Diecézní konzervátorské centrum

Diecézní konzervátor se vyčleňuje z odboru správy majetku a zařazuje se do konzervátorského centra v přímé podřízenosti generálního vikáře.

 

Konzervátorské centrum:

  • spolupodílí se na evidenci a dokumentaci uměleckých děl a předmětů kulturně-historické povahy ve vlastnictví církevních subjektů diecéze;
  • vyjadřuje se k záměrům jejich restaurování, výpůjček a dalšího nakládání s nimi;
  • napomáhá při jejich ochraně, zabezpečení a ukládání v depozitářích;
  • zajišťuje prezentaci církevních kulturních památek na výstavách;
  • účastní se jednání s památkovými ústavy a orgány památkové péče.

 

Organizační řád Biskupství královéhradeckého, 1. 1. 2005, ve znění Dodatku Organizačního řádu Biskupství královéhradeckého, 1. 12. 2008.

 

 

Badatelské aktivity

 

Zájemci o povolení badatelské návštěvy sakrálních objektů ve vlastnictví farností královéhradecké diecéze, včetně pořízení dokumentace předmětů kulturního dědictví, případně publikování této dokumentace, jsou povinni v dostatečném předstihu podat řádně vyplněnou Žádost o povolení badatelské / publikační činnosti.


Žádost ve dvojím tištěném vyhotovení se předkládá na Biskupství královéhradecké, Diecézní konzervátorské centrum. Obecná lhůta k vyřízení žádosti je 30 dnů od podání.   

 

K žádosti je nutno připojit níže uvedené přílohy:

  • souhlas příslušné farnosti, do jejíž správy předmětná kulturní památka náleží (stačí kopie elektronické zprávy);
  • potvrzení o studiu či zaměstnání ve vědecké instituci, pro niž badatel dané téma zpracovává;
  • souhlas se zpracováním osobních údajů a protokol BOZP pro fotografa, pokud není totožný s žadatelem.

 

Upozorňujeme, že na nesprávně vyplněné žádosti, žádosti bez požadovaných příloh, žádosti bez souhlasu příslušné farnosti, případně pouhé kopie a scany žádostí nebere Biskupství královéhradecké zřetel a tyto skartuje.

 

Zájemci o filmování v sakrálních objektech ve vlastnictví farností královéhradecké diecéze vyplní formulář Žádost o povolení k pořízení filmových záběrů, který elektronickou poštou zašlou na adresu: pamatky (zavináč) bihk.cz. V případě schválení žádosti bude se žadatelem uzavřena smlouva.

  

Všechny formuláře jsou dostupné zde.

 

S dalšími dotazy se můžete obrátit elektronickou poštou na adresu: pamatky (zavináč) bihk.cz; nebo telefonicky na číslo: 495 063 673.

 

 

Restaurování uměleckohistorických děl

 

Správci farností jsou povinni uzavřít pro restaurátorské práce se zhotovitelem smlouvu o dílo (viz sekce Ke stažení). Ke smlouvě je nutno doložit všechny požadované přílohy, rozpis finančních zdrojů a doklad o výběru nejkvýhodnější nabídky. Pokud je nezbytné uzavřít smlouvu se specifickými požadavky, kontaktujte biskupství na elektronické adrese: pamatky (zavináč) bihk.cz, nebo na telefonním čísle: 495 063 673. Na stejné adrese můžete získat další potřebné informace a kontakty na restaurátory.

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Pro toho, kdo čelí těžkostem, sice nerovnými silami, ale statečně, je zřídkakdy nějaká situace skutečně bezvýchodná.
Vauvernargues

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám