Ekonom diecéze a ekonomické oddělení

Podvojné účetnictví

Hospodářské výsledky

Spolupráce s veřejností

 

 

ekonomický odbor - ilustrační fotoEkonom diecéze

A) Ustanovený ekonom diecéze (kán. 494 CIC) odpovídá pod vedením diecézního biskupa za realizaci správy majetku diecéze podle schváleného rozpočtu (kán. 494, § 3 CIC). Přímo řídí vedoucí právního odboru a organizačního odboru (odboru vnitřních služeb).

 

B) Připravuje a ekonomické radě předkládá návrh rozpočtu diecéze.

 

C) Ekonomické radě předkládá sumární zprávu o naplnění přijatého rozpočtu, dosažených celoročních výsledcích včetně výroční zprávy.

 

D) Ve spolupráci s generálními vikáři a biskupskými vikáři:

 • navrhuje základní úkoly biskupství (dlouhodobé ekonomické cíle) a předkládá je diecéznímu biskupovi ke schválení;

 • navrhuje diecéznímu biskupovi změny interních směrnic řízení v ekonomické oblasti a kontroluje jejich dodržování;

 • navrhuje diecéznímu biskupovi zásady hmotné zainteresovanosti jednotlivých organizačních jednotek.

 

E) Ve spolupráci s generálními vikáři:

 • koordinuje a kontroluje činnosti všech organizačních jednotek biskupství včetně fondů týkající se tvorby a čerpání rozpočtu a účelného nakládání s finančními prostředky;

 • navrhuje ekonomické úkoly jednotlivých organizačních jednotek,

 • předkládá diecéznímu biskupovi mzdové návrhy dle požadavků jednotlivých vedoucích organizačních jednotek.

 

F) Ve spolupráci s biskupskými vikáři:

 • Kontroluje činnosti jim podřízených organizačních jednotek biskupství týkající se tvorby a čerpání rozpočtu a účelného nakládání s finančními prostředky.

 

G) Zastupuje biskupství při jednáních s obchodními partnery včetně peněžních ústavů, připravuje podklady pro uzavření smluvního vztahu.

 

H) Odpovídá za dodržování schváleného rozpočtu, zpracovává ekonomické rozbory a analýzy, na jejichž základě navrhuje biskupovi změny rozpočtu.

 

I) Sleduje vývoj činností jednotlivých organizačních jednotek z hlediska ekonomické efektivnosti, jejich výsledky a produktivitu práce a doporučuje řešení pro další období.

 

J) V oblasti své působnosti vypracovává návrhy a organizuje výběrová řízení a veřejné soutěže.

 


Ekonomický odbor

A) Ekonomický odbor zajišťuje:

 • rozpočtování;

 • financování;

 • účetnictví.

 

B) Sleduje změny obecně platných právních předpisů v ekonomické oblasti a o jejich změnách (novelách) průběžně informuje příslušné organizační jednotky biskupství a farnosti prostřednictvím ACRG či jinou vhodnou formou.

 

C) Poskytuje poradenství v záležitostech souvisejících se správou farností, zejména v oblasti účetnictví a daní, personální agendy a pojištění.

 

D) Vede úplné účetnictví biskupství v souladu s daňovými a ostatními obecně platnými předpisy. Pro tento účel má pravomoc požadovat na všech pracovnících biskupství příslušné doklady, stanovit termín a formu jejich předkládání. V odůvodněných případech má právo doklady vrátit k opravě, doplnění apod.

 

E) Sleduje hospodaření (plnění rozpočtu) jednotlivých organizačních jednotek.

 

F) Vypracovává přehled výsledků hospodaření jednotlivých organizačních jednotek jako jeden z podkladů pro hmotnou zainteresovanost.

 

G) Připravuje podklady k tvorbě rozpočtu jednotlivých organizačních jednotek.

 

H) Odpovídá za řádný oběh příslušných dokladů.

 

I) Zajišťuje styk s bankou, vyhotovuje příkazy k úhradě závazků biskupství z jeho bankovních účtů.

 

J) Sleduje platební situaci biskupství, vývoj pohledávek a závazků.

 

K) Vystavuje odběratelské faktury a kontroluje jejich včasné zaplacení.

 

L) Zabezpečuje včasné uhrazení závazků biskupství.

 

M) Zajišťuje odvod sociálního a zdravotního pojištění a daní státu.

 

N) Vede pokladnu, přijímá a vydává peníze v české i cizích měnách.

 

O) Zpracovává komplexní agendu mezd a pojištění. Zabezpečuje veškerou personální práci včetně evidence osobních spisů, pracovních smluv, platových výměrů, dohod o hmotné odpovědnosti, čerpání dovolených, evidence přesčasové práce, docházky, vyhotovení výstupních listů, přiznání k dani ze mzdy, zápočtových listů, potvrzení o výdělku.

 

P) Zajišťuje výplatu mezd.

 

Q) Je ve styku s daňovým poradcem biskupství.

 

R) Zajišťuje pojištění hmotného majetku a likvidaci pojistných událostí.

 

S) Vede účetní evidenci investičního majetku, provádí jeho zařazování a vyřazování z této evidence.

 

T) Vede evidenci a kontroluje účetní výkazy farností a zpracovává účetní uzávěrku za celou diecézi.

 

Organizační řád Biskupství královéhradeckého, 1. 1. 2005, ve znění Dodatku č. 4 Organizačního řádu Biskupství královéhradeckého, 16. 5. 2011.

 

 

Podvojné účetnictví

A JEHO ZAVEDENÍ V DIECÉZI

 

CÍL:
Cílem je vytvoření jednotné agendy - podvojného a jednoduchého účetnictví v celé diecézi, přechod na podvojné účetnictví ve tříletém časovém horizontu, tj. 2008 - 2010.

 

ZAJIŠTĚNÍ :
Za vedení podvojného účetnictví v jednotlivých farnostech diecéze odpovídají od 1.1.2008 jednotlivé vikariátní účetní. Jsou zaměstnanci biskupství na plný pracovní úvazek.

Vedením této skupiny a koordinací všech činností nutných k úspěšnému zvládnutí zavedení podvojného účetnictví je pověřena paní Helena Ryklová.

 

 

Obsah odborného školení zákonných ustanovení a vedení účetnictví stanovuje Vlasta Musilová. (Školení provádí odborná agentura se zkušenostmi v této oblasti).

 

Technické záležitosti spojené se správným používáním programového vybavení (Helios RED) na serveru biskupství, jakož i technickou pomocí jednotlivým účetním je pověřen: Jiří Bittner.

 

Metodickým vedením účetních, kontrolou a analýzou agregovaných údajů za diecézi a vikariáty je na biskupství pověřena paní Helena Ryklová

POSTUP ZPRACOVÁNÍ DAT JEDNOTLIVÝCH FARNOSTÍ:
- Vikariátní účetní zpracuje data účetnictví.
- Připojí se k internetu a manuálně spustí funkci "Přenos dat". Tato funkce zkomprimuje účetnictví všech klientů (farností), ve kterých došlo od předchozího úspěšného přenosu ke změně a uloží je do určené složky na serveru biskupství.
- V nastavený čas (v noci) se na biskupství spustí funkce "Import dat". Tato funkce převezme účetní data z určené složky na serveru (postupně ze všech vikariátů a jejich farností) a přesune je do odpovídajících kopií instalací na serveru biskupství.

 

 

VZDÁLENÝ PŘÍSTUP:
Farnosti budou mít vzdálený přístup do instalace na biskupství. Tento přístup je poskytován postupně, tak jak jednotliví administrátoři projevují zájem. Návod k instalaci je přiložen k instalačnímu CD. Při problémech s instalací volejte Luboše Tylše, který vás instalací provede. Pro základní orientaci v programu Helios Red jsme pro vás připravili jednoduchý manuál. Nápověda je také součástí programu.

 

 

ČLÁNKY TÝKAJÍCÍ SE PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ:
Článek o inventarizaci

 

 

 

Hospodářské výsledky

Hospodaření diecéze (souhrn farností) a Biskupství královéhradeckého


Výsledky hospodaření diecéze za období 2003 - 2007 - převzato z ACRG duben / 2008

Výkaz hospodaření farností královéhradecké diecéze za rok 2007

Výsledky hospodaření biskupství za období 2002 - 2006 - převzato z ACRG listopad / 2007


 

 

Spolupráce s veřejností

 

 

 

 • Ministerstva České republiky

  Ministerstvo kultury

  Ministerstvo práce a sociálních věcí

  Ministerstvo financí

 •  

   

   

   

 • Krajské úřady

  Hradec Králové

  Pardubice

  Vysočina

 •  

   

   

   

 • Městské samosprávy
  HK - Církevní základní škola Jana Pavla II. - 2007

  Hradec Králové- Jičín

 •  

   

   

   

 •  
 •  

  Kalendárium

  Myšlenka pro dnešní den

   

  Kontakt

  BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

  Velké náměstí 35
  500 01 Hradec Králové
  tel.: +420 495 063 611

  fax: +420 495 512 850

   

  IČ: 00 44 51 34
  DIČ: CZ 00 44 51 34  

  číslo účtu: 1006010044/5500

   

  Tiskový mluvčí

  » Napište nám