Ordinariát

 • Od 16. 5. 2011 jsou v královéhradecké diecézi ustanoveni dva generální vikáři: pomocný biskup Mons. Josef Kajnek a Mons. Josef Socha.
 • Dle Kodexu kanonického práva, kán. 479 a 480, přísluší generálnímu vikáři výkonná moc, která právem náleží diecéznímu biskupovi, totiž konat veškerá správní jednání s výjimkou toho, které si biskup vyhradil nebo pro které vyžaduje právo zvláštní pověření od biskupa.

 

 • Řízení pastoračních referátů je svěřeno biskupským vikářům, na které diecézní biskup deleguje část své výkonné moci pro vybrané oblasti života církve:

 

 

- biskupský vikář pro církevní školstvíICLic. Karel Moravec

- biskupský vikář pro diakonii Mons. Josef Suchár

- biskupský vikář pro pastorace - Mgr. Jan Paseka

 

  

 

Výše uvedení biskupští vikáři a pověřený vedoucí řídí:

 

Referát pro pastoraci

 • informační centrum
 • katechetické a pedagogické centrum
 • diecézní centrum pro mládež
 • centrum pro rodinu
 • centrum pro seniory
 • duchovní služba pro VŠ studenty

 

Odbor církevního školství

 

Referát diakonie

 • odbor charity
 • odbor duchovní péče o nemocné a minoritní skupiny

 

   

Poslání

Pomocný biskup - generální vikář

 • Pomocný biskup – generální vikář zastává svůj úřad dle kán. 479, §1 a kán. 480 CIC.

 

Do kompetence pomocného biskupa - generálního vikáře náleží:

 • personální záležitosti kněží a jáhnů (dále jen duchovních), mj. návrhy na rozmístění duchovních, které projednává s jednotlivými duchovními, kterých se to týká, případně s generálním vikářem, biskupskými či okrskovými vikáři, při zachování kán. 1742 a 1750 CIC;
 • návrhy odměňování duchovních po projednání s příslušnými biskupskými a okrskovými vikáři a ekonomem diecéze;
 • mít přehled o dění v jednotlivých farnostech zejména prostřednictvím okrskových vikářů, kteří mají povinnost ho o všech závažných okolnostech, změnách a potřebách informovat;
 • starost a péče o duchovní formaci kněží a jáhnů;
 • řádná příprava kandidátů jáhenství a kněžství;
 • koordinace akcí podporujících nová duchovní povolání.

 

 • Je členem sboru poradců, biskupské rady, kněžské rady, pastorační rady a ekonomické rady. 

 

 

Generální vikář

 • Generální vikář zastává svůj úřad dle kán. 479, §1 a kán. 480 CIC. 
 • Generální vikář přímo řídí vedoucí Biskupské knihovny a konzervátorského centra a diecézního kampanologa a organologa. 

 

Do kompetence generálního vikáře náleží:

 • péče o život kněží s přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu a sociálním podmínkám;
 • duchovní péče o řeholnice žijící na území diecéze;
 • dohled nad liturgickými otázkami;
 • koordinace aktivit diecéze v rámci ekumeny;
 • reprezentace diecéze v oblasti kultury a společenského života;
 • duchovní péče o nemocné včetně koordinace nemocniční duchovní služby – v úzké spolupráci s biskupským vikářem pro diakonii;
 • zastupování biskupství navenek při jednání se státními úřady, samosprávami, a to podle pověření diecézního biskupa;
 • starost a péče o duchovní růst pracovníků kurie. 

 

 • Je členem sboru poradců, biskupské rady, kněžské rady, pastorační rady a ekonomické rady. 

 

  

Biskupští vikáři

 • Biskupským vikářům, ustanoveným ve smyslu kán. 476 CIC, přísluší s přihlédnutím ke kán. 479, §2 a 480 CIC správa referátu diakonie, referátu pro pastoraci a odboru církevního školství.
 • Jsou členy biskupské rady (kán. 473, §4), kněžské rady a pastorační rady.
 • Pečují o duchovní růst podřízených pracovníků.
 • Biskupský vikář pro pastoraci a církevní školství mimo jiné pečuje o laické pracovníky v pastoraci o jejich vzdělávání, účelnou pracovní náplň a soulad jejich aktivit s potřebami místních duchovních správců. Vede zasedání komise církevního školství.

 

Ve spolupráci s generálními vikáři a ekonomem diecéze:

 • navrhují základní úkoly biskupství (dlouhodobé cíle) a předkládají je diecéznímu biskupovi ke schválení;
 • doporučují zřízení nových nebo zrušení stávajících organizačních jednotek biskupství;
 • doporučují zřízení nových nebo zrušení stávajících právních subjektů, kterých je biskupství zřizovatelem;
 • navrhují biskupovi změny interních směrnic řízení a kontrolují jejich dodržování v oblasti jim svěřené;
 • navrhují biskupovi zásady hmotné zainteresovanosti a ekonomické úkoly jednotlivých organizačních jednotek jim svěřených.

 

Ve spolupráci s ekonomem diecéze:

 • kontrolují činnosti jim podřízených organizačních jednotek biskupství týkající se tvorby a čerpání rozpočtu a účelného nakládání s finančními prostředky.

 

 

Organizační řád Biskupství královéhradeckého, 1. 1. 2005, ve znění Dodatku Organizačního řádu Biskupství královéhradeckého, 1. 12. 2008 a Dodatku č. 4 Organizačního řádu Biskupství královéhradeckého, 16. 5. 2011

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Jděte ve stopách duhy, jděte ve stopách písně, a vše kolem vás bude krásné. Cestu z každé neprůhledné mlhy najdete ve stopě duhy.
Navažská píseň

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám