Odbor správy majetku

Odbor správy majetku - ilustrační fotoPlošné pojištění

Provozně-stavební oddělení

Zprávy o provedených projektech

Vzory smluv ke stažení

 

 

 • Vede evidenci majetku ve vlastnictví biskupství a zajišťuje jeho inventarizaci včetně zpracování návrhů příkazů k jejich zabezpečení a zajišťuje komisionelní vyřazování majetku z evidence.
 • Zajišťuje podklady pro převody majetku, pronájem, zatěžování, nabývání a jinou správu majetku biskupství, kapitul a farností diecéze ve smyslu kanonického práva, obecně platných právních norem a interních předpisů.
 • Vyřizuje žádosti o schválení nakládání s majetkem v jednotlivých farnostech.
 • Pro farnosti a další církevní subjekty poskytuje metodickou a informační pomoc při správě a evidenci majetku.
 • Plní administrativní funkci správce bytového fondu ve vlastnictví biskupství.
 • Vede evidenci nemovitých a movitých kulturních památek v majetku biskupství, kapitul a farností, spolupracuje s církevní subjekty diecéze při jejich dokumentaci a při dalších úkolech památkové péče a ve spolupráci s diecézním konzervátorem při jejich restaurování.

 

Organizační řád Biskupství královéhradeckého, 1. 1. 2005.

 

 

 

Plošné pojištění

Na těchto stránkách najdete základní informace o tzv. plošném pojistění a všem, co s tím souvisí. Od informací o pojistné smlouvě, po postup řešení pojistné události a kontaktu na pojišťovacího makléře.
 

 

 

Upozornění: Škody je třeba hlásit okamžitě po jejich zjištění, nikoliv s půlročním odstupem, jak se ještě v dnešní době stává.
V první řadě je takovéto prodlení v rozporu s pojistnými podmínkami pojišťovny, v řadě druhé nám včasné hlášení umožní provést dostatečně věrohodnou dokumentaci rozsahu škody a tím nám výrazně usnadní a zrychlí průběh likvidace.

 

 

 

Provozně-stavební oddělení

odbor stavební - ilustrační fotoSoučástí odboru správy majetku je provozně-stavební oddělení.

 

Provozně-stavební oddělení zajišťuje pro Biskupství královéhradecké:

 • stavební a technickou údržbu;
 • opravy budov;
 • opravy technického a technologického vybavení;
 • správu vozového parku.

 

Sleduje změny obecně platných právních předpisů ve stavebně-technické oblasti a o jejich změnách (novelách) průběžně informuje příslušné organizační jednotky biskupství a farnosti prostřednictvím ACRG či jinou vhodnou formou.

 

 

Poslání

 • Poskytuje poradenství v záležitostech souvisejících se stavebně-technickou správou farností diecéze a dalších církevních subjektů zřízených biskupstvím.
 • Metodicky vede vikariátní techniky v diecézi a spolupracuje s nimi.
 • Pomáhá zajišťovat zabezpečení církevních objektů před vloupáním.
 • Zajišťuje údržbu a technický provoz budov ve vlastnictví a správě biskupství.
 • Zajišťuje drobný nákup v rámci údržby a oprav hmotného investičního majetku biskupství dle interní směrnice.
 • Odpovídá za čistotu dvora, zahrad a údržbu chodníku (zvláště v zimním období).
 • Zajišťuje péči o služební automobily biskupství dle interní směrnice.
 • Vede evidenci motorových vozidel biskupství a zajišťuje kontakt s příslušnými pracovišti evidence motorových vozidel.
 • Zajišťuje komplexní investorsko-inženýrskou činnost při výstavbě, rekonstrukcích a opravách budov a staveb ve vlastnictví biskupství.investiční výstavbu.

 

Organizační řád Biskupství královéhradeckého, 1. 1. 2005.

 

 

 

Zprávy o provedených projektech

Zpráva o provedeném projektu - Sanace opěrné zdi jižní zahrady biskupské rezidence

Zpráva o provedeném projektu - Další etapa obnovy pláště budov Základní školy a mateřské školy Jana Pavla II.

 

2012

 

Zpráva o provedeném projektu - Sanace dřevěných prvků střešní konstrukce na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína

 

 

Vzory smluv ke stažení

Smlouva o dílo pro neplátce DPH - vzor

Smlouva o dílo - dodatek

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Pro toho, kdo čelí těžkostem, sice nerovnými silami, ale statečně, je zřídkakdy nějaká situace skutečně bezvýchodná.
Vauvernargues

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám