Restaurování

Restaurování movitých památek a uměleckořemeslných částí nemovitostí
 
Z důvodu složitosti restaurování movitých evidovaných i neevidovaných památek (obrazů, soch, pretios, parament, zvonů, oltářní a varhanní architektury aj.) i uměleckořemeslných částí nemovitostí (kamenosochařských prvků, nástěnných maleb, dveří, vitrají atd.) je povinností farností předkládat biskupství ke schválení všechny smlouvy o dílo na restaurování. Z toho důvodu musí být všechny smlouvy vyhotoveny minimálně ve třech stejnopisech. Jelikož je v současné době nejasný pohled na to, co je a co není kulturní památkou, resp. její součástí, doporučujeme v problematických případech požádat o specifikaci památkové ochrany prostřednictvím Diecézního konzervátorského centra NPÚ.
 
Závazný vzor smlouvy pro restaurování movitých předmětů i pro restaurování
uměleckořemeslných částí nemovitostí je volně ke stažení zde. Ke smlouvě je nutno doložit všechny požadované přílohy, a to: barevnou fotodokumentaci předmětu, restaurátorem podepsaný restaurátorský záměr, závazné stanovisko (jedná-li se o evidovanou kulturní památku, případně její součást) a restaurátorem podepsaný rozpočet. V průvodním dopise je nutné uvést rozpis všech finančních zdrojů, včetně dotací, darů a podílu farnosti. Jiný typ smlouvy a smlouvy bez příloh nemohou být akceptovány Vzhledem k tomu, že od 1. března 2019 není veřejně přístupná databáze fyzických osob s povolením k restaurování kulturních památek, je nezbytné, aby ke smlouvě byla přiložena i kopie povolení k restaurování.
 
V případě restaurování varhan je nutné zjistit, zdali jsou prohlášeny movitou kulturní
památkou a mají přidělené vlastní rejstříkové číslo ÚSKP, nebo jsou považovány za součást nemovité kulturní památky. U těch, které nejsou samostatně evidovány, je povinností zažádat prostřednictvím DKC o vyjádření k památkové ochraně Národní památkový ústav. Lhůtu k vyřízení 30 dnů NPÚ většinou dodržuje, v ojedinělých případech ji však může překročit. Restaurování varhanního stroje je nutno konzultovat s diecézním organologem prof. Václavem Uhlířem (tel.: 607 935 859, e-mail: uhlir.varhanik (zavináč) tiscali.cz), který zajistí restaurátora a zprostředkuje uzavření smlouvy, která rovněž musí být schválena biskupstvím. Restaurování varhanních skříní podléhá shora uvedenému režimu.
 
Pro uzavření smlouvy se specifickými podmínky kontaktujte s dostatečným předstihem
Diecézní konzervátorské centrum (tel.: 495 063 673, e-mail: pamatky (zavináč) bihk.cz).
 
Přejeme zdárné restaurování!


Soubory
Smlouva o dílo - restaurování (web) - 10/2019 - movitosti – def
Smlouva o dílo - restaurování (web) - 10/2019 - součásti nemovitosti - def

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám