Poslání KPC

Katechetické a pedagogické centrum působí v oblastech:

  • Vzdělávání a formace katechetů a učitelů náboženství
  • Katecheze ve farnosti
  • Výuka náboženství ve školách a ve farnosti
  • Programy pro školy (křesťanské tradice, osobnostní, sociální a multikulturní výchova)

 

Koordinuje a metodicky vede katechetickou činnost v diecézi, zajišťuje pro ni pomůcky.

Připravuje a realizuje další vzdělávání a formaci katechetů a učitelů náboženství (kněží, jáhnů a laiků). Základní formy: diecézní katechetické setkání či konference, oblastní setkání a pracovní schůzky, metodické semináře, duchovní obnovy, od roku 2009 profesní časopis Cesty katecheze, od roku 2013 také e-learningové kurzy).
Zajišťuje vydávání kanonických misí a inspekci katechetické činnosti a výuky náboženství.

Realizuje vzdělávací a osvětové programy o křesťanství v základních a středních školách královéhradecké diecéze.

 

 

Formy působení ve farnostech, pro které KPC zajišťuje metodické zázemí:

 

Náboženské vzdělávání:

Nejrozšířenější formou je výuka římskokatolického náboženství dětí. Vyučuje se ve farnostech na základních školách jako nepovinný předmět nebo jako kroužek, a dále na farách, případně na jiných místech ve farnosti. Žákům poskytuje základní vhled do křesťanské nauky, tradice a křesťanských životních postojů a hodnot. Nabízí možnost seznámit se s odpověďmi katolické církve na jejich otázky o Bohu, člověku a životních zkušenostech a dává jim prostor pro jejich vlastní hledání hodnot a postojů. Je otevřena všem dětem bez ohledu na jejich zkušenost s vírou. 

 

Farní katecheze:

Posláním katecheze je uvádět člověka do společenství a do osobního vztahu s Ježíšem Kristem, a to od obrácení k přilnutí k Ježíši Kristu. Jedná se o výchovu dětí, mládeže a dospělých ve víře, jež směřuje k její zralosti a přijetí zodpovědnosti za svědectví víry ostatním lidem a za vytváření a růst křesťanského společenství.

 

Katecheze ve farnosti může mít mnoho forem podle věkových skupin adresátů, dále podle vztahu a zkušenosti s vírou a podle účelu (systematická a příležitostná katecheze), a také podle obsahu, na který je kladen důraz (katecheze s biblickým textem, liturgická katecheze, katecheze zaměřená na výchovu k misii a k diakonii, katecheze zaměřená na vyznání víry apod.).

Katechetické centrum podporuje i jednorázové nebo dlouhodobější mezigenerační farní katechetické projekty.

 

 

Evangelizace:

Podstatou evangelizace je zpřístupňování evangelijního poselství všem lidem. Zaměřujeme se na preventivní programy pro školy (projekt Orientační dny) a na osvětové programy o křesťanství. Nabízíme je základním a středním školám na území celé diecéze. Programy realizuje zejména Pedagogické centrum, osvětové programy i pracovníci farností. Cílem preventivních programů je vytvořit prostor a podmínky pro reflexi vlastního života - jeho hodnot, vztahů, priorit a pro reflexi soužití ve skupině (zpravidla ve třídním kolektivu) a uvědomění si nových souvislostí. Cílem osvětových programů (výstavy, besedy) je informovat žáky o kořenech a poselství křesťanských tradic a odbourávat předsudky vůči náboženství a církvi.

 

 

Misijní výchova:

Misijní výchova má podněcovat k přijetí spoluzodpovědnosti za působení církve v celém světě zvláště v oblasti služby chudým. Rozvíjí solidaritu a smysl pro spravedlnost. Misijní výchova dětí se děje ve spolupráci s Papežskými misijními díly.

 

 

 

 

 

 

  

Ostatní:

Katechetické centrum spolupracuje s partnerskými diecézními katechetickými středisky v České republice, zúčastňuje se jednání a přípravy programů na národní úrovni.
 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám