Myšlenky k postní době

Pondělí Svatého týdne

Hana Frančáková
Jan 12,1-11
Šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili tam (Ježíšovi) hostinu a Marta obsluhovala. Lazar byl jeden z těch, kteří s ním byli u stolu. Marie vzala libru drahocenného oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a utřela mu je svými vlasy. Dům se naplnil vůní toho oleje. Jidáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který ho měl zradit, však řekl: „Proč se ten olej neprodal za tři sta denárů a nedalo se to chudým?“ To řekl, ne že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj: spravoval pokladnu a bral z toho, co se do ní dávalo. Ježíš odpověděl: „Nech ji. Ať jej uchová pro den mého pohřbu. Vždyť chudé máte mezi sebou vždycky, ale mne vždycky nemáte.“ Velký zástup židů se dověděl, že je tam, a tak přišli nejen kvůli Ježíšovi, ale také, aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých. Velekněží tedy rozhodli, že zabijí i Lazara, protože mnoho židů kvůli němu odcházelo a věřilo v Ježíše.
 
Dnešní text evangelia sv. Jana nás vrací bezprostředně před Květnou neděli, kdy jsme s Ježíšem slavnostně vstoupili do Jeruzaléma.
 
Ježíš vystupuje z Jericha vzhůru do Jeruzaléma, aby se na úpatí hory Olivetské zastavil v Lazarově domě na večeři.
 
Opět se projevují obě Lazarovy sestry Marie a Marta, tak, jak je známe z biblických textů ve známém sporu, co je víc třeba. Pracovat nebo se modlit?
 
Tentokrát se opět Marta věnuje obsluze a Marie vykonává zvláštní „obřad“ pomazání nohou drahým olejem z pravého nardu.
 
Činí tak bezprostředně před tím, než Ježíš druhého dne po večeři u Lazara vystoupí na Olivetskou horu, zapláče nad Jeruzalémem (Lk 19,41-42) a vstoupí do Jeruzaléma, aby naplnil Otcovu vůli. To vše ve vrcholu Svatého týdne, ve Svatém třídenní. Vůně nardu pro mě je vždy vzpomínkou na nejposvátnější místa, zvláště baziliku Svatého hrobu i s možností dotknout se, pokleknout, mnohé odevzdat i přijmout.
 
Jidáš se jen schovává za sociální a charitativní rozměr, když říká, že je třeba raději dát peníze chudým. A přitom jen myslí sám na sebe. A Ježíš potvrzuje jednání Marie. Nech ji, ať jej uchová pro den mého pohřbu (J 12,7).
 
Navíc toto všechno sleduje velký zástup židů, kteří si přišli ověřit velký zázrak Mistra, zázrak vzkříšení. Vždyť Lazar, kterému byli na pohřbu, sedí s Ním u stolu a večeří!
 
Často nás může napadnout, proč tak jasné skutečnosti obsažené v dějinách, dějinách spásy, jsou pro mnohé lidi nesrozumitelné. Nic jim to neříká.
 
Jednají, jako by se ani nestaly, vůbec se jich nedotýkaly a přitom jsou o nich, pro ně. Mají klíčový dopad pro jejich životy, životy jejich dětí a oni jsou k nim lhostejní, nebo dokonce Krista urážejí, jeho dílu se rouhají a jeho učedníky pronásledují i zabíjejí.
Přesně tak, jak reagovali velekněží. Nestačí zabít Mistra, Ježíše, je třeba zabít i Lazara.
 
Všechno nějak vymazat, aby to nebylo, neexistovalo. A když se posuneme ještě o kousek dál, toto nebezpečí se netýká jen lidí kolem nás, ale v různých situacích se může dotknout i našeho života.
 
Přijměme tento den na počátku Svatého týdne jako den Pravdy. Posvěť nás, Pane pravdou, Tvým slovem… (J 17,17)
 
Ať vstoupí do mého života a následující dny Svatého týdne mě dovedou přes Večeřadlo, Golgotu až opět k prázdnému hrobu – místa Vzkříšení a vítězství nad smrtí. Děkuji Ti, Ježíši, chválím Tě, Ježíši.
 
xxx
 
Všemohoucí Bože, jsme slabí a hyneme pod tíhou hříchů; ujmi se nás a dej, ať se na nás ukáže životodárná síla umučení tvého Syna. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého…
(Vstupní modlitba)

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám