrami v rámci výchovy ke společenství a k životu ve společnosti - ke stažení Hry pro život z webu kpcpodpora.webnode.cz.
 • 2017  Hudba v katechezi, Velikonoce, způsob práce v tzv. malotřídce; 

 

Témata, materiály a pomůcky z DSK:

2005  Služba katechety

2006  Praktická práce s Biblí

2007  Evangelizace ve farnosti: místo katecheze a výuky náboženství a vztahy mezi nimi

2008  Katecheze jako výchova víry ke zralosti

2009  Katecheze jako služba Božímu slovu

2010  Katecheze a společenství

2011  Křesťanská iniciace v historii a dnes  (Cyrilometodějská misie)

2012  Pedagogická konference – Využití křesťanského dědictví ve výuce

2013  Křesťanská misie – její evropské kořeny a současnost

2014  Duchovní výklad liturgie:  Mše svatá a liturgická výchova, dosud zpracované materiály viz kpcpodpora.webnode.cz

2015  Jak rozvíjet poznání křesťanské víry dětí a mladých lidí v současných podmínkách: Jak přistupovat k dětem se specifickými potřebami (viz článek v časopise Cesty katecheze), Obnovená koncepce - nástin

2015 podzim 

 

Zpět


Přednášky:

 

Zpět

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám