Ordinariát

 • Od 16. 5. 2011 jsou v královéhradecké diecézi ustanoveni dva generální vikáři: pomocný biskup Mons. Josef Kajnek a Mons. Josef Socha.
 • Dle Kodexu kanonického práva, kán. 479 a 480, přísluší generálnímu vikáři výkonná moc, která právem náleží diecéznímu biskupovi, totiž konat veškerá správní jednání s výjimkou toho, které si biskup vyhradil nebo pro které vyžaduje právo zvláštní pověření od biskupa.

 

 • Řízení pastoračních referátů je svěřeno biskupským vikářům, na které diecézní biskup deleguje část své výkonné moci pro vybrané oblasti života církve:

 

 

- biskupský vikář pro církevní školstvíICLic. Karel Moravec

- biskupský vikář pro diakonii Mons. Josef Suchár

- biskupský vikář pro pastorace - Mgr. Jan Paseka

 

  

 

Výše uvedení biskupští vikáři a pověřený vedoucí řídí:

 

Referát pro pastoraci

 • informační centrum
 • katechetické a pedagogické centrum
 • diecézní centrum pro mládež
 • centrum pro rodinu
 • centrum pro seniory
 • duchovní služba pro VŠ studenty

 

Odbor církevního školství

 

Referát diakonie

 • odbor charity
 • odbor duchovní péče o nemocné a minoritní skupiny

 

   

Poslání

Pomocný biskup - generální vikář

 • Pomocný biskup – generální vikář zastává svůj úřad dle kán. 479, §1 a kán. 480 CIC.

 

Do kompetence pomocného biskupa - generálního vikáře náleží:

 • personální záležitosti kněží a jáhnů (dále jen duchovních), mj. návrhy na rozmístění duchovních, které projednává s jednotlivými duchovními, kterých se to týká, případně s generálním vikářem, biskupskými či okrskovými vikáři, při zachování kán. 1742 a 1750 CIC;
 • návrhy odměňování duchovních po projednání s příslušnými biskupskými a okrskovými vikáři a ekonomem diecéze;
 • mít přehled o dění v jednotlivých farnostech zejména prostřednictvím okrskových vikářů, kteří mají povinnost ho o všech závažných okolnostech, změnách a potřebách informovat;
 • starost a péče o duchovní formaci kněží a jáhnů;
 • řádná příprava kandidátů jáhenství a kněžství;
 • koordinace akcí podporujících nová duchovní povolání.

 

 • Je členem sboru poradců, biskupské rady, kněžské rady, pastorační rady a ekonomické rady. 

 

 

Generální vikář

 • Generální vikář zastává svůj úřad dle kán. 479, §1 a kán. 480 CIC. 
 • Generální vikář přímo řídí vedoucí Biskupské knihovny a konzervátorského centra a diecézního kampanologa a organologa. 

 

Do kompetence generálního vikáře náleží:

 • péče o život kněží s přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu a sociálním podmínkám;
 • duchovní péče o řeholnice žijící na území diecéze;
 • dohled nad liturgickými otázkami;
 • koordinace aktivit diecéze v rámci ekumeny;
 • reprezentace diecéze v oblasti kultury a společenského života;
 • duchovní péče o nemocné včetně koordinace nemocniční duchovní služby – v úzké spolupráci s biskupským vikářem pro diakonii;
 • zastupování biskupství navenek při jednání se státními úřady, samosprávami, a to podle pověření diecézního biskupa;
 • starost a péče o duchovní růst pracovníků kurie. 

 

 • Je členem sboru poradců, biskupské rady, kněžské rady, pastorační rady a ekonomické rady. 

 

  

Biskupští vikáři

 • Biskupským vikářům, ustanoveným ve smyslu kán. 476 CIC, přísluší s přihlédnutím ke kán. 479, §2 a 480 CIC správa referátu diakonie, referátu pro pastoraci a odboru církevního školství.
 • Jsou členy biskupské rady (kán. 473, §4), kněžské rady a pastorační rady.
 • Pečují o duchovní růst podřízených pracovníků.
 • Biskupský vikář pro pastoraci a církevní školství mimo jiné pečuje o laické pracovníky v pastoraci o jejich vzdělávání, účelnou pracovní náplň a soulad jejich aktivit s potřebami místních duchovních správců. Vede zasedání komise církevního školství.

 

Ve spolupráci s generálními vikáři a ekonomem diecéze:

 • navrhují základní úkoly biskupství (dlouhodobé cíle) a předkládají je diecéznímu biskupovi ke schválení;
 • doporučují zřízení nových nebo zrušení stávajících organizačních jednotek biskupství;
 • doporučují zřízení nových nebo zrušení stávajících právních subjektů, kterých je biskupství zřizovatelem;
 • navrhují biskupovi změny interních směrnic řízení a kontrolují jejich dodržování v oblasti jim svěřené;
 • navrhují biskupovi zásady hmotné zainteresovanosti a ekonomické úkoly jednotlivých organizačních jednotek jim svěřených.

 

Ve spolupráci s ekonomem diecéze:

 • kontrolují činnosti jim podřízených organizačních jednotek biskupství týkající se tvorby a čerpání rozpočtu a účelného nakládání s finančními prostředky.

 

 

Organizační řád Biskupství královéhradeckého, 1. 1. 2005, ve znění Dodatku Organizačního řádu Biskupství královéhradeckého, 1. 12. 2008 a Dodatku č. 4 Organizačního řádu Biskupství královéhradeckého, 16. 5. 2011

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Všichni můžeme udělat něco pro to, aby neplatilo, že nejvěrnější přítel člověka je jeho pes.
Vojtěch Kodet

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám