Myšlenky k adventní době

Pátek po 1. neděli

Gabriel Burdej

Iz 29,17-24

Toto praví Hospodin, Pán: „Zanedlouho, zakrátko se změní Libanon v zahradu a zahrada se bude pokládat za les. V ten den hluší uslyší slova knihy, z  temnoty a  mlhy prohlédnou oči slepých, pokorní se rozveselí v  Hospodinu a  nejchudší zajásají v  Izraelově Svatém. Neboť veta je po násilníku, posměvač vzal za své, zničeni jsou všichni, kdo jsou připraveni pro nepravost, kdo v  právní při obviňovali lidi, soudcům v  bráně kladli léčky a nicotnými důkazy sráželi spravedlivého.“ Proto Hospodin, který vykoupil Abraháma, tak praví o Jakubovu domu: „Nebude se už hanbit Jakub, nezbledne už (strachem) jeho tvář! Ale když uvidí ve svém středu dílo mých rukou, budou ctít mé jméno, budou ctít Jakubova Svatého a budou se bát Izraelova Boha. Bloudící dostanou rozum a buřiči přijmou poučení.“ 

 

Adventní doba je kromě přípravy na připomínku Kristova narození časem očekávání Božího milosrdenství přislíbeného všem, kteří jsou ochotni 24 a otevřeni jej přijmout. Tento příslib se spojuje se zavrhnutím utlačitelů a lidí, kteří konají zlo.


Pokorní se znovu budou radovat z Hospodina a  nejubožejší z  lidí budou jásat vstříc Svatému Izraele. Pryč zmizí ukrutník, po posměvači bude veta, vyhlazeni budou všichni, kdo jsou pohotovi k ničemnosti, kteří svým slovem svádějí člověka k hříchu, tomu, kdo je v bráně kárá, kladou léčky a  spravedlivého strhují do nicoty. (Iz 29,19-21)

 

Společnost, která bude úplně zbavena každého zla i  lidí, kteří konají zlo, byla vždy touhou člověka. Problém spočívá v tom, že tak často vidíme zlo u jiných, ale u sebe ho nedokážeme vidět. Proto se nám zdá, že je potřeba především eliminovat jiné… A je jedno, jestli to bude náš soused, lidé, kteří jsou nám nesympatičtí, přistěhovalci, lidé, kteří vzbuzují podezření. Kdybychom se zeptali, koho je nutné odstranit ze světa, aby bylo možné žít v pokoji, pak by se mohlo ukázat, že není člověka, který by zůstal při životě.

 

Tato záležitost tedy není jednoduchá. Jakým způsobem dovolit, aby proniklo Království pokoje do prostoru našeho žití, zároveň vyplenit všechno zlo a současně ponechat lidi při životě? Jedině když vykonáme sami v sobě vnitřní proměnu! Je potřeba, aby každý prohlédl, stal se moudrým a dokázal rozeznat dobro a zlo, dokázal rozeznat, co dává život a co jej ničí.

 

I uslyší v onen den hluší slova knihy a oči slepých prohlédnou z  temnoty (…). Zbloudilí duchem poznají rozumnost, mému naučení se budou učit reptalové. (Iz 29,18.24)

 

Prohlédnutí, uvědomění si své pokory před 25 Pánem stvoření, otevření očí, hledání pravdivého života může vést ke změně vzájemných vztahů i k obnově společnosti. Upřímný a pravdivý pohled na nás samotné nás může osvobodit od srovnávání se s jinými a od snahy vyvyšovat se nad ně.

 

Ty jsi Boží Syn a přišel jsi ke mně. Bůh sestupuje z  výšky, ze své svatosti, ze své slávy ke mně. Pane Ježíši, vedeni za ruku Janem Křtitelem po cestách našeho svědomí, narovnávaných a osvěcovaných Tvým Slovem, toužím přijmout Tvůj křest Svatým Duchem i  ohněm. Ale Ty znáš i náš strach, naši duchovní lenost, naše pokrytectví. Ty víš, že na Tvém sítě zůstalo by z nás málo zrní, naproti tomu mnoho plev na spálení v neuhasitelném ohni. Přijď k  nám v  ponížení Tvého Vtělení, Tvé lidské přirozenosti zatížené našim hříchem, i pokřti nás v propasti Tvé pokory. Zaveď nás na poušť obnažení, obrácení, samoty, askeze a pokání. Dej nám lítost srdce až po slzy. Ať zaznívá v našem srdci Tvůj hlas, tak aby celý náš život v Tvé přítomnosti mohl se stát novotou lásky. Ať se tímto způsobem můžeme líbit Otci tak, jak ses mu líbil Ty, volajíc s obdivem nekonečného citu k  Tomu, který Tě zrodil: Abba! /Anna Maria Canopi/

 

xxx

 

Všemohoucí Bože, přispěj nám svou mocí na pomoc: vytrhni nás z  nebezpečí, které nám hrozí pro naše hříchy, vysvoboď nás a  zachraň nás. Prosíme o to skrze tvého Syna…

(Vstupní modlitba)

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám