Diecézní konzervátorské centrum

Diecézní konzervátor se vyčleňuje z odboru správy majetku a zařazuje se do konzervátorského centra v přímé podřízenosti generálního vikáře.

 

Konzervátorské centrum:

  • spolupodílí se na evidenci a dokumentaci uměleckých děl a předmětů kulturně-historické povahy ve vlastnictví církevních subjektů diecéze;
  • vyjadřuje se k záměrům jejich restaurování, výpůjček a dalšího nakládání s nimi;
  • napomáhá při jejich ochraně, zabezpečení a ukládání v depozitářích;
  • zajišťuje prezentaci církevních kulturních památek na výstavách;
  • účastní se jednání s památkovými ústavy a orgány památkové péče.

 

Organizační řád Biskupství královéhradeckého, 1. 1. 2005, ve znění Dodatku Organizačního řádu Biskupství královéhradeckého, 1. 12. 2008.

 

 

Badatelské aktivity

 

Zájemci o povolení badatelské návštěvy sakrálních objektů ve vlastnictví farností královéhradecké diecéze, včetně pořízení dokumentace předmětů kulturního dědictví, případně publikování této dokumentace, jsou povinni v dostatečném předstihu podat řádně vyplněnou Žádost o povolení badatelské / publikační činnosti.


Žádost ve dvojím tištěném vyhotovení se předkládá na Biskupství královéhradecké, Diecézní konzervátorské centrum. Obecná lhůta k vyřízení žádosti je 30 dnů od podání.   

 

K žádosti je nutno připojit níže uvedené přílohy:

  • souhlas příslušné farnosti, do jejíž správy předmětná kulturní památka náleží (stačí kopie elektronické zprávy);
  • potvrzení o studiu či zaměstnání ve vědecké instituci, pro niž badatel dané téma zpracovává;
  • souhlas se zpracováním osobních údajů a protokol BOZP pro fotografa, pokud není totožný s žadatelem.

 

Upozorňujeme, že na nesprávně vyplněné žádosti, žádosti bez požadovaných příloh, žádosti bez souhlasu příslušné farnosti, případně pouhé kopie a scany žádostí nebere Biskupství královéhradecké zřetel a tyto skartuje.

 

Zájemci o filmování v sakrálních objektech ve vlastnictví farností královéhradecké diecéze vyplní formulář Žádost o povolení k pořízení filmových záběrů, který elektronickou poštou zašlou na adresu: pamatky (zavináč) bihk.cz. V případě schválení žádosti bude se žadatelem uzavřena smlouva.

  

Všechny formuláře jsou dostupné zde.

 

S dalšími dotazy se můžete obrátit elektronickou poštou na adresu: pamatky (zavináč) bihk.cz; nebo telefonicky na číslo: 495 063 673.

 

 

Restaurování uměleckohistorických děl

 

Správci farností jsou povinni uzavřít pro restaurátorské práce se zhotovitelem smlouvu o dílo (viz sekce Ke stažení). Ke smlouvě je nutno doložit všechny požadované přílohy, rozpis finančních zdrojů a doklad o výběru nejkvýhodnější nabídky. Pokud je nezbytné uzavřít smlouvu se specifickými požadavky, kontaktujte biskupství na elektronické adrese: pamatky (zavináč) bihk.cz, nebo na telefonním čísle: 495 063 673. Na stejné adrese můžete získat další potřebné informace a kontakty na restaurátory.

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám