Poradní orgány diecézního biskupa

Poslání

 

Při Biskupství královéhradeckém jsou zřízeny tyto poradní a pomocné orgány:

 

 • sbor poradců (kán. 502 CIC). Sbor poradců (jinak též sbor konzultorů) jmenuje diecézní biskup nejméně ze šesti, nejvíce z dvanácti kněží. Funkční období je pětileté, úkoly plní až do ustanovení nového sboru. V případě uvolnění úřadu diecézního biskupa volí sbor poradců administrátora diecéze, který ji bude prozatímně řídit.
 • biskupská rada (kán. 473, §4 CIC)
 • kněžská rada (kán. 495 a násl. CIC), která má úlohu kněžského "senátu". Část jejích členů je volena kněžími, část jmenována, někteří jsou členy kněžské rady z titulu svého úřadu. Seznam členů viz rubrika "Lidé". 
 • pastorační rada diecéze (kán. 511 a násl. CIC)
 • ekonomická rada diecéze (kán. 492 a násl. CIC) 
 • liturgická komise (se subkomisí uměleckou a hudební) 
 • rada řeholních představených (MuR 54)
 • rada Diecézní katolické charity
 • diecézní tribunál pro řešení záležitostí rozvedených manželství
 • komise církevního školství
 • hospodářsko-dislokační komise
 • komise pro motorizaci
 • kontrolní komise

 

Poslání

Poradní a pomocné orgány biskupa
Obecná ustanovení

 • Poradní a pomocné orgány biskupa, jak obligatorní dle příslušných ustanovení kanonického práva, tak fakultativní, jsou zřizovány diecézním biskupem se specifickým posláním pomáhat mu, radit, popř. připravovat podklady pro jeho rozhodování v určitých oblastech.
 • Poradní a pomocné orgány biskupa nemají rozhodovací pravomoci, pokud není v jednotlivých případech právem určeno jinak.
 • Jejich vztah k biskupovi a k diecézní kurii se řídí duchem vzájemné spolupráce ve prospěch církve při respektování odbornosti, pravomocí a odpovědnosti.
 • Každý poradní a pomocný orgán se při své činnosti řídí stanovami a jednacím řádem, které jsou závazné pro všechny jeho členy. Stanovy a jednací řád schvaluje diecézní biskup.

 

Sbor poradců
Jeho souhlasu je třeba:

 • při převodech majetku dle kán. 1292, §1 CIC;
 • k jednání povahy mimořádné majetkové správy (kán. 1277 CIC; viz příslušná směrnice ČBK);
 • v případě sedisvakance či sedisimpedice – administrátor diecéze potřebuje souhlas při:
 • inkardinaci a exkardinaci (kán. 272 CIC);
 • odstranění kancléře a notářů kurie (kán. 485 CIC);
 • vystavení pověřovacích listin (litterae dimissoriae – kán. 1018, §1-2 CIC).

 

Biskup se musí se sborem poradců poradit:

 • před jmenováním a odvoláním ekonoma (kán. 494, §1-2 CIC);
 • v závažnějších věcech majetkové správy (kán. 1277 CIC).

 

Součinnost sboru poradců je třeba:

 • při kanonickém převzetí diecéze diecézním biskupem (kán. 382, §3 CIC);
 • když se ujímá úřadu biskup-nástupce a pomocný biskup (kán. 404 CIC).

 

Biskupská rada

 • Pro větší podporu pastorační činnosti je zřízena biskupská rada, která se skládá z generálního vikáře a biskupských vikářů (kán. 473, §4 CIC).
 • Nevyžadují-li okolnosti opak, účastní se zasedání biskupské rady kancléř kurie, vicekancléř je přítomen jako zapisovatel.
 • Biskupská rada zve při projednávání specifických záležitostí na své zasedání příslušné pracovníky kurie, zejména v případě ekonomických záležitostí ekonoma diecéze.

 

Kněžská rada

 • Tato rada má pouze poradní hlas, nestanoví-li právo jinak (kán. 500, §2 CIC).

 

Až po projednání v kněžské radě může diecézní biskup:

 • svolat diecézní synodu (kán. 461, §1 CIC);
 • zřizovat či rušit farnost, nebo ji značně měnit (kán. 515, §2 CIC);
 • stanovit předpisy o „štolových odměnách“ (kán. 531 CIC);
 • rozhodnout o ustanovení pastoračních rad farností (kán. 536 CIC);
 • dát souhlas ke stavbě kostela (kán. 1215, §2 CIC);
 • přenechat kostel profánním účelům (kán. 1222, §2 CIC);
 • stanovit sbírky a příspěvky na potřeby diecéze (kán. 1263 CIC).
 • Kněžská rada jmenuje na návrh diecézního biskupa skupinu farářů (natrvalo); se dvěma z nich diecézní biskup projednává důvody odvolání farářů (kán. 1742, §1 CIC).

 

 • Se dvěma faráři ze skupiny jmenované kněžskou radou (viz výše) diecézní biskup zváží důvody pro nebo proti přeložení farářů (kán. 1750 CIC).

 

Pastorační rada diecéze

 • Má poradní hlas, svolává a předsedá jí jedině diecézní biskup (kán. 514, §1 CIC).
 • Svolává se alespoň jednou za rok (kán. 514, §2 CIC).

 

Ekonomická rada diecéze

Tato rada:

 • připravuje každoročně rozpočet příjmů a vydání (kán. 493 CIC);
 • vyjadřuje mínění k osobě ekonoma diecéze (kán. 494 CIC);
 • určuje způsob, podle něhož ekonom ze stanoveného příjmu hradí vydání (kán. 494 CIC);
 • přezkoumává každoroční vyúčtování všech správců jakéhokoliv církevního majetku (kán. 1287, §1 CIC).

 

 • Na konci roku ekonom předkládá ekonomické radě vyúčtování příjmů a vydání (kán. 494 CIC).

 

Diecézní biskup potřebuje souhlas této rady:

 • při převodech majetku dle kán. 1292, §1 CIC;
 • k jednání povahy mimořádné majetkové správy (kán. 1277 CIC; viz příslušná směrnice ČBK).

 

Diecézní biskup projedná s ekonomickou radou:

 • stanovení sbírek a příspěvků na potřeby diecéze (kán. 1263 CIC);
 • věci majetkové správy většího významu (kán. 1277 CIC);
 • určení jednání překračujících meze a způsob řádné majetkové správy pro podřízené osoby, které to nemají upraveno ve stanovách (kán. 1281, §2 CIC);
 • jak nejlépe naložit s darovanými penězi i movitým majetkem (kán. 1305 CIC);
 • možnost snížení závazků při zmenšení výnosů nebo z jiného důvodu, bez zavinění správců odkazů či nadací (kán. 1310, §2 CIC).

 

Organizační řád Biskupství královéhradeckého, 1. 1. 2005

 

 

Pastorační rada diecéze

 

Pastorační rada diecéze

 • Má poradní hlas, svolává a předsedá jí jedině diecézní biskup (kán. 514, §1 CIC).
 • Svolává se alespoň jednou za rok (kán. 514, §2 CIC).
 • Pastorační radě přísluší zkoumat vše, co se vztahuje k pastorační činnosti v diecézi, toto také projednávat a předkládat o tom praktické závěry. Podílí se svými závěry na vytváření a posouzení diecézního pastoračního plánu. Biskup pověřuje jednoho z kněží úkolem rozvíjet a koordinovat činnost pastorační rady.
 • Členy pastorační rady jsou generální vikář, biskupští vikáři a vedoucí referátu pastorace. Dále biskup jmenuje do pastorační rady: 3 diecézní kněze podle návrhu kněžské rady, 1 zástupce stálých jáhnů , jimi zvoleného, 2 zástupce řeholí - 1 z mužské a jednoho z ženské, odpovědné pracovníky navržené příslušnými diecézními úřady v následujících oblastech: katechetika, mládež, školství, rodiny, sdělovací prostředky, charita, zdravotnictví, rada laiků, kultura a umění, a 5-7 členů jmenovaných diecézním biskupem.
 • Pastorační rada se ustanovuje na dobu pěti let. Uvolněním úřadu diecézního biskupa pastorační rada zaniká.

 

Organizační řád Biskupství královéhradeckého, 1. 1. 2005

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám