Rok sv. Pavla 2009

ROK SV. PAVLA V KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZI
29.6.2008 - 29.6.2009


 

Téma: svatý Pavel, apoštol národůsv. Pavel
Patron: sv. Pavel
Motto: "Vím komu jsem uvěřil, a jsem si jist"
(2 Tim, 12)

 

 

Diecézní pastorační plán na rok 2009

 

 

Rok sv. Pavla navazuje na sedmiletý pastoracní program diecéze, který zverejnil biskup Dominik Duka OP v roce 2001. Královéhradecká diecéze navazuje na téma "evangelizace" z roku 2008.

 

 

Benedikt XVI. zahájil Rok sv. Pavla

Odpustky

Kalendář akcí roku 2009

Pouť po stopách apoštola Pavla v Řecku

Seriál o sv. Pavlu

Pavel z Tarsu – apoštol národu 31. 3. – 1. 4. 2009

Kostely zasvěcené sv. Petru a pavlovi v České republice

Zamyšlení nad pavlovskými texty

Knihy, publikace, DVD

 

 

 

Odpustky

U příležitosti dvoutisíciletého výročí od narození sv. Pavla, apoštola, budou uděleny zvláštní odpustky.

U příležitosti blížící se liturgické slavnosti Apoštolských knížat chce Svatý otec, v rámci své pastorační péče, zavčas poskytnout věřícím duchovní poklady pro jejich posvěcení, aby tak mohli v této milostiplné a příhodné době upevnit svá předsevzetí týkající se nadpřirozené spásy, a to již od prvních nešpor uvedené slavnosti, určené zejména ke cti Apoštola národů, jehož dvoutisícileté výročí pozemského narození si připomeneme.

Římský biskup nabízí univerzální církvi dar odpustků, který skutečně usnadňuje dosažení většího vnitřního očištění. Toto očištění oslavuje blaženého apoštola Pavla, upevňuje v srdcích věřících nadpřirozený život a láskyplně je vede k tomu, aby nesly plody dobrých skutků.

 

Apoštolská Penitenciárie, pověřená Svatým otcem přípravou a vydáním dekretu o poskytování a získávání odpustků v průběhu celého Roku sv. Pavla, poskytuje tímto dekretem, vydaným v souladu s přáním papeže, následující milosti:

 

I. - Všem jednotlivým věřícím křesťanům, kteří opravdově litují svých hříchů, jsou náležitě očištěni svátostí pokání a posíleni svatým přijímáním, kteří se s úctou vydají na pouť do papežské baziliky sv. Pavla za hradbami na ulici Ostiense a pomodlí se na úmysl Svatého otce, jsou přiznány a uděleny plnomocné odpustky časného trestu za jejich hříchy, poté co obdrželi svátostné odpuštění hříchů a prominutí svých nedostatků.

Plnomocné odpustky budou moci získat věřící křesťané jak pro sebe, tak pro zemřelé, a to tolikrát, kolikrát splní předepsané úkony; v platnosti zůstává norma, podle které je možné získat plnomocné odpustky pouze jednou za den.

Aby modlitby, které se konají během těchto posvátných návštěv, intenzivněji vedly a povzbuzovaly duše věřících k uctívání památky sv. Pavla, bylo stanoveno a nařízeno následující: každý věřící se kromě svých modliteb před oltářem s Nejsvětější svátostí, podle své zbožnosti, vydá ke konfesnímu oltáři, kde se upřímně pomodlí Otčenáš a Vyznání víry a připojí invokace ke cti Blahoslavené Panny Marie a sv. Pavla. Tato úcta musí být neustále úzce spojena s památkou Knížete apoštolů sv. Petra.

 

II. – Věřící křesťané různých místních církví po splnění běžných podmínek (svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysly Svatého otce), s vyloučením jakékoliv náklonnosti k hříchu, mohou získat plnomocné odpustky, když se budou účastnit veřejného posvátného obřadu nebo pobožnosti ke cti Apoštola národů; ve dnech slavnostního zahájení a ukončení Roku sv. Pavla na všech posvátných místech; v ostatní dny stanovené místním biskupem na posvátných místech zasvěcených sv. Pavlu a ve prospěch věřících i na jiných místech, určených biskupem.

 

III. – Věřící, kterým brání nemoc nebo jiná legitimní a zřejmá příčina, vždy s duší zbavenou jakéhokoliv hříchu a s předsevzetím, že splní běžné podmínky hned, jakmile to bude možné, mohou také získat plnomocné odpustky, když se duchovně připojí k některé jubilejní oslavě ke cti sv. Pavla a obětují Bohu své modlitby a utrpení za jednotu křesťanů.

Kněží, kteří byli příslušnou církevní autoritou pověřeni zpovídáním, by měli přijmout věřící vstřícně a velkodušně, aby jim tak usnadnili obdržení všech potřebných milostí.

Tento dekret platí pouze během Roku sv. Pavla. Jakékoli opačné ustanovení není překážkou.

 

Vydáno v Římě, v sídle Apoštolské Penitenciárie, dne 10. května, 2008 let od vtělení Páně, na vigilii Seslání Ducha Svatého.


 

kard. JAMES FRANCIS STAFFORD

vrchní penitenciář

 

+ GIANFRANCO GIROTTI, O.F.M.Conv.

titulární biskup z Mety, regent

 

 

 

 Bazilika sv. Pavla za hradbami

Na základě ustanovení dekretu Apoštolské Penitenciárie z 10. května 2008 (viz níže) biskup Dominik Duka, OP určuje v královéhradecké diecézi následující zvláštní podmínky pro získání plnomocných odpustků Roku sv. Pavla:

  • Po splnění v citovaném dekretu stanovených podmínek (odst. II.) mohou věřící získat plnomocné odpustky o všech nedělích a liturgických slavnostech ve všech kostelích zasvěcených sv. apoštolům Petru a Pavlu.
  • Za stejných podmínek pak mohou získat plnomocné odpustky po celý rok, tj. od 28. 6. 2008 do 29. 6. 2009, ve farním kostele sv. Pavla, apoštola v Hradci Králové – Pouchově.
  • Bližší informace k návštěvě kostela sv. Pavla na Pouchově je možno získat u tamního faráře kanovníka ICLic. Miloslava Šiffela.
  • Celoročně je s odpustky také spojen hrob apoštola Pavla v Římě při pouti do chrámu sv. Pavla za hradbami. Tuto pouť připravuje Diecézní poutní centrum na říjen tohoto roku.

 

 

Kalendář akcí roku 2009

 

 

 

Pouť po stopách apoštola Pavla v Řecku - 11. 5.-21. 5. 2009, plakátfotogalerie1, fotogalerie2.

Rok věnovaný apoštolu Pavlovi vedl křesťany na celém světě k organizování různých aktivit jak v oblasti vzdělávání, tak modlitby. Rád bych Vás proto seznámil s poutí, kterou po stopách apoštola Pavla na území dnešního Řecka vykonala skupina poutníků zejména z naší diecéze v čele s otci biskupy Dominikem Dukou a Josefem Kajnekem. Tato pouť byla nabídnuta především kněžím, proto mezi poutníky převažovali právě oni; dále byli ve skupině přítomni dva jáhni a deset dalších věřících. Na cestu jsme se vydali autobusem 11. 5. 2009 v 6.00 hod. z Hradce Králové. Do Řecka jsme dorazili po souši druhý den ráno, zatímco při zpáteční cestě jsme použili trajektu z Patrasu do italské Ancony. Domů jsme se vrátili 21. 5. 2009 v ranních hodinách. Za zdárný průběh celé pouti patří poděkování jak CK VOMA, tak Poutnímu centru.

 

Přestože jsme se vydali hlavně na místa spojená s apoštolem Pavlem, nechtěli jsme se omezit jen na ně, protože k pochopení novozákonního poselství je užitečné znát širší kulturní souvislosti. Příspěvky, které pravidelně během pouti zaznívaly z úst naší průvodkyně Markéty Strnadové, P. Jana Šlégra a otce biskupa Dominika, vytvářely pěknou mozaiku. Jestliže studentka Markéta kromě organizačních záležitostí nás uváděla do reálií antického i současného Řecka, P. Jan Šlégr nás četbou a komentářem patřičných úryvků ze Skutků apoštolů připravoval na prohlídky míst spojených s apoštolem Pavlem a otec biskup Dominik nám přibližoval historicko-politickou situaci států, kterými jsme projížděli. Rovněž přednesl některá důležitá sdělení ze závěrečného dokumentu Plenárního sněmu.

 

Během našeho putování jsme měli možnost slavit každý den mši svatou, z toho třikrát na místech, která známe z Nového zákona: v Soluni, v Kavale (ve Sk 16,11 je tento přístav uveden jako Neapol) a v Athénách. V Soluni spravuje katolickou farnost komunita lazaristů; v Kavale vzdálené 171 km od Soluně katolický kněz trvale nesídlí; v Athénách jsme byli velmi mile přijati v samotné katedrále a po mši svaté nás přišel pozdravit tamější arcibiskup Nikolaos Foscolos, který nás seznámil s podmínkami, ve kterých se katolická církev v Řecku nachází. Tato setkání byla pro naši pouť důležitá, neboť jsme měli možnost navzájem zakusit společenství církve a povzbudit se v životu z víry.

 

Z míst, která přímo souvisejí s pobytem apoštola Pavla, jsme dále navštívili Filipy, Verii (ve Sk 17,10 se nazývá Beroa) a Korint. Ve Filipech a v Korintě jsou rozsáhlé archeologické vykopávky, které dávají tušit velikost a uspořádání antických řeckých měst. Z křesťanských památek bych zmínil alespoň jednu, která je k vidění v Korintě, nedaleko divadla: jedná se o nápis vytesaný v kameni, který zní: „//RASTUS PRO AEDILE S. P. STRAVIT“ a v překladu znamená „Erastos nákladem vlastním položil [toto dláždění] na památku svého úřadu aedile“. Úředníci v Korintě byli nazýváni aediles; Erastos tedy učinil předvolební slib, kterému po svém zvolení dostál. Svým darem umožnil 15 000 návštěvníků divadla kráčet po kamenné cestě. Apoštol Pavel napsal z Korintu list Římanům, v jehož závěru Erastos připojuje své pozdravy coby „správce městské pokladny“ (Řím 16,23) – zřejmě proto, že sám byl křesťanem.

 

Z dalších řeckých pamětihodností jsme navštívili Verginu, kde ke konci 70. let 20. století byla objevena hrobka Filipa II., otce Alexandra Velikého. Při naší cestě Řeckem jsme nemohli vynechat oblast Meteory, kde se nacházejí kláštery postavené na vrcholcích skalisek. Tato místa byla v minulosti dokonale izolovaná a přístupná jen pomocí provazového žebříku, později nahrazeného systémem navijáků, lan a sítí. Z původních 24 klášterů jich zbylo pouhých pět a nyní již jsou mezi sebou spojeny asfaltovými cestami. Další místa, která neodmyslitelně patří k antickému Řecku, jsou věštírna v Delfách, Mykény a Olympie (kolébka olympijských her). Nedaleko Delf jsme navštívili také byzantský klášter Osios Lukas (Blahoslavený Lukáš), který tvoří základní památku řecké byzantské architektury a umění.

 

Společné slavení ranních chval a nešpor cestou v autobuse se stalo nedílnou součástí našeho programu a podtrhovalo tak charakter pouti, při které jsme prosili za celou diecézi i za své blízké. Kéž apoštolův příklad odvahy a nezničitelné lásky ke Kristu a k hlásání evangelia, je pro každého z nás povzbuzením na cestě za Pánem.

ThLic. P. Jan Šlégr

 

 

Seriál o sv. Pavlu

P. Tomáš Reschel, kaplan u katedrály Svatého Ducha, píše o sv. Pavlu seriál, který je každý měsíc zverejňován v diecézním měsíčníku IKD (rubrika "Téma").

 

 

 

Pavel z Tarsu – apoštol národu 31. 3. – 1. 4. 2009, Hradec Králové, konference pořádaná Diecézním teologickým institutem Biskupství královéhradeckého ve spolupráci s Katedrou náboženské výchovy a charitativní práce Pedagogické fakulty UHK. Cílem konference je představit vybrané teologické a kulturně historické aspekty životního poselství apoštola národů sv. Pavla, který jako misionář a člověk tří kultur významně přispěl k formování evropské civilizace. Konference je určena zejména odborné veřejnosti, otevřena je i ostatním zájemcůum. Vstup volný. Výsledky konference budou prezentovány ve sborníku (předpokládaný termín vydání: jaro 2010). Program konference zde. Fotogalerie.

 

 

 

Kostely zasvěcené sv. Petru a pavlovi v České republice

V rámci Roku sv. Pavla tiskové středisko ČBK ve spolupráci s diecézními spolupracovníky připravili seznam chrámů České a Moravské církevní provincie, jejichž patrony jsou apoštolové sv. Petr a Pavel, a také kostelů zasvěcených pouze jednomu z těchto světců.

 

 

Zamyšlení nad pavlovskými texty

Cyklus zamyšlení nad pavlovskými texty připravovaný každý měesíc tiskovým střediskem ČBK - zde.
 

 

Knihy, publikace, DVD atd., které vyšly k Roku sv. Pavla:

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám