Odbor správy majetku

Odbor správy majetku - ilustrační fotoPlošné pojištění

Provozně-stavební oddělení

Zprávy o provedených projektech

Vzory smluv ke stažení

 

 

 • Vede evidenci majetku ve vlastnictví biskupství a zajišťuje jeho inventarizaci včetně zpracování návrhů příkazů k jejich zabezpečení a zajišťuje komisionelní vyřazování majetku z evidence.
 • Zajišťuje podklady pro převody majetku, pronájem, zatěžování, nabývání a jinou správu majetku biskupství, kapitul a farností diecéze ve smyslu kanonického práva, obecně platných právních norem a interních předpisů.
 • Vyřizuje žádosti o schválení nakládání s majetkem v jednotlivých farnostech.
 • Pro farnosti a další církevní subjekty poskytuje metodickou a informační pomoc při správě a evidenci majetku.
 • Plní administrativní funkci správce bytového fondu ve vlastnictví biskupství.
 • Vede evidenci nemovitých a movitých kulturních památek v majetku biskupství, kapitul a farností, spolupracuje s církevní subjekty diecéze při jejich dokumentaci a při dalších úkolech památkové péče a ve spolupráci s diecézním konzervátorem při jejich restaurování.

 

Organizační řád Biskupství královéhradeckého, 1. 1. 2005.

 

 

 

Plošné pojištění

Na těchto stránkách najdete základní informace o tzv. plošném pojistění a všem, co s tím souvisí. Od informací o pojistné smlouvě, po postup řešení pojistné události a kontaktu na pojišťovacího makléře.
 

 

 

Upozornění: Škody je třeba hlásit okamžitě po jejich zjištění, nikoliv s půlročním odstupem, jak se ještě v dnešní době stává.
V první řadě je takovéto prodlení v rozporu s pojistnými podmínkami pojišťovny, v řadě druhé nám včasné hlášení umožní provést dostatečně věrohodnou dokumentaci rozsahu škody a tím nám výrazně usnadní a zrychlí průběh likvidace.

 

 

 

Provozně-stavební oddělení

odbor stavební - ilustrační fotoSoučástí odboru správy majetku je provozně-stavební oddělení.

 

Provozně-stavební oddělení zajišťuje pro Biskupství královéhradecké:

 • stavební a technickou údržbu;
 • opravy budov;
 • opravy technického a technologického vybavení;
 • správu vozového parku.

 

Sleduje změny obecně platných právních předpisů ve stavebně-technické oblasti a o jejich změnách (novelách) průběžně informuje příslušné organizační jednotky biskupství a farnosti prostřednictvím ACRG či jinou vhodnou formou.

 

 

Poslání

 • Poskytuje poradenství v záležitostech souvisejících se stavebně-technickou správou farností diecéze a dalších církevních subjektů zřízených biskupstvím.
 • Metodicky vede vikariátní techniky v diecézi a spolupracuje s nimi.
 • Pomáhá zajišťovat zabezpečení církevních objektů před vloupáním.
 • Zajišťuje údržbu a technický provoz budov ve vlastnictví a správě biskupství.
 • Zajišťuje drobný nákup v rámci údržby a oprav hmotného investičního majetku biskupství dle interní směrnice.
 • Odpovídá za čistotu dvora, zahrad a údržbu chodníku (zvláště v zimním období).
 • Zajišťuje péči o služební automobily biskupství dle interní směrnice.
 • Vede evidenci motorových vozidel biskupství a zajišťuje kontakt s příslušnými pracovišti evidence motorových vozidel.
 • Zajišťuje komplexní investorsko-inženýrskou činnost při výstavbě, rekonstrukcích a opravách budov a staveb ve vlastnictví biskupství.investiční výstavbu.

 

Organizační řád Biskupství královéhradeckého, 1. 1. 2005.

 

 

 

Zprávy o provedených projektech

Zpráva o provedeném projektu - Sanace opěrné zdi jižní zahrady biskupské rezidence

Zpráva o provedeném projektu - Další etapa obnovy pláště budov Základní školy a mateřské školy Jana Pavla II.

 

2012

 

Zpráva o provedeném projektu - Sanace dřevěných prvků střešní konstrukce na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína

 

 

Vzory smluv ke stažení

Smlouva o dílo pro neplátce DPH - vzor

Smlouva o dílo - dodatek

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám