Poslání KPC

Katechetické a pedagogické centrum působí v oblastech:

  • Vzdělávání a formace katechetů a učitelů náboženství
  • Katecheze ve farnosti
  • Výuka náboženství ve školách a ve farnosti
  • Programy pro školy (křesťanské tradice, osobnostní, sociální a multikulturní výchova)

 

Koordinuje a metodicky vede katechetickou činnost v diecézi, zajišťuje pro ni pomůcky.

Připravuje a realizuje další vzdělávání a formaci katechetů a učitelů náboženství (kněží, jáhnů a laiků). Základní formy: diecézní katechetické setkání či konference, oblastní setkání a pracovní schůzky, metodické semináře, duchovní obnovy, od roku 2009 profesní časopis Cesty katecheze, od roku 2013 také e-learningové kurzy).
Zajišťuje vydávání kanonických misí a inspekci katechetické činnosti a výuky náboženství.

Realizuje vzdělávací a osvětové programy o křesťanství v základních a středních školách královéhradecké diecéze.

 

 

Formy působení ve farnostech, pro které KPC zajišťuje metodické zázemí:

 

Náboženské vzdělávání:

Nejrozšířenější formou je výuka římskokatolického náboženství dětí. Vyučuje se ve farnostech na základních školách jako nepovinný předmět nebo jako kroužek, a dále na farách, případně na jiných místech ve farnosti. Žákům poskytuje základní vhled do křesťanské nauky, tradice a křesťanských životních postojů a hodnot. Nabízí možnost seznámit se s odpověďmi katolické církve na jejich otázky o Bohu, člověku a životních zkušenostech a dává jim prostor pro jejich vlastní hledání hodnot a postojů. Je otevřena všem dětem bez ohledu na jejich zkušenost s vírou. 

 

Farní katecheze:

Posláním katecheze je uvádět člověka do společenství a do osobního vztahu s Ježíšem Kristem, a to od obrácení k přilnutí k Ježíši Kristu. Jedná se o výchovu dětí, mládeže a dospělých ve víře, jež směřuje k její zralosti a přijetí zodpovědnosti za svědectví víry ostatním lidem a za vytváření a růst křesťanského společenství.

 

Katecheze ve farnosti může mít mnoho forem podle věkových skupin adresátů, dále podle vztahu a zkušenosti s vírou a podle účelu (systematická a příležitostná katecheze), a také podle obsahu, na který je kladen důraz (katecheze s biblickým textem, liturgická katecheze, katecheze zaměřená na výchovu k misii a k diakonii, katecheze zaměřená na vyznání víry apod.).

Katechetické centrum podporuje i jednorázové nebo dlouhodobější mezigenerační farní katechetické projekty.

 

 

Evangelizace:

Podstatou evangelizace je zpřístupňování evangelijního poselství všem lidem. Zaměřujeme se na preventivní programy pro školy (projekt Orientační dny) a na osvětové programy o křesťanství. Nabízíme je základním a středním školám na území celé diecéze. Programy realizuje zejména Pedagogické centrum, osvětové programy i pracovníci farností. Cílem preventivních programů je vytvořit prostor a podmínky pro reflexi vlastního života - jeho hodnot, vztahů, priorit a pro reflexi soužití ve skupině (zpravidla ve třídním kolektivu) a uvědomění si nových souvislostí. Cílem osvětových programů (výstavy, besedy) je informovat žáky o kořenech a poselství křesťanských tradic a odbourávat předsudky vůči náboženství a církvi.

 

 

Misijní výchova:

Misijní výchova má podněcovat k přijetí spoluzodpovědnosti za působení církve v celém světě zvláště v oblasti služby chudým. Rozvíjí solidaritu a smysl pro spravedlnost. Misijní výchova dětí se děje ve spolupráci s Papežskými misijními díly.

 

 

 

 

 

 

  

Ostatní:

Katechetické centrum spolupracuje s partnerskými diecézními katechetickými středisky v České republice, zúčastňuje se jednání a přípravy programů na národní úrovni.
 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Pravou lásku máš tehdy, když tě trápení druhého nechává lhostejným.
Vojtěch Kodet

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám