Poradní orgány diecézního biskupa

Poslání

 

Při Biskupství královéhradeckém jsou zřízeny tyto poradní a pomocné orgány:

 

 • sbor poradců (kán. 502 CIC). Sbor poradců (jinak též sbor konzultorů) jmenuje diecézní biskup nejméně ze šesti, nejvíce z dvanácti kněží. Funkční období je pětileté, úkoly plní až do ustanovení nového sboru. V případě uvolnění úřadu diecézního biskupa volí sbor poradců administrátora diecéze, který ji bude prozatímně řídit.
 • biskupská rada (kán. 473, §4 CIC)
 • kněžská rada (kán. 495 a násl. CIC), která má úlohu kněžského "senátu". Část jejích členů je volena kněžími, část jmenována, někteří jsou členy kněžské rady z titulu svého úřadu. Seznam členů viz rubrika "Lidé". 
 • pastorační rada diecéze (kán. 511 a násl. CIC)
 • ekonomická rada diecéze (kán. 492 a násl. CIC) 
 • liturgická komise (se subkomisí uměleckou a hudební) 
 • rada řeholních představených (MuR 54)
 • rada Diecézní katolické charity
 • diecézní tribunál pro řešení záležitostí rozvedených manželství
 • komise církevního školství
 • hospodářsko-dislokační komise
 • komise pro motorizaci
 • kontrolní komise

 

Poslání

Poradní a pomocné orgány biskupa
Obecná ustanovení

 • Poradní a pomocné orgány biskupa, jak obligatorní dle příslušných ustanovení kanonického práva, tak fakultativní, jsou zřizovány diecézním biskupem se specifickým posláním pomáhat mu, radit, popř. připravovat podklady pro jeho rozhodování v určitých oblastech.
 • Poradní a pomocné orgány biskupa nemají rozhodovací pravomoci, pokud není v jednotlivých případech právem určeno jinak.
 • Jejich vztah k biskupovi a k diecézní kurii se řídí duchem vzájemné spolupráce ve prospěch církve při respektování odbornosti, pravomocí a odpovědnosti.
 • Každý poradní a pomocný orgán se při své činnosti řídí stanovami a jednacím řádem, které jsou závazné pro všechny jeho členy. Stanovy a jednací řád schvaluje diecézní biskup.

 

Sbor poradců
Jeho souhlasu je třeba:

 • při převodech majetku dle kán. 1292, §1 CIC;
 • k jednání povahy mimořádné majetkové správy (kán. 1277 CIC; viz příslušná směrnice ČBK);
 • v případě sedisvakance či sedisimpedice – administrátor diecéze potřebuje souhlas při:
 • inkardinaci a exkardinaci (kán. 272 CIC);
 • odstranění kancléře a notářů kurie (kán. 485 CIC);
 • vystavení pověřovacích listin (litterae dimissoriae – kán. 1018, §1-2 CIC).

 

Biskup se musí se sborem poradců poradit:

 • před jmenováním a odvoláním ekonoma (kán. 494, §1-2 CIC);
 • v závažnějších věcech majetkové správy (kán. 1277 CIC).

 

Součinnost sboru poradců je třeba:

 • při kanonickém převzetí diecéze diecézním biskupem (kán. 382, §3 CIC);
 • když se ujímá úřadu biskup-nástupce a pomocný biskup (kán. 404 CIC).

 

Biskupská rada

 • Pro větší podporu pastorační činnosti je zřízena biskupská rada, která se skládá z generálního vikáře a biskupských vikářů (kán. 473, §4 CIC).
 • Nevyžadují-li okolnosti opak, účastní se zasedání biskupské rady kancléř kurie, vicekancléř je přítomen jako zapisovatel.
 • Biskupská rada zve při projednávání specifických záležitostí na své zasedání příslušné pracovníky kurie, zejména v případě ekonomických záležitostí ekonoma diecéze.

 

Kněžská rada

 • Tato rada má pouze poradní hlas, nestanoví-li právo jinak (kán. 500, §2 CIC).

 

Až po projednání v kněžské radě může diecézní biskup:

 • svolat diecézní synodu (kán. 461, §1 CIC);
 • zřizovat či rušit farnost, nebo ji značně měnit (kán. 515, §2 CIC);
 • stanovit předpisy o „štolových odměnách“ (kán. 531 CIC);
 • rozhodnout o ustanovení pastoračních rad farností (kán. 536 CIC);
 • dát souhlas ke stavbě kostela (kán. 1215, §2 CIC);
 • přenechat kostel profánním účelům (kán. 1222, §2 CIC);
 • stanovit sbírky a příspěvky na potřeby diecéze (kán. 1263 CIC).
 • Kněžská rada jmenuje na návrh diecézního biskupa skupinu farářů (natrvalo); se dvěma z nich diecézní biskup projednává důvody odvolání farářů (kán. 1742, §1 CIC).

 

 • Se dvěma faráři ze skupiny jmenované kněžskou radou (viz výše) diecézní biskup zváží důvody pro nebo proti přeložení farářů (kán. 1750 CIC).

 

Pastorační rada diecéze

 • Má poradní hlas, svolává a předsedá jí jedině diecézní biskup (kán. 514, §1 CIC).
 • Svolává se alespoň jednou za rok (kán. 514, §2 CIC).

 

Ekonomická rada diecéze

Tato rada:

 • připravuje každoročně rozpočet příjmů a vydání (kán. 493 CIC);
 • vyjadřuje mínění k osobě ekonoma diecéze (kán. 494 CIC);
 • určuje způsob, podle něhož ekonom ze stanoveného příjmu hradí vydání (kán. 494 CIC);
 • přezkoumává každoroční vyúčtování všech správců jakéhokoliv církevního majetku (kán. 1287, §1 CIC).

 

 • Na konci roku ekonom předkládá ekonomické radě vyúčtování příjmů a vydání (kán. 494 CIC).

 

Diecézní biskup potřebuje souhlas této rady:

 • při převodech majetku dle kán. 1292, §1 CIC;
 • k jednání povahy mimořádné majetkové správy (kán. 1277 CIC; viz příslušná směrnice ČBK).

 

Diecézní biskup projedná s ekonomickou radou:

 • stanovení sbírek a příspěvků na potřeby diecéze (kán. 1263 CIC);
 • věci majetkové správy většího významu (kán. 1277 CIC);
 • určení jednání překračujících meze a způsob řádné majetkové správy pro podřízené osoby, které to nemají upraveno ve stanovách (kán. 1281, §2 CIC);
 • jak nejlépe naložit s darovanými penězi i movitým majetkem (kán. 1305 CIC);
 • možnost snížení závazků při zmenšení výnosů nebo z jiného důvodu, bez zavinění správců odkazů či nadací (kán. 1310, §2 CIC).

 

Organizační řád Biskupství královéhradeckého, 1. 1. 2005

 

 

Pastorační rada diecéze

 

Pastorační rada diecéze

 • Má poradní hlas, svolává a předsedá jí jedině diecézní biskup (kán. 514, §1 CIC).
 • Svolává se alespoň jednou za rok (kán. 514, §2 CIC).
 • Pastorační radě přísluší zkoumat vše, co se vztahuje k pastorační činnosti v diecézi, toto také projednávat a předkládat o tom praktické závěry. Podílí se svými závěry na vytváření a posouzení diecézního pastoračního plánu. Biskup pověřuje jednoho z kněží úkolem rozvíjet a koordinovat činnost pastorační rady.
 • Členy pastorační rady jsou generální vikář, biskupští vikáři a vedoucí referátu pastorace. Dále biskup jmenuje do pastorační rady: 3 diecézní kněze podle návrhu kněžské rady, 1 zástupce stálých jáhnů , jimi zvoleného, 2 zástupce řeholí - 1 z mužské a jednoho z ženské, odpovědné pracovníky navržené příslušnými diecézními úřady v následujících oblastech: katechetika, mládež, školství, rodiny, sdělovací prostředky, charita, zdravotnictví, rada laiků, kultura a umění, a 5-7 členů jmenovaných diecézním biskupem.
 • Pastorační rada se ustanovuje na dobu pěti let. Uvolněním úřadu diecézního biskupa pastorační rada zaniká.

 

Organizační řád Biskupství královéhradeckého, 1. 1. 2005

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Usilujeme víc o to, abychom se vyvarovali bolesti, než abychom získali radost.
S. Freud

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám