Rok kněží (2009/2010)

19.6.2009 - 19.6.2010


Téma: Věrnost Kristova, věrnost kněze.sv. Jan maria Vianney
Patron: svatý Jan Maria Vianney

 

Modlitební texty

Plánované akce

Kněžské poutě vikariátů do Číhošti

Pastorační plán

Promluvy

Dar zvláštních odpustků dle Dekretu Apoštolské Penitenciárie

Akce roku 2010

Akce roku 2009

Interdiecézní projekt pořízení kněžských zvonů v kostele sv. Jana Nepomuckého

 

 

Modlitba k Roku kněží:
Z rozhodnutí arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, byla vytištěna k roku kněží (2009– 2010) modlitba s obrázkem sv. Jana Maria Vianneye. Tato modlitba je určena pro kněze k denní modlitbě.

 

 

Modlitební texty připravené trutnovským vikářem R. D. ThLic. Miroslawem Michalakem:

 

 

 

Plánované akce  
- Exercicie pro kněze s P. Prof. Petrem Piťhou, 26. 4. - 1. 5. 2010, Marianum; kontakt: Anna Hrčková, tel.: 495 063 615

- Díkůvzdání za otce arcibiskupa Otčenáška, 1. 5. 2010

- Pouť kněží a jáhnů se svými biskupy do Arsu a Říma, 6. – 12. 6. 2010

  

 

 

Kněžské poutě vikariátů do Číhošti 

2009

8. 12. Kutná Hora

 

2010

8. 3. Chrudim; přednáška P. Ing. Mgr. Michael Miloslav Fiala, OPraem.

15. 4. Náchod, Trutnov; přednáška Mons. Mgr. Josef Socha, papežský prelát

13. 5. Ústí nad Orlicí, Žamberk; přednáška P. Mgr. Milan Norbert Badal, OP

1. 6. Jičín, Pardubice; přednáška P. Mgr. Jan Linhart

 

 

Pastorační plán

Diecézní pastorační plán na rok 2010

Diecézní pastorační plán na rok 2009

 

 

 

Promluvy 

 

 

  

Dar zvláštních odpustků dle Dekretu Apoštolské Penitenciárie

Svatý otec Benedikt XVI. vyhlásil „Rok kněží“ u příležitosti 150. výročí úmrtí svatého faráře z Arsu Jana Maria Vianneye, zářného příkladu pastýře, plně zasvěceného službě Božímu lidu. Během Roku kněží, který bude zahájen 19. června 2009 a zakončen 19. června 2010, se bude udělovat dar zvláštních odpustků dle Dekretu Apoštolské Penitenciárie. O dar posvátných odpustků se obohatí zvláštní pobožnosti, které se budou konat během Roku kněží.

 

Sv. Jan Maria Vianney byl zde na zemi obdivuhodným příkladem pravého pastýře ve službě Kristova stádce. Jeho příklad je vhodný k tomu, aby povzbuzoval věřící, a zejména kněze, k napodobování jeho ctností. Během roku se budou kněží stále více upevňovat ve věrnosti Kristu zbožnými meditacemi, posvátnými úkony a dalšími vhodnými skutky. Toto posvátné období bude zahájeno o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, v den posvěcení kněží, kdy bude papež slavit nešpory před posvátnými relikviemi sv. Jana Maria Vianneye, které do Říma přiveze biskup z Belley-Arsu. Svatý otec zakončí Rok kněží na náměstí sv. Petra v přítomnosti kněží z celého světa, kteří obnoví věrnost Kristu a pouto bratrství. Kněží budou modlitbami a dobrými skutky usilovat o získání milosti od Nejvyššího a Věčného Kněze Krista k tomu, aby vyzařovali víru, naději a lásku i další ctnosti a ukazovali způsobem života i navenek, že se plně věnují duchovnímu dobru lidu; to církvi vždy velmi leželo na srdci.

 

K lepšímu dosažení vytouženého cíle velmi poslouží dar posvátných odpustků, který Apoštolská Penitenciárie tímto Dekretem, vydaným v souladu s přáním papeže, laskavě uděluje během Roku kněží:

 

A. Kněžím, kteří opravdově litují svých hříchů a kteří se v kterýkoliv den budou zbožně modlit alespoň ranní chvály nebo nešpory před Nejsvětější svátostí vystavenou k veřejné úctě nebo ve svatostánku a po příkladu sv. Jana Maria Vianneye se budou ochotně a velkoryse věnovat slavení svátostí, zejména svátosti smíření, budou v Bohu milostivě uděleny plnomocné odpustky, které budou moci získat i pro zemřelé spolubratry formou přímluvné modlitby, pokud v souladu s platnými předpisy přistoupí ke svaté zpovědi a ke svatému přijímání a pokud se pomodlí na úmysl Svatého otce. Kněžím budou mimoto uděleny částečné odpustky, které budou moci získat i pro zemřelé spolubratry, kdykoli se zbožně pomodlí řádně schválené modlitby pro vedení svatého života a pro svaté plnění úřadů, které jim byly svěřeny.

 

B. Všem věřícím, kteří opravdově litují svých hříchů, v kostele nebo kapli se zbožně účastní mše svaté a obětují za kněze církve modlitby Ježíši Kristu, Nejvyššímu a Věčnému Knězi, a jakýkoliv dobrý skutek, učiněný v ten den, aby je posvětil a přetvořil podle svého srdce, budou uděleny plnomocné odpustky, pokud se vyznali ze svých hříchů ve svátosti smíření a pomodlili se na úmysl Svatého otce: v den zahájení a zakončení Roku kněží, v den 150. výročí zbožného odchodu sv. Jana Maria Vianneye, dále pak první čtvrtek v měsíci nebo v jiný den stanovený místními ordináři ve prospěch věřících. Bylo by velmi vhodné, aby v katedrálních a farních kostelích kněží, pověření pastorací, vedli tyto pobožnosti, slavili mši svatou a zpovídali věřící. Starým a nemocným lidem a všem, kteří z oprávněných důvodů nemohou vycházet z domova, s duší zbavenou jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit tři obvyklé podmínky, jakmile to bude možné, budou rovněž uděleny plnomocné odpustky v jejich vlastním domě nebo tam, kde kvůli okolnostem budou, ve výše uvedených dnech, pokud se pomodlí za posvěcení kněží a v důvěře obětují své nemoci a životní obtíže Bohu skrze Marii, Královnu apoštolů. Konečně částečné odpustky budou uděleny všem věřícím, kdykoli se zbožně pomodlí pětkrát Otčenáš, Zdrávas Maria a Sláva Otci nebo jinou schválenou modlitbu ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova za to, aby byli kněží zachováni v čistotě a svatosti života.

 

Tento Dekret platí po celou dobu trvání Roku kněží. Jakékoliv opačné ustanovení není překážkou.

 

Vydáno v Římě, v sídle Apoštolské Penitenciárie dne 25. dubna, o svátku sv. Marka, evangelisty, léta od Vtělení Páně 2009.
kard. James Francis Stafford, vrchní penitenciář, + Gianfranco Girotti, O.F.M.Conv., titulární biskup z Mety, regent

 

 

 

Akce roku 2010

 

 

 

Akce roku 2009

 

Fotoreportáže z ostatních akcí

 

 

 

Interdiecézní projekt pořízení kněžských zvonů v kostele sv. Jana Nepomuckého: 
V rámci Roku kněží byl připraven zcela ojedinělý a výjimečný projekt, na kterém se mohou podílet všichni kněží katolické církve v naší zemi. Jde o projekt, který má v tomto mimořádném Roce kněží prohloubit a zviditelnit jednotu kněží i biskupů, jde o projekt, který je vyjádřením naší bratrské úcty svatému Janu Nepomuckému, knězi, kanovníkovi a generálnímu vikáři, jenž je po staletí stále naším vzorem. Projekt se koná v rámci Roku kněží 2009/2010, u příležitosti 280. výročí kanonizace sv. Jana Nepomuka, u příležitosti návštěvy papeže Benedikta XVI. v naší zemi a u příležitosti 150. výročí úmrtí sv. Jana Nepomuckého Neumanna v roce 2010.

 

V uvedeném projektu jsou shromažďovány dobrovolné a soukromé dary katolických kněží různého postavení, funkcí a poslání, ze kterých budou pořízeny nové zvony do dvou věží kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku, který stojí na místě rodného světcova domu. O kampanologickém řešení zvonové sestavy je uvedeno více v kapitole o projektu (viz odkaz v nadpisu článku). Počet zvonů a doba trvání sbírky závisí na množství naší kněžské štědrosti. Vroucně a laskavě vás proto prosím o vaše kněžské dary, ze kterých budou odlity nové zvony na památku kněží, kteří se právě v tomto Roce kněží 2009/2010 dokážou sjednotit a vzít za svůj uvedený projekt kněžských zvonů pro Nepomuk. Každý z nás jistě během své kněžské služby stále viditelně i neviditelně podporoval a podporuje mnoho dobrých aktivit ve svém okolí i svých farnostech. Přesto prosím nás kněze o sjednocení na tomto výhradně kněžském projektu, který jde přes hranice provincií, diecézí a řeholních komunit. Děkuji vám všem spolubratřím kněžím, mladým i starým, zdravým i nemocným, známým i neznámým, za váš dar a spoluúčást na našem stavovsky kněžském projektu. Děkuji kněžím působícím u nás, ale též i našim rodákům, kteří dnes žijí po celém světě. Děkuji i kněžím ze Slovenska, Rakouska, Německa, Polska i odjinud. Naše štědrost bude přetavena do trvanlivé zvonoviny, která bude po úderu srdcí, Deo dante optime, zanedlouho i po další staletí – až my tu již dávno nebudeme, svým hlasem velebit Boha a šířit úctu sv. Jana Nepomuckého. Děkuji vám i za tuto pomoc tomuto poutnímu místu, které je především místem kněžských poutí.

 

S přáním Božího požehnání, s vděčností a pozdravem


P. Jan Martin Bejček, OSB
farář v Letonicích u Vyškova na Moravě
 
16. 3. 2010: Ve Zvonařské dílně pana Rudolfa Pernera v Pasově byl odlit první zvon z připravovaného souboru Kněžských zvonů pro Nepomuk a to zvon b1 Panny Marie o váze 500 kg. Zvon věnovali kněží českých a moravských diecézí.
21. 4. 2011 v 11 hodin budou odlity zvony sv. Bernarda a Benedikta a zvon sv. Josefa a Jakuba pro poutní kostel sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku.
 
Poděkování a prosba o modlitba za zdar díla, 15. 4. 2011
Kněžské zvony pro Nepomuk
Odlití v pořadí druhého a zároveň největšího zvonu sv. Janů pro poutní kostele sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku
Kněžské zvony pro poutní kostel sv. Jana Nepomuckého - zpráva z 26. 10. 2010
 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám