Myšlenky k postní době

Pondělí po 4. neděli postní

Helena Johnová
Jan 4,43-54 Ježíš odešel ze Samařska do Galileje. Sám totiž dosvědčil, že prorok ve svém rodném kraji není ve vážnosti. Když tedy přišel do… celý text

4. neděle postní

Jiří Endrle
Lk 15,1-3.11-32 K Ježíšovi přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: „Přijímá… celý text

Sobota po 3. neděli postní

Jiří Endrle
Lk 18,9-14 Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství: Dva lidé šli do… celý text

Pátek po 3. neděli postní

Václav Klička
Mk 12,28 b-34 Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ Ježíš odpověděl: … celý text

Čtvrtek po 3. neděli postní

Michal Sklenář
Lk 11,14-23 Ježíš vyháněl zlého ducha z němého člověka. Když zlý duch vyšel, němý promluvil. Zástupy žasly, ale někteří z nich řekli: &bdquo… celý text

Středa po 3. neděli postní

Jiří Suchomel
Mt 5,17-19 Ježíš řekl svým učedníkům: „Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen,… celý text

Úterý po 3. neděli postní

Jan Kohl
Mt 18,21-35 Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc… celý text

Slavnost Zvěstování Páně

Libor Wawrzacz
Lk 1,26-38 Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z… celý text

3. neděle postní

Marie Macková
Lk 13,1-9 V té době přišli k Ježíšovi se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví obětních zvířat. Řekl jim na to: &bdquo… celý text

Sobota po 2. neděli postní

Lenka Keclová
Lk 15,1-3.11-32 K Ježíšovi přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: „Přijímá… celý text

Pátek po 2 neděli postní

Zdeněk Heřmánek
Mt 21,33-43.45-46 Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: „Poslyšte jiné podobenství: Byl jeden hospodář a ten vysázel vinici. Obehnal ji… celý text

Čtvrtek po 2. neděli postní

Vítězslav Přibyl
Lk 16,19-31 Ježíš řekl farizeům: „Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do šarlatu a kmentu a každý den pořádal skvělou hostinu. U jeho… celý text

Středa po 2. neděli postní

Markéta Požárová
Mt 20,17-28 Když se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma, vzal si stranou dvanáct učedníků a na cestě jim řekl: „Teď jdeme do… celý text

Slavnost sv. Josefa

Tereza a Josef Vostrovští
Mt 1,16.18-21.24a Jakub byl otec Josefa, muže Marie, z které se narodil Ježíš, nazývaný Kristus. S narozením Ježíše Krista to bylo… celý text

Pondělí po 2. neděli postní

Daniel a Veronika Měkotovi
Lk 6,36-38 Ježíš řekl svým učedníkům: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete… celý text

2. neděle postní

František Kamenický
Lk 9,28 b-36 Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s nimi na horu pomodlit se. Když se modlil, výraz tváře se mu změnil a jeho… celý text

Sobota po 1. neděli postní

Jaroslav Novotný
Mt 5,43-48 Ježíš řekl svým učedníkům: „Slyšeli jste, že bylo řečeno:»Miluj svého bližního« a měj v nenávisti svého nepřítele… celý text

Pátek po 1. neděli postní

Jarmila Urbánková
Mt 5,20-26 Ježíš řekl svým učedníkům: „Nebude -li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do… celý text

Čtvrtek po 1. neděli postní

Jarmila Urbánková
Mt 7,7-12   Ježíš řekl svým učedníkům: „Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám! Neboť každý, kdo… celý text

Středa po 1. neděli postní

Radek Vohlídka
Lk 11,29-32   Když se u Ježíše shromažďovaly zástupy, začal mluvit: „Toto pokolení je pokolení zlé. Hledá znamení, ale jiné… celý text

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám