Myšlenky k postní době

Pátek po 1. neděli postní

Jarmila Urbánková
Mt 5,20-26
Ježíš řekl svým učedníkům: „Nebude -li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: »Nezabiješ.« Kdo by zabil propadne soudu. Ale já vám říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo svého bratra tupí, propadne veleradě; a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni. Přinášíš-li tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar. Dohodni se rychle se svým protivníkem, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj protivník neodevzdal soudci a soudce služebníkovi, a byl bys uvržen do žaláře. Amen, pravím ti: Nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš do posledního halíře.“
 
Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: „Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu.“ Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu…
 
To jsou hodně varující slova! Kdo z nás se nikdy na nikoho nezlobil? A je vůbec možné a správné na nikoho se nezlobit? Teď, když se nad tím zamýšlím, začínám pomalu chápat ten rozdíl. Myslím rozdíl mezi tím, jestli je můj hněv namířen proti člověku nebo jen proti jeho chování, jednání, způsobům, činům atd. Teoreticky mi to tedy začíná být trochu jasné, i v Písmu se přece říká, že Bůh nenávidí hřích, ale miluje hříšníka a jinde slyšíme: „Buďte dokonalí, jako je dokonalý náš Otec.“ Takže když máme snahu připodobnit se Otci co nejvíce, nesmíme zapomenout na to nejdůležitější, a to je podobat se mu v lásce, v milosrdenství. Lehko se to řekne, hůře v praxi udělá. Je to také hodně o sebepoznání. Protože když se na sebe podíváme bez brýlí sebelásky, které nás přikrášlují a retušují naše chyby, uvidíme, že se až tak nelišíme od těch druhých, které někdy tvrdě kritizujeme, posuzujeme a odsuzujeme. „Nesuď, abys sám nebyl souzen,“ to jsme také mnohokrát četli nebo slyšeli. Proto když se hněváme na svého bratra – bližního, vlastně ho soudíme a sami se tak dobrovolně vydáváme soudu. Vlastně se zříkáme Božího milosrdenství, protože sami odsuzujeme a nejsme milosrdní. Asi bychom se tedy neměli hněvat ani na to špatné chování a jednání svého bratra. Možná bychom měli v sobě ten hněv nějak přetavit třeba na soucit a svoji povýšenost a pýchu na pokorné přiznání si, že nejsem nijak zvlášť lepší než ti druzí. Pak možná půjde na ty jisté špatné činy nebo jednání, zkrátka na to, kvůli čemu jsme se na někoho rozhněvali, jenom poukázat, jenom to pojmenovat a sdělit, jak se kvůli tomu cítíme. Bez odsuzování, bez kritiky. To jde v těch lehčích případech. Ale v těch hodně těžkých, kdy už se jedná třeba o životy našich nejbližších, vraždy, zneužití atd., tady už musíme hodně prosit Otce, aby nám dal milost umět odpustit. Tady to vlastní silou asi nedokážeme.
 
Odpuštění si představuji jako propuštění. Když nechci někomu odpustit, je to jako bych zadržoval samotnému Pánu Bohu jeho dítě, které má stejně tak rád, jako každého z nás a nechce o něj přijít. Jestli jsme všichni dětmi našeho Otce, jestli máme být Kristovým tělem, neměl by tam chybět nikdo. Když už nemůžeme někoho, kdo nám nebo našim blízkým nějak hrozně ublížil, milovat na úrovni emocí, milujme ho z lásky k Bohu svým rozhodnutím a pak se můžeme s ním takto smířit a modlit se za něj, za jeho duši. Vždyť se tím, že v modlitbě prosíme o milosrdenství pro svého bližního, modlíme i za svoji spásu.
 
xxx
 
Prosíme tě, Bože, pomáhej nám prožít dobu přípravy na velikonoce s vnitřní opravdovostí, aby postní kázeň, o kterou církev v této době usiluje, přinesla všem užitek pro duši. Skrze tvého Syna…
(Vstupní modlitba)
 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám