Myšlenky k postní době

Úterý po 4. neděli postní

Dmytro Romanovský

Vstoupil na nebesa a sedí po pravici Otce

(KKC 659-667)

 

Bratři a sestry, tajemství Kristova života, nad kterým dnes rozjímáme, nás uvádí do velké radosti. Tato radost je dokonce dvojí. To, že Ježíš vstoupil na nebesa, nám předznamenává, že z těchto nebes musel také sestoupit. Ano, Ježíšovu nanebevstoupení předcházelo jeho vtělení. Vzal na sebe, nebo spíše sjednotil se s naším lidstvím. Prožil tedy bídu lidského života, kromě jednoho, a to, že nezhřešil. Ač nezhřešil, zakusil, co hřích je, neboť jej pocítil na svém těle až na dřevo kříže. A tak poté, co ze- mřel a vstal z mrtvých, vystoupil na nebesa, kam také – nedokonale řečeno – přenesl naše lidství, které pro hřích nemohlo vstoupit před Boží tvář. V osobě Ježíše Krista však dokonce usedlo po Boží pravici a vládne. A tato vláda Ježíšova je pro nás velkou výhodou, neboť nám vládne Ten, jenž je naším Pánem, ale zároveň jedním z nás. On svým vtělením a nanebevstoupením získal zpět pro člověka ztracenou důstojnost synů a dcer Božích. A to je onen dvojí důvod radosti. Vrátil nám život a ztracené nebe.

 

Tuto radost může umenšovat jistý způsob smýšlení, a to, že Kristus si vládne někde na nebesích a my se plahočíme zde. Takto ovšem uvažuje pouze ten, kdo si neuvědomuje význam Církve, kterou Ježíš ustanovil, aby byla jeho živým tělem, které nikdy neopustí, a kterou oživuje svým Duchem (Mt 28,20). V plnosti pak jako Církev očekáváme, až se na našem těle naplní, co Kristus přislíbil a my budeme vzati k němu, kde nám připravuje místo. Že Pán splní svůj slib, můžeme vidět na životě Panny Marie, která je prvotinou těchto zaslíbení,  která  naplnil  na  jejím  životě. A stejně tak naplní i na nás, kteří jsme svou naději složili v Hospodina (Žl 40,2).

 

To vše bych shrnul slovy sv. Augustina: „On, ač je tam, je také s námi; a my, třebaže jsme zde, jsme také s ním. On neopustil nebe, když k nám odtamtud sestoupil; a stejně neopustil ani žádného z nás, když znovu vstoupil na nebesa. Poněvadž on je naše hlava a my jsme jeho tělo. On, jako Syn Boží, se stal jedním z nás a my jsme se stali skrze něho dětmi Božími.“

 

xxx

 

Bože, veď nás, ať prožíváme postní dobu s opravdovou zbožností, abychom byli dobře připraveni přijmout velikonoční poselství o našem vykoupení a vydávat o něm svědectví. Prosíme o to skrze tvého Syna…

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Jediné, co potřebuji, je mít sama sebe ráda ještě víc než včera a přistupovat k sobě jako k člověku, který je hluboce milován.
Louise L. Hay

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám