Myšlenky k adventní době

20. prosince

Jan Novotný
Iz 7,10-14 Hospodin promluvil k  Achazovi (skrze proroka Izaiáše): „Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, ať hluboko v… celý text

19. prosince

Grzegorz Puszkiewicz
Sd 13,2-7.24-25a V těch dnech žil jeden muž ze Sorea, z kmene Danova, jmenoval se Manoach. Jeho žena byla neplodná a  nerodila.… celý text

18. prosince

Petr Vtípil
Jer 23,5-8 Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy vzbudím Davidovi zákonitý výhonek, krále, který bude panovat moudře… celý text

17. prosince

Pawel Nowatkowski
Gn 49,1a.2.8-10 Jakub povolal své syny a řekl jim: „Shromážděte se a slyšte, synové Jakubovi, slyšte Izraele, svého otce! Judo… celý text

3. neděle advetní

Vladimír Novák
Sof 3,14-18a Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izraeli, raduj se a vesel celým srdcem, jeruzalémská dcero! Zrušil Hospodin tvůj trest,… celý text

Sobota po 2. neděli

Tomáš Hoffmann
Sir 48,1-4.9-11 Prorok Eliáš povstal jak oheň a jeho slovo plálo jak pochodeň. Přivedl na ně hlad a  svým rozhorlením zmenšil… celý text

Pátek po 2. neděli

Josef Roušar
Iz 48,17-19 Tak praví Hospodin, tvůj vykupitel, Svatý Izraele: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, učím tě, abys měl úspěch, vedu tě cestou,… celý text

Čtvrtek po 2. neděli

Jiří Štorek
Iz 41,13-20 Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě drží za ruku a říká ti: „Nestrachuj se! Já ti pomohu! Neboj se, červíčku Jakube,… celý text

Středa po 2. neděli

Vladimír Hronek
Iz 40,25-31 „Ke komu mě chcete přirovnat, komu se podobám?“ – praví Svatý. Zdvihněte své oči k výšinám a … celý text

Úterý po 2. neděli

Ondřej Kunc
Iz 40,1-11 Těšte, těšte můj národ – praví váš Bůh. Mluvte k  srdci Jeruzaléma, volejte k  němu, neboť je skončena jeho… celý text

Pondělí po 2. neděli

Vladimír Beňo
Iz 35,1-10 Zaraduje se vyprahlá step, jak lilie zajásá a vykvete poušť. Bujně vykvete, zajásá, zaplesá, zavýská. Bude obdařena nádherou… celý text

2. neděle adventní

Jan Linhart
Bar 5,1-9 Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou ti dává Bůh.… celý text

8. prosince: Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

František Mráz
Gn 3,9-15.20 Když Adam pojedl ze stromu, zavolal na něj Hospodin Bůh a řekl mu: „Kde jsi?“ On odpověděl: „Slyšel jsem… celý text

Pátek po 1. neděli

Gabriel Burdej
Iz 29,17-24 Toto praví Hospodin, Pán: „Zanedlouho, zakrátko se změní Libanon v zahradu a zahrada se bude pokládat za les. V… celý text

Čtvrtek po 1. neděli

Wiesław Rafal Kalemba
Iz 26,1-6 V ten den se bude zpívat tato píseň v judské zemi: „Pevné město máme k  spáse, (Pán) je opatřil hradbami a … celý text

Středa po 1. neděli

Jan Barborka
Iz 25,6-10a Hospodin zástupů vystrojí všem národům na této hoře tučné hody, hody s výborným vínem; budou to šťavnatá jídla a … celý text

Úterý po 1. neděli

Jiří Jakoubek
Iz 11,1-10 Vyrazí ratolest z pahýlu Jesse, výhonek vypučí z jeho kořenů, spočine na něm duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumu, duch rady a… celý text

Pondělí po 1. neděli

Tomáš Enderle
Iz 2,1-5 Obsah vidění Izaiáše, syna Amosova, o Judovi a Jeruzalému. Stane se v posledních dnech: Pevně bude stát hora s Hospodinovým domem na… celý text

1. neděle adventní

Petr Kubant
Jer 33,14-16 Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy splním sliby, které jsem dal o Izraelovu a o Judovu domu. V ty dny, za toho… celý text

4. neděle adventní

Vojtěch Brož
Lk 1,26-38 Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z… celý text
« Předchozí 1 2 3 4 5 Další »

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Čím je člověk rozumnější a lepší, tím víc dobra v lidech pozoruje.
Pascal

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám